Gå till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Med en detaljplan kan kommunen bestämma hur mark- och vattenområden får användas, hur ny bebyggelse ska se ut och vilka områden som inte får bebyggas.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

I Vårgårda tätort omfattas nästan all mark av detaljplan. Det finns även detaljplaner och områdesbestämmelser i Östadkulle, Horla och Lagmansholm samt vid Kvinnestadsjön, medan det är mindre vanligt på landsbygden.

Se gällande detaljplaner i karta. Länk till annan webbplats.

Om detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och ska följas när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. Detaljplanen utgör underlag för bland annat beslut om bygglov, marklov och rivningslov. Om du ska bygga eller ändra något behöver du därför ta reda på om platsen för ditt projekt ligger inom detaljplanerat område eller inte.

Om det inte finns en detaljplan bestämmer kommunen om det behövs en innan du ska börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs, till exempel om det blir en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

Områdesbestämmelser

För områden som inte omfattas av detaljplan kan kommunen anta områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan göra riktlinjer i översiktsplaneringen bindande men ger inga byggrätter.

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Det ger också möjlighet till dialog och insyn i ett tidigt skede innan ställningstaganden har fastställts. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Därefter tas ofta flera detaljplaner fram etappvis för området. Planprogrammet i sig är inte juridiskt bindande, men när en detaljplan tas fram inom samma område ska eventuella avsteg från programmet motiveras i planbeskrivningen.

Undrar du om din fastighet berörs av detaljplan eller vill ansöka om planbesked? Kontakta Bygg- och miljöenheten.

Gällande planprogram

Vårgårda kommun har tagit fram ett planprogram, Planprogram för Fagrabo. Planprogrammet för Fagrabo visar kommunens samlade viljeintriktning och mål för en långsiktig bebyggelseutveckling i Fagrabo. Programmet antogs 2019 och är ett underlag för detaljplaner inom området.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-25
Senast uppdaterad: 2024-06-25
Sidansvarig: Ida Bryngelsson