Gå till innehåll

Så kan du påverka

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas långsiktigt och hållbart. Under planeringsprocessen finns möjlighet för dig som medborgare att påverka inriktningen.

Översiktsplan

Planering av kommunens mark- och vattenområden görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner. I översiktsplanen tar politiken ställning till kommunens översiktliga markanvändning, antingen för hela kommunen eller för en del av kommunen (fördjupning av översiktsplanen).

En översiktsplan är inte bindande, men vägledande för efterföljande planering. När översiktsplanen tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som medborgare kan ta del av kommunens förslag, diskutera innehållet och lämna synpunkter. Vanligtvis påbörjas medborgardialogen redan tidigt i processen, eftersom kunskapsinsamlingen och dialogen är en viktig del av översiktsplanen. Alla synpunkter som kommer in till kommunen sammanställs och besvaras.

Om planprocessen för översiktsplanen.

Detaljplan

Hur mark- och vattenområden ska användas mer i detalj för exempelvis bostäder, verksamheter, parker eller vägar bestäms i en detaljplan. Detaljplanen är juridiskt bindande.

När detaljplaner tas fram kan sakägare, fastighetsägare, boende och myndigheter som berörs av förslaget lämna synpunkter under samråds- och granskningstiden. Det finns störst möjlighet att kunna påverka planens innehåll och utformning under samrådsskedet.

Upplysningar och synpunkter, både positiva och negativa, kan vara viktiga för planens utformning. Alla synpunkter som kommer in till kommunen sammanställs och besvaras.

Om planprocessen för detaljplaner.

Överklagande av detaljplaner

Ett villkor för att få överklaga antagandebeslutet av en detaljplan är att man är berörd och senast under planens granskningstid har framfört synpunkter skriftligen, som inte tagits hänsyn till. Dessa villkor utgör dock inte hinder för att överklaga en plan eller områdesbestämmelser på formella grunder.

Mark- och miljödomstolen bedömer om planärendet handlagts på ett formellt riktigt sätt. De avgör även om kommunen har gjort en rimlig avvägning mellan de allmänna och enskilda intressen som kan stå emot varandra i planärendet. Mark- och miljödomstolen ska sen, som huvudregel, antingen bekräfta beslutet eller förklara det ogiltigt.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas utan blir giltigt direkt.

Kommunens beslut att anta en översiktsplan kan bara överklagas som en del i laglighetsprövningen enligt kommunallagens regler. En sån prövning görs hos förvaltningsrätten. Utöver beslut att anta översiktsplan gäller det även vissa andra beslut enligt plan- och bygglagen. Det gäller även för beslut att inte anta, ändra eller ogiltigförklara en detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan och beslut om kommunala kostnader.

Relaterad information

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-07
Senast uppdaterad: 2023-11-07
Sidansvarig: Ida Bryngelsson