Gå till innehåll

Planprocessen för översiktsplan

Processen för att upprätta en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen och består av flera steg. Det finns vissa krav som ska uppfyllas, medan andra delar är upp till kommunen att utforma. 

Tidslinje över planprocessens olika skeden Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Program

I programfasen identifieras nyckelfrågor, planeringsförutsättningar, planens huvuddrag och övergripande konsekvenser genom en tidig och bred dialog. En programhandling tas fram som blir underlag för kommande planprocess. Programmet är inte en lagstadgad del av planprocessen, men görs normalt i Vårgårda kommun.

Samråd

När ett första förslag till översiktsplan tagits fram ges allmänheten, intresseorganisationer, näringsliv, länsstyrelsen och andra myndigheter, berörda kommuner med flera möjlighet att tycka till om planförslaget. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Alla synpunkter sammanställs tillsammans med kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse.

Granskning

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet bearbetas planförslaget. Därefter ställs det ut för granskning och det blir återigen möjligt att lämna synpunkter.

Synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs i ett särskilt utlåtande.

Antagande

De synpunkter som har inkommit under utställningen arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Beslut att anta översiktsplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

Strategisk miljöbedömning

Eftersom en översiktsplan ofta kan medföra betydande påverkan på miljön ska en bedömning av planens konsekvenser göras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att miljöaspekterna ska finnas med genom hela processen, så att en hållbar utveckling främjas.

Översiktsplaneringen är kontinuerlig

När översiktsplanen antagits ska den genomföras, bland annat genom att vara vägledande i beslut och genom att kommunen tar fram detaljplaner. Översiktsplanen ingår i en kontinuerlig process där mål och strategier återkommande stäms av mot det som händer i kommunen. Det innebär att man löpande följer upp och utvärderar översiktsplanens funktion och effekter.

Processkarta över översiktsplanering

Planeringsstrategi

Som en del i att arbeta med en kontinuerlig översiktsplanering ska kommunfullmäktige anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till förändrade planeringsförutsättningar och bedöma aktualiteten i gällande översiktsplan. Kommunen ska även beskriva sitt fortsatta arbete med översiktsplanering.

Kommunen ska anta sin första planeringsstrategi senast 11 september 2024.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-17
Senast uppdaterad: 2024-06-17
Sidansvarig: Ida Bryngelsson