Gå till innehåll

Eget avlopp

Alla fastigheter ska vara anslutna till en avloppsanläggning. Kan du inte ansluta till det kommunala avloppsnätet behöver du ha ett eget avlopp.

Egen avloppsanläggning kallas oftast för enskilt avlopp, och det finns flera olika lösningar. Enskilt avlopp läggs där det inte finns något kommunalt avlopp att ansluta till. Innan ett enskilt avlopp byggs eller förändras krävs det tillstånd. Det är miljöavdelningen som handlägger ärenden om enskilda avlopp.

Avloppet kan påverka hälsan och miljön

Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier. Det är ett av skälen till att det är viktigt med placering och skötsel av avloppet.

Ett annat skäl är att näringsämnen, till exempel fosfor och kväve, som läcker ut från en dålig anläggning bidrar till att åar och sjöar som finns i närheten blir övergödda. Övergödning är ett miljöproblem som leder till bland annat algblomning och syrebrist.

Du som fastighetsägare är ansvarig

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du själv som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön.

Det är viktigt att ha koll på sitt avlopp. En anläggning behöver skötas för att den ska rena vattnet bra och hålla i många år.

Markbädd eller infiltration

  • Kontrollera att vattennivån i slamavskiljaren (eventuellt fördelningsbrunnen) inte är för hög, så att det står vatten över utloppsröret.
  • Kontrollera att det inte står vatten i markbäddens luftningsrör mer än tillfälligt.
  • Kontrollera att markbäddens luftning fungerar, det vill säga luftningsrören och luftningen av avloppsstammen ovan hustaket.
  • Kontrollera att grundvatten inte tränger in i markbädden (den ligger för djupt).

Hög vattennivå i slamavskiljare/fördelningsbrunn tyder på att vattnet rinner mycket långsamt genom bädden och att den har börjat sätta igen. Ofta leder igensättningen också till att det står vatten i luftningsrören. En markbädd som är mättad med vatten får syrebrist och reningsprocesserna går långsammare. Ofta uppstår även lukt.

Det är viktigt för markbädden att den får tillräckligt med syre. De goda bakterierna som behövs för reningen är beroende av syre. Vid syrebrist ersätts dessa av bakterier som trivs vid syrefattiga förhållanden. Dessa bakterier ger ifrån sig ett svart slam som sätter igen anläggningen. Om du har en fosforfälla efter markbädden kan slammet även sätta igen den och medverka till att fosforfällans pH-värde sjunker snabbare än normalt. Filtermaterialet kommer därmed att behöva bytas ut tidigare.

Behöver du åtgärda ett dåligt avlopp?

Om du behöver åtgärda ett dåligt avlopp på din fastighet, måste du anmäla eller söka tillstånd hos myndighetsnämnd Bygg och Miljö, Vårgårda kommun.

Det är viktigt att ansökningshandlingar skickas in i god tid. Det är inte tillåtet att börja anlägga innan du har fått ett tillståndsbeslut. Om du anlägger ett avlopp utan att anmäla eller söka tillstånd utgår en miljösanktionsavgift.

Anlägga eget avlopp

När du ska anlägga ett avlopp ska du lämna in en ansökan till miljöavdelningen. Du ska lämna in en ansökan om du ska

  • anlägga ett nytt avlopp
  • ändra ett befintligt avlopp
  • ta hand om avloppsfraktioner själv.

Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Dessutom måste du visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Gör den inte det kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Nedan redovisas de grundläggande stegen för hur du ansöker och anlägger ett nytt avlopp. För handläggningen tar vi ut en avgift.

Planera och ansöka

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp är det viktigt att du skaffar dig information om olika anläggningar och avloppsteknik. Kontakta en konsult eller entreprenör som kan hjälpa dig att planera ditt avlopp. För att få veta vilka krav som gäller där du bor kan du kontakta miljöavdelningen.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Att välja avloppsanläggning på avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Produkter för eget avlopp, marknadsöversikt på VA-guidens hemsida Länk till annan webbplats.

När du bestämt dig för vilken anläggning du vill ha är det dags att lämna in en ansökan. Tänk på att skicka med alla bilagor. Annars måste vi be om kompletteringar och handläggningen tar längre tid. Ytterligare information du behöver för ansökan hittar du vid e-tjänsten/blanketten för ansökan.

Dela avloppsanläggning med dina grannar

Oftast blir det billigare för dig som husägare att vara del av en gemensam avloppsanläggning i området där du bor. En gemensam anläggning brukar dessutom rena avloppsvattnet bättre än en anläggning för bara ett hushåll.

Från ansökan till tillstånd

När vi fått in din ansökan granskar vi den och gör ett besök på platsen. Tillståndet innehåller villkor för hur avloppsanläggningen ska utföras. Du får även krav på hur anläggningen ska skötas. Observera att du inte får börja bygga din anläggning innan du fått tillstånd.

När ditt avlopp är anlagt ska du fylla i och skicka in ett intyg om utförd avloppsanläggning. Vi granskar intyget och registrerar din anläggning i vårt register över avloppsanläggningar. Du får sedan en bekräftelse från oss på att din anläggning har registrerats och har godtagbar rening.

Drift och underhåll

När du har tagit din anläggning i bruk är du ansvarig för att sköta den. Det innebär att du ska följa tillverkarens instruktioner. Du ska också följa de villkor som miljöavdelningen angett i tillståndet och för skötseln. Du måste löpande kontrollera att din anläggning renar avloppsvattnet enligt de krav som finns i tillståndet. De flesta anläggningar idag är så komplicerade att vi ställer krav på att en kunnig person sköter service och underhåll. Det finns dock inte krav på serviceavtal med leverantör.

Om du har frågor eller funderingar kring att anlägga avlopp kan du kontakta miljöavdelningen.

Tillsyn av enskilda avlopp

För att alla ska kunna njuta av rent dricksvatten och friska sjöar och vattendrag behöver de enskilda avloppen ha en bra funktion och rening. Kommunen kontrollerar alla avlopp som finns i Vårgårda kommun. Vid kontrollen ställs krav på förbättringar av de avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Syftet med att kontrollera befintliga avlopp är att få en bättre miljö i hela kommunen genom att dåliga avlopp åtgärdas. Nyare avlopp som har tillstånd kontrolleras också, för att se till att de fungerar som de ska. Uppskattningsvis finns omkring 2500 enskilda avlopp i kommunen.

Utifrån de uppgifter som finns i bygg- och miljöenhetens arkiv sammanställs uppgifter om vilka typer av avlopp som finns och hur gamla de är. Alla berörda fastighetsägare får sedan information om att tillsyn kommer att ske. Miljöinspektören gör ett tillsynsbesök på fastigheterna, du kan själv närvara vid inspektionen om du vill.

Efter tillsynen får du en inspektionsrapport med eventuella krav som kommer att ställas på din avloppsanläggning och information om när brister ska vara åtgärdade.

Avgift för tillsynen

Kommunen tar ut en tillsynsavgift för tillsynen. Avgiften omfattar hela tillsynsprocessen och inte bara besöket på din fastighet. Kommunen tar betalt för den tid det tar att leta i arkiv, göra utskick, sammanställa information, skriva anteckningar och skrivelser och annat som kan ingå i tillsynsprocessen.

Avgiften styrs av Taxa enligt miljöbalken, som beslutas av kommunfullmäktige.

Taxor och avgifter i Vårgårda.

Varför kostar det pengar?

Avgifter och kostnader i samband med avlopp är inte skattefinansierade, de betalas alltså inte med skatter som kommunen får in. Det gäller både för de som är anslutna till det kommunala avloppsnätet och de som har eget avlopp. Därför behöver kommunen ta ut avgifter för det arbetet vi gör i samband med avlopp.

I Vårgårda finns det ett antal entreprenörer som arbetar med att anlägga avloppsanordningar i Vårgårda kommun. Under relaterad information, finns en lista över de entreprenörer som miljöavdelningen har information om.

Är du avloppsentreprenör verksam i Vårgårda kommun och önskar stå med på listan, kontakta då miljöavdelningen.

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har enskild avloppsanläggning behöver slamsuga minst en gång om året.

Om slamtömning.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-11
Senast uppdaterad: 2024-04-11
Sidansvarig: Ida Bryngelsson