Gå till innehåll

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig och din familj. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Om du är sammanboende, gift eller registrerad partner, ska ni göra en gemensam ansökan.

Vid beräkning av rätt till bistånd används en riksnorm, du kan läsa mer om riksnormen och göra en provberäkning för din ekonomi på Socialstyrelsens webbplats.

Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare i kommunen eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för skulder.

Ansökan

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialsekreterare på Arbetsmarknadsenheten där du kort får beskriva din situation. I samtalet får du information hur ansökan går till.

Kontakt

Telefontid vardagar 0830-0930. Du hittar telefonnumret i kontaktkortet längst ner på sidan

Om du redan har ett pågående ärende vill vi gärna att du ansöker digitalt. För att ansöka digitalt loggar du in på e-tjänsten med din e-legitimation

Utredning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en utredning för att bedöma din rätt till bistånd. Vanligtvis får du inte beslut samma dag utan får vara beredd att vänta några dagar. Om ansökan inte är komplett kommer handläggningstiden bli längre.

Beslut

När utredningen blir klar kommer du få ett skriftligt beslut. Du har rätt att överklaga beslutet om du inte är nöjd med

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Det är bara den som beslutet angår, och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både förklara beslutet ogiltigt och ta ett annat beslut.

Överklagandet måste vara skriftligt. Det adresseras till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslut. Det kan gälla myndigheter som kommunstyrelsen, Lärande och omsorg, överförmyndarnämnden eller bygg- och miljönämnden.

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast tre veckor från att den som vill klaga fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den myndighet som ska pröva beslutet. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar man ett beslut att avvisa överklagandet. Det beslutet kan också överklagas. Kommunen måste skicka med information om hur det går till att överklaga ett beslut när det gäller ärenden som rör någon personligen.

För att kunna få ekonomiskt bistånd krävs bland annat att:

  • Du gör det du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär att du först och främst ska söka de ersättningar du kan ha rätt till, såsom bostadsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa, aktivitetsstöd med mera. 
  • Om du har tillgångar som fonder, aktier och sparpengar ska i första hand användas till försörjning innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.
  • Bilar, bostadsrätter och fastigheter ses som tillgångar, vilket innebär att du kan komma att behöva sälja dessa för att bidra till din egen försörjning.
  • Om du är arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att delta i de arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden.
  • Om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom ska du visa läkarintyg som styrker detta.

Återkrav

Du kan bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du fått felaktigt. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan det betraktas som ett misstänkt bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Kontakt

Frågor om ekonomiskt bistånd (kompetenscenter)

Öppettider

Vardagar 08:30-09:30

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-08
Senast uppdaterad: 2023-11-08
Sidansvarig: Mårten Nygren