Gå till innehåll

Kemikalier för företag

Företag använder idag stora mängder kemikalier. Många av dessa kan på olika sätt skada människors hälsa eller miljön om de används fel.

I miljöbalken finns en så kallad utbytesprincip. Den går ut på att miljö- och hälsofarliga kemikalier ska undvikas om det är möjligt. Kemikalierna ska också ersättas med mindre farliga produkter.

EU har tagit fram en kemikalieförordning som kallas Reach. Förordningen införs stegvis och den är mer omfattande än tidigare lagar. Lagstiftningen lägger ett större ansvar på alla företag.

Det finns vissa regler som är viktiga att ta hänsyn till när du säljer kemikalier:

Barnskyddande förslutning

Vissa produkter ska enligt reglerna ha en barnskyddande förslutning. En barnskyddande förslutning är inte helt säker. Det betyder bara att det tar längre tid för små barn att öppna den. De vanligaste förslutningarna är skruvkorkar som inte går att få upp om man inte samtidigt trycker nedåt. Det är viktigt att butikerna själva kontrollerar detta när varorna kommer till butiken.

Kemikalieinspektionens redogör för vilka produkter som ska ha barnskyddande förslutning.

Förpackning och förvaring Länk till annan webbplats.

Varornas placering

Farliga produkter ska förvaras så att de är svåra att komma åt för små barn. Det är din sak att välja hur du bäst löser detta, till exempel genom att placera produkten högt, i låst glasmonter eller bakom disk.

Kemiska produkter ska också förvaras väl avskilda från mat och dryck.

Märkning av kemikalier

Det är viktigt att kemikalierna är rätt märkta. Ansvaret ligger både hos butikerna och hos företagen. Det vill säga företaget som producerar eller importerar ska märka produkten rätt. Den som säljer produkten i en butik ska se till att produkten är rätt märkt.

Märkningen ska innehålla följande uppgifter:

 • farosymbol, exempelvis en dödskalle om produkten är giftig
 • farobeteckning, exempelvis benämningen "Frätande"
 • vilka risker produkten har
 • hur man skyddar sig
 • farliga ämnen i produkten
 • volym eller mängd
 • namn, adress och telefonnummer till den inom EU som släppt ut produkten på marknaden.

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken har vissa skyldigheter på kemikalieområdet. Du ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten.

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. En kemikalieförteckning ger överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att förteckna de kemiska produkter man hanterar, en så kallad kemikalieförteckning. Det står i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Enligt förordningen ska kemikalieförteckningen innehålla uppgifter om:

 • produktens namn
 • vad produkten används till och i vilka mängder
 • produktens hälso- och miljöskadlighet
 • produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet.

Även om din användning av kemikalier är liten så bidrar den tillsammans med andras användning till stora utsläpp. Tyvärr kan det vara svårt att helt sluta använda farliga kemikalier, men se till att du inte använder dem mer än nödvändigt.

Enligt miljöbalkens så kallade produktvalsprincip ska du som användare bedöma om samma resultat kan nås med en annan produkt som är mindre riskfylld eller helt ofarlig. När det är möjligt ska du ska också ersätta kemiska produkter med mindre farliga produkter. Du har en skyldighet att ha kunskap om din kemikalieanvändning för att förebygga och minimera den negativa påverkan kemikalierna har på miljö och hälsa. En riskinventering är en bra start.

Hälso- och miljöinformation om kemikalier

För alla farliga kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad, det ska alla som använder produkten ha tillgång till. Se till att det finns i närheten av där produkten används och/eller digitalt. Säkerhetsdatablad ska du få av din återförsäljare. De bör inte vara äldre än tre år för att vara aktuella och de ska vara på svenska.

Bladet innehåller en stor del av den information du behöver för en säker användning av produkten. I säkerhetsdatabladet finns information om ingående ämnens farliga egenskaper, åtgärder vid oavsiktliga utsläpp, avfallshantering och annat som du behöver veta.

För att få hjälp med riskutvärdering kan du använda Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. I PRIO finns information om ämnens hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Där finns också stöd för att utveckla inköpsrutiner, en säker hantering och att förebygga risker. Alla ämnen i PRIO har en prioriteringsnivå. De delas in i utfasningsämnen och riskminskningsämnen.

PRIO Länk till annan webbplats.

Utfasningsämnen har särskilt allvarliga egenskaper och en del av dem är redan förbjudna i vissa former. Användningen av dessa ämnen ska så långt som möjligt upphöra. I EU:s kemikalielagstiftning Reach kommer dessa ämnen stegvis att bli föremål för tillståndsprövning.

Riskminskningsämnen ska på grund av dess farliga egenskaper hanteras varsamt och med extra eftertanke. Bedöm hur stor risken är i din användning och överväg att byta ut mot andra ämnen.

Att komma igång med riskinventeringen

Några enkla råd:

 • Fundera kring om du använder alla dina kemikalier. Rensa ut de kemikalier som inte används och, om det går, byt ut farliga kemikalier mot snällare alternativ.
 • Se till att du har uppdaterade säkerhetsdatablad på alla dina kemikalier.
 • Tänk på att riskerna med produkten beror på två faktorer. Dels de inneboende egenskaperna hos kemikalien och dels det sätt som kemikalien används eller hanteras på. Om du inte kan undvika en farlig kemikalie helt, se över din användning av den och se om du kan minska riskerna på det sättet.
 • Fundera kring vart de kemiska ämnena tar vägen. Avdunstar de till luften? Sköljs de ut i avloppet? Eller stannar de kvar i produkten? Kan du göra något för att minska utsläppen?
 • Om kemikalien endast är farlig för vattenlevande organismer och det i din hantering inte finns någon risk att kemikalien sprids till vatten är risken förmodligen liten.
 • Granska säkerhetsdatabladets punkt 3 och sök på ämnesnamnet eller casnr i PRIO.

När du gjort detta kan du börja utarbeta en strategi för vilka ämnen du måste arbeta vidare med. Var systematisk och dokumentera arbetet för att undvika dubbelarbete.

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som är till för att förebygga eller förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsa och miljö. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt beroende på vilket användningsområde det har.

 • Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.
 • Biocider är bekämpningsmedel som används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skadar eller orsakar olägenhet för människors hälsa för människors hälsa eller skada på egendom. Biocider kan vara exempelvis båtbottenfärger eller träskyddsmedel. Alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

Regler och tillsyn

Det finns ett omfattande regelverk kring användningen av bekämpningsmedel. Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn av användningen av bekämpningsmedel.

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om bekämpningsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller.

Behörighetsklassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande behörighetsklasser. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel:

 • Klass 1 – samtliga medel får användas endast för yrkesmässigt bruk och kräver dessutom särskilt tillstånd för spridning och utbildning för användaren.
 • Klass 2 – samtliga medel får användas endast för yrkesmässigt bruk och medel som har bokstavsbeteckning kräver dessutom särskilt tillstånd för spridning och utbildning för användaren.
 • Klass 3 – medel får användas av alla, även privatpersoner.

Att sprida växtskyddsmedel

Ansökan/anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas.

Tillstånd

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel (klass 1–3) inom följande områden krävs tillstånd av miljökontoret:

 1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 2. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Om spridningen enligt punkt 3 och 4 sker:

 1. på vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller karantänskadegörare, eller
 2. på banvallar

ska i stället en anmälan göras till den kommunala nämnden

Anmälan

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel (klass 1–3) inom följande områden krävs en skriftlig anmälan till mijökontoret:

 1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som Jordbruksverket meddelat,
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Förbud

Växtskyddsmedel får inte användas:

 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler,

förutsatt att spridningen inte gäller växtskyddsmedel som Jordbruksverket eller Naturvårdsverket undantagit från förbuden.

Att sprida biocidprodukter

Miljöavdelningen måste underrättas om yrkesmässig användning av biocidprodukter på platser allmänheten har åtkomst till. Detta ska göras senast i samband med spridningen eller kort därefter.

Avgift

Miljöavdelningen tar ut timavgift för handläggning av din anmälan, ansökan eller underrättelse enligt taxa som är fastställt av kommunfullmäktige.

Att tänka på

Du som sprider bekämpningsmedel ska förvissa dig om att spridningen kan ske utan risk för förorening. Säkerställ ordentligt skyddsavstånd till grundvattnet och till känsliga områden som exempelvis vattendrag, vattentäkter, naturbetesmarker och annans egendom.

Även andra regler och krav kan gälla för spridning av bekämpningsmedel, exempelvis lokala vattenskyddsföreskrifter.

Skulle det ske en olycka, exempelvis ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart via 112.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-02
Senast uppdaterad: 2023-10-02
Sidansvarig: Pontus Lilja