Gå till innehåll

Eget dricksvatten

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vattennätet kan du anlägga en egen brunn för din fastighet. Du kan även gå ihop med grannarna för att bilda en samfällighet där ni till­sammans äger en vattenanläggning. När du har eget dricksvatten är det du själv som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. 

Borra eller gräva egen brunn

Egna brunnar kan vara grävda eller borrade. Om du ska borra eller gräva egen dricksvattenbrunn så finns det några saker du bör tänka på.

Du måste ha rådighet över marken som du tänker ta ditt vatten från, eller har kommit överens med markägaren om platsen för vattentäkten inte ligger på din mark.

Även placeringen av brunnen är viktig. Brunnen bör vara skyddad från föroreningar från avlopp, gödselupplag, åkermark eller något annat som kan göra vattnet otjänligt. En tumregel är att brunnen alltid skall ligga uppströms föroreningskällorna. Eftersom grundvattnet i de flesta fall följer markytans lutning ska brunnen anläggas i ett högre terrängläge än föroreningskällorna, och helst 50 meter därifrån.

Du behöver inte söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska borra eller gräva efter vatten. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har mer information om enskild vattenförsörjning. Länk till annan webbplats.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Alla som har en privat eller samfällighetsägd vattenbrunn kan bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist genom att registrera sin brunn i Brunnsarkivet Länk till annan webbplats. hos Sveriges geologiska undersökning, SGU.

De senaste årens torka har inneburit vattenbrist i brunnen och ibland även problem med vattenkvaliteten för många privata brunnsägare. Det är viktigt att samla information för att förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen. Därför finns det möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar.

Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar. Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds-/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.

En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka. Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd. Samtidigt medverkar ni till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Dricksvattenkvalitet

Det är lämpligt att du ser till att undersöka dricksvattnets kvalitet, för att försäkra dig om att vattnet inte innehåller några skadliga ämnen eller mikroorganismer. Detta gäller särskilt i äldre grävda brunnar.

När du ska beställa provtagning är det viktigt att det är ett ackrediterat laboratorium du vänder dig till. Hos Swedac Länk till annan webbplats. kan du hitta en lista på vilka ackrediterade laboratorier vi har i Sverige. Kommunen tar inte vattenprov på enskilda dricksvattenbrunnar.

Brist på dricksvatten

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång är det viktigt att du gör det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen! Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ. Var beredd på att alla alternativ kan komma att kosta pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar.

Lär dig mer om dricksvatten

Livsmedelsverket ger ut bra information och råd som rör enskild dricksvattenförsörjning. Läs om vattenkvalitet, provtagning, översvämningar, bränder och mycket mer hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om brunnar och dricksvatten, och har tips på vad du ska tänka på när du anlägger en ny brunn Länk till annan webbplats.. De ansvarar även för databasen Brunnsarkivet Länk till annan webbplats..

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson