Gå till innehåll

Djurhållning och lantbruk

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

Tillstånd eller anmälan

Lantbruk kan se olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små och många är djurhållande medan andra är specialiserade på växtodling. För att bedriva vissa typer av djurhållning krävs tillstånd (B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar) enligt miljöbalken.

För att hålla mer än 100 djurenheter (DE) på en gård krävs anmälan om miljöfarlig verksamhet eller, för mer än 400 DE, tillstånd enligt miljöbalken. En djurenhet är till exempel en mjölkko eller 10 slaktsvin eller 100 värphöns.

Djurenheter på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd för verksamhet med djur söker du på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du ska hålla mer än 100 djurenheter ska du anmäla det till oss på kommunen senast sex veckor innan du startar upp din verksamhet. På sidan ”Miljöfarlig verksamhet” kan du få information om anmälan.

Egenkontroll

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel. Gödselhanteringen i och i nära anslutning till tätort omfattas av speciella krav för att undvika olägenheter i form av lukt och flugor.

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Bestämmelser om gödsel Länk till annan webbplats.

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av kommunen och övrigt avfall ska lämnas till kommunens återvinningscentral Tumberg, för omhändertagande. Farligt avfall behandlas enligt speciella regler.

Rapportera farligt avfall

För alla jordbrukare som i sin verksamhet på något vis producerar farligt avfall ska detta, i och med den nya avfallsförordningen registreras och noteras i portalen hos naturvårdsverket. Farligt avfall hos jordbrukare kan vara överblivet/gamla växtskyddsmedel eller andra bekämpningsmedel, hydrauloljor, uppkomst av till exempel spillolja för hantering och service hos jordbruksfordon.

Naturvårdsverkets information hur du rapporterar farligt avfall Länk till annan webbplats.

Observera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret inte ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Exempel på kemiska produkter är bekämpningsmedel, vissa gödselmedel, målarfärger, lösningsmedel, limmer, oljor och rengöringsmedel med mera.

  • För dessa produkter ska det finnas säkerhetsdatablad vilka fås av försäljaren av produkterna.
  • Kemiska produkter ska förvaras åtskilda från foder och livsmedel.
  • Produkterna bör vara inlåsta för att förhindra att obehöriga tex barn kommer i kontakt med produkterna.
  • Bekämpningsmedel klass 1 Länk till annan webbplats. ska alltid förvaras i ett låst utrymme.
  • trymmet ska vara utan golvbrunn och golvet ska vara tätt och slätt.

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. Därför finns det stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen.

Du får inte sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde utan tillstånd från kommunen.

Jordbruksverkets information om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. Det är den som äger en cistern till exempel en villaoljetank eller en så kallad farmartank på ett lantbruk, som är ansvarig för att hantering och lagring sker på rätt sätt.

En cistern som står på jordbruksfastigheten ska anmälan till miljökontoret. Även när cisternen tas ur bruk ska det anmälas till miljökontoret. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1-10 kubikmeter (m³).

Tillsyn

Miljötillsyn innebär kontroll av alla typer av miljöfarliga verksamheter som på något sätt kan innebära en påverkan på miljön genom ett utsläpp till luft, mark eller vatten. Därför görs tillsyn på lantbruk, både små och stora.

Syftet med miljötillsynen är att skydda vår miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar samt se till att företaget följer den miljölagstiftning som bland annat fastställs genom miljöbalken.

Vid tillsyn på lantbruk kontrolleras bland annat gödselhantering, avfallshantering och kemikalier.

Djur inom tätbebyggt område

För att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd. Du behöver tillstånd för:

  • Nötdjur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  • Orm

Du lämnar in din ansökan om tillstånd till Myndighetsnämnden Bygg och miljö.

Djurskydd

Om du misstänker att någon missköter sina djur ska du kontakta länsstyrelsen. Telefonnumret till länsstyrelsens djurskydd är 010-224 50 50. Du hittar mer information på deras hemsida:

Länsstyrelsens om skötsel om djur Länk till annan webbplats.

Störs din granne?

Ibland kommer djurhållning i konflikt med boende runtomkring. De problem som kan uppstå är till exempel störningar från lukt, flugor och buller från maskiner och fläktar.

Det finns också känsliga individer som kan få problem med allergi. Redan risken för att människor påverkas gör att man bör vidta rimliga åtgärder för att förebygga problemet.

Vid nyetablering av djurstallar eller bostäder finns rekommenderade skyddsavstånd som man ska sträva mot att uppnå. Om man har rejäla skyddsavstånd så minskar risken för att man blir tvingad att förändra sin djurhållning på grund av klagande grannar.

Att anmäla störande djurhållning?

Innan du gör en anmälan om klagomål/störning till miljökontoret bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare.

Miljöavdelningen gör en bedömning av din anmälan. Om vi bedömer att en olägenhet föreligger ställs krav på djurägaren/verksamhetsutövaren att vidta åtgärder. En kopia av din anmälan skickas till djurägaren/verksamhetsutövaren som får yttra sig över uppgifterna i din anmälan.

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2023-10-06
Sidansvarig: Ida Bryngelsson