Gå till innehåll

Rätt till skolskjuts

Om ditt barn går på anvisad kommunal skola och uppfyller avståndsvillkoret för sin årskurs enligt kommuns reglemente för skolskjuts, har ditt barn rätt till skolskjuts.

Enligt skollagen (2010:800) är kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Skolskjuts sker i första hand med kollektivtrafikens linjebussar och då får eleven ett busskort. Finns inte linjetrafik där eleven bor kommer eleven åka med kommunens upphandlade skolskjuts bussar.

För att elev i kommunens grundskola eller gymnasieskola ska vara berättigad till skolskjuts gäller följande:

Avstånd för skolvägen mellan hemmet och skolan alternativt närmaste skolskjutshållplats bör inte överstiga:

Elev i ålder:Avstånd:
6-9 år - åk F-32 km
10-12 år - åk 4-63 km
13-16 år - åk 7-94 km
Gymnasieelev4 km


  • Förskoleverksamhet/barnomsorg (barn 0–5 år) - Resor till och från förskola räknas inte som skolskjuts.
  • Fritidshem – Resor till och från fritids räknas inte som skolskjuts.
  • Verksamhetsresor – Resor inom skolans verksamhet är inte skolskjuts.

Skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning är inte skolskjuts. Resor till slöjd, idrott, språk, studiebesök, särskilt undervisningsstöd, prao/praktik med mera räknas inte som skolskjuts. Respektive skola anordnar dessa resor.

Skolskjuts beviljas inte utifrån till exempel: familjeförhållanden, avsaknad av körkort, ekonomiska skäl, arbetstider, vårdnadshavares sjukdom eller annan oförmåga att följa med sitt barn till hållplats eller skola.

Vårdnadshavare ansvarar för barnets väg till och från hållplats/skola.
Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med 6 kap 2§ föräldrabalken (SFS1949:381). Det kan innebära att barnet måste följas till hållplats eller skola under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att ta sig till skola eller hållplats på egen hand. Vårdnadshavares ansvar gäller oberoende av väder eller årstid. Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavare som har ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Barnens utrustning
Vårdnadshavare ansvarar för att barnet förses med reflexer, reflektväst eller har med sig en ficklampa under den mörkare delen av året. En ljus klädsel på en gångtrafikant kan bidra till ökad upptäcktsmöjlighet och en bättre anpassad hastighet från bilisternas sida.

Elev som har växelvis boende mellan två vårdnadshavare är berättigade till skolskjuts förutsatt att båda föräldrarna är bosatta inom kommunen och eleven i övrigt uppfyller kravet på att få skolskjuts

Funktionsnedsättning hos en elev är en omständighet som enligt skollagen kan motivera skolskjuts. Lagen säger inget om vilken typ eller omfattning av funktionsnedsättning som det handlar om.

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kan du ansöka om skoltaxi.

Behovet bedöms i varje enskilt fall och funktionsnedsättningen ska oftast styrkas med läkarintyg.

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen alltid gör en individuell prövning av behovet när en förälder eller elev begär skolskjuts.

Du ska bifoga ett intyg till ansökan som styrker uppgifterna. Det kan vara läkare, personal från elevhälsan eller annan kompetens som kan beskriva ditt barns behov.

Resor med skolskjutsfordon innebär att ditt barn åker schemalagda resor mellan hem och skola. Vid resa eftersträvas alltid samåkning.
Det innebär att ditt barn kan komma att samåka med andra och att både resväg och restid kan variera.

Går du i gymnasieskolan, är folkbokförd i Vårgårda kommun och har längre än 6 kilometer till din skola? Då kan du ha rätt till elevresa som ges i form av ett busskort.

Kontakt

Sara Röjd

Ansvarig för skolskjutsen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-10
Senast uppdaterad: 2024-06-10
Sidansvarig: Sara Röjd