Gå till innehåll

Viltvård och skyddsjakt

I Vårgårda finns ett rikt djurliv som lever i våra barrskogar, lövskogar och på andra platser. De är viktiga för den biologiska mångfalden, men kan också skapa störningar om de kommer nära tätbebyggt område eller odlad mark.

Att leva nära naturen

Vi har ett rikt djurliv med mycket vilt. Vissa arter är särskilt vanliga och kan skapa störningar om de kommer nära tätbebyggt område eller odlad mark. Beroende på situation så hanterar vi djuret på olika sätt. Ibland handlar det om att rädda vilt som fastnat i stängsel, omplacera till annan plats eller utföra skyddsjakt. För en viltvårdare handlar det om särskilda djur oftare än andra, bland annat:

 • Rådjur
 • Hjortar
 • Älgar
 • Grävlingar
 • Rävar
 • Vildsvin
 • Kajor

Viltvård och kommunjägare

Kommunen äger stora markområden, främst allmänt tillgängliga områden i tätorten och tätortsnära naturområden. Här vistas många vilda djur som ibland söker sig in i tätbebyggda områden och ställer till med problem av olika slag.

Kommunen har ett avtal med Kommunjägarorganisationen som ska bistå kommunen med viltvården, skyddsjakt och omhändertagande av sjukt/skadat vilt. Organisationen utför viltvårdsåtgärder på kommunens marker där jakträtten inte har upplåtits till annan. Den ordinarie jakten ska styras så att olägenheter av vilt i tätbebyggelsen begränsas.

Kommunjägarorganisationen ska bland annat:

 • Bistå kommunen med råd i jakt och viltvårdsfrågor
 • Förebygga att skador uppkommer av vilt, exempelvis genom information till allmänheten och andra om lämpliga åtgärder
 • Omhänderta sjukt/skadat vilt på kommunens marker
 • Sköta skyddsjakt på uppdrag av kommunen eller annan.

När det gäller hantering av problem orsakade av vilt ska Kommunjägarorganisationen:

 • I första hand undersöka om problemen orsakade av vilt kan tålas eller förebyggas eller om annan rimlig metod än avlivning kan användas för att avhjälpa problemet.
 • I andra hand avhjälps problemet inom den generella viltvården under ordinarie jakttid
 • I tredje hand avhjälps problemet genom skyddsjakt

Bestämmelserna om och begränsningarna för jakt är omfattande. Jägaren avgör i varje situation om jakt är tillåten eller inte samt om jakt är en lämplig metod att avhjälpa en olägenhet eller ett problem.

Rapportering av olägenhet, sjukt eller skadat vilt

Rapportering av olägenheter, sjukt eller skadat vilt görs till kommunjägare via e-post.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Jaktlagen säger att alla djur och fåglar är fredade (skyddade). Fredningen gäller även ägg och bon. Enligt jaktlagen ska var och en visa viltet hänsyn och djuren får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Viltet får endast jagas, det vill säga fångas eller dödas om det följer direkt av jaktlagen eller beslut som fattats med stöd av den. Om beslut om skyddsjakt tas är det ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

Jaktlag (1987:259) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson