Gå till innehåll

Beslut i kommunfullmäktige 8 maj

Den 8 maj var det sammanträde för kommunfullmäktige. Här är kort om vilka beslut som fattades.

Kommunfullmäktige behandlade bland annat följande ärenden:

 • Svar på medborgarförslag - Flexiblare fritidstider
 • Beredning för strategisk kompetensförsörjning -
  Vägledningsdebatt 1 och förändrad tidsplan
 • Svar på motion om kommunens tätortsnära skogsområden

Svar på medborgarförslag - Flexiblare fritidstider

Ett medborgarförslag har lämnats in angående flexiblare fritidstider. Det föreslås att det ska finnas större flexibilitet gällande öppethållande av fritidsverksamhet och barnomsorg så att tiderna anpassas utifrån föräldrarnas arbetstider. Förslagsställaren önskar möjlighet att hämta och eller lämna barn utanför de tider som är beslutade i dagsläget då alla föräldrar inte har möjlighet att förhålla sig till dessa.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Medborgarförslaget avslås.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Tony Willners (S) förslag och finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Beredning för strategisk kompetensförsörjning -
Vägledningsdebatt 1 och förändrad tidsplan

Kommunfullmäktiges tillsatte på sitt sammanträde den 13 december 2023 en beredning för strategisk kompetensförsörjning och fastställde beredningens uppdragsbeskrivning. I uppdragsbeskrivningen står att två
vägledningsdebatter ska hållas varav den första på fullmäktiges möte i maj 2024.

Inledningsvis har beredningen satt samman en enkät som har riktats till både kommunanställda och företrädare för det lokala näringslivet i Vårgårda. I enkäten ombads respondenterna bedöma 17 olika strategier som skulle kunna vara viktiga för att klara kompetensförsörjningen de kommande åren. Strategierna har valts ut, bland annat, utifrån andra aktörers studier och arbeten kring kompetensförsörjning.

Beredningen har följande frågor till vägledningsdebatten:

 • Vilka strategier ska beredningen fortsätta arbeta med?
 • Vilka strategier ska beredningen inte arbeta med?
 • Har beredningen missat någon strategi?
 • Bör Vårgårda kommun inrätta ett program som möjliggör andra
  fysiskt och psykiskt mindre krävande arbetsuppgifter för att bibehålla
  kompetensen inom respektive verksamhet?
 • Bör kommunen höja friskvårdsbidraget till sina medarbetare?
 • Bör vuxenutbildningen i Vårgårda kommunen rikta sin verksamhet
  mer mot våra lokala företag för att tillsammans utforma nya
  program?
 • Hur ska Vårgårda kommun underlätta för att utrikesfödda kan
  komma in i arbetslivet och bidra till välfärden i samhället?
 • Hur integrerar vi utrikesfödda i vår verksamhet?

Se vägledningsdebatten från sammanträdet Länk till annan webbplats.

Svar på motion om kommunens tätortsnära skogsområden

Helen Persgren (MP) och Gunnar Lennermo (MP) har inkommit med en
motion om kommunens tätortsnära skogsområden. Förslaget innebär att
kommunen ska peka ut riktning för skogsbruket, att skogsinnehavet ska
skötas hyggesfritt, ekologiskt hållbart samt att kommunen ska ha
regelbunden dialog med föreningar om hur friluftslivet ska värnas för att
minimera negativ påverkan på mark och natur.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

I kommunfullmäktige:

Förslag till beslut på sammanträdet: Helen Persgren (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att invänta miljöberedningens arbete.
Roy Sjöberg (SD), Tony Willner (S) och Bengt Hilmersson (C) tillstyrker
Helen Pergrens (MP) förslag om återremiss.

Beslut

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska återremitteras.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-14
Senast uppdaterad: 2024-05-14
Sidansvarig: Pontus Lilja