Gå till innehåll

Ansökan och säg upp plats, förskola

Ansökan om plats görs direkt i Vårgårda kommuns E-tjänst, eller genom att fylla i och skicka in en blankett.

Ansökan kan och får gärna skickas in så tidigt som möjligt, dock räknas ködatum tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum.

Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader enligt Skollagen 8 kap. 14 §, när vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i förskola.

Vårgårda kommun erbjuder förskola för barn från ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds förskola 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan (8 kap. 5–7 §§ skollagen). Rektor fattar beslut om placeringstiderna, där hänsyn tas till enskilda barns behov och familjens situation samt barngruppernas sammansättning och storlek.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds alla barn förskola (allmän förskola). Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och erbjuds under 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan motsvarande skolans terminstider och är avgiftsfri under, förskolans bestämda tider (se 8 kap. 4 § skollagen). Under lov har man ingen automatisk rätt att nyttja platsen, men har förskolan möjlighet att bereda plats även på loven, debiteras vårdnadshavarna enligt ordinarie taxa. Rektor fattar beslut om placeringstiderna, där hänsyn tas till enskilda barns behov och familjens situation samt barngruppernas sammansättning och storlek. Barn som har en placering utifrån vårdnadshavares arbete eller studier kompenseras med en lägre avgift från och med augusti det år barnet fyller 3 år.

Erbjudande av plats innebär att vårdnadshavare erbjuds plats i första hand vid något av de alternativ man önskat, i andra hand ett skäligt erbjudande vid någon annan enhet i kommunen.

Tackar vårdnadshavare nej till platsen förloras platsen i kön och ny ansökan skickas in.

Att tacka ja till platsen innebär att vårdnadshavare debiteras från det datum börjar sin inskolning.

Om svar på placeringserbjudande ej inkommit inom 14 dagar återkallas platsen och ny ansökan skickas in.

Har barnet två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriva under erbjudande av plats.

Följande turordning gäller vid placering:

  1. Barn i behov av stöd (placering enligt skollagen 8 kap 7§)
  2. Syskonförtur/platsgaranti
  3. Omplaceringar
  4. Allmän förskola
  5. Ködatum

Omplacering görs endast i undantagsfall såsom t.ex. om syskon är placerade på olika förskolor. Omplacering sker en gång per år, vid placeringar i augusti/september. Omplacering kan också bli aktuellt då barnomsorg på kväll och helg övergår till barnomsorg enbart på dagtid.

Platsgaranti erbjuds vårdnadshavare som inte önskar ha sina barn i barnomsorgen vid föräldraledighet. Plats garanteras på samma förskola vid föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i samband med placering i augusti/september. Ta kontakt med kommunens utbildningsassistent om du önskar säga upp din nuvarande barnomsorgsplats med platsgaranti.

Uppsägning av plats görs direkt i vårdnadshavarappen Edlevo. Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Undantag gäller vid vårdnadshavarens arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn placerade på fritidshem.

Vid uppsägning kan ansökan till ny plats göras först tre månader efter att barnet har slutat. Undantag är om placeringen har sagts upp på grund av arbetslöshet.

Kontakt

Utbildningsassistent

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-fredag: 9.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-04
Senast uppdaterad: 2024-06-04
Sidansvarig: Sara Röjd