Gå till innehåll

Om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är en term som används för att beskriva alla typer av mänskliga aktiviteter eller processer som har potential att orsaka skada eller negativa påverkningar på miljön. Dessa påverkningar kan vara allt från förorening av luft, vatten och mark till hot mot ekosystem och biodiversitet. Miljöfarlig verksamhet kan innefatta industriell produktion, avfallshantering, jordbruk, transporter, kemisk produktion och många andra aktiviteter.

Exempel på miljöfarlig verksamhet kan vara:

 • Kemisk industri: Tillverkning och användning av farliga kemikalier som kan läcka ut i miljön och orsaka förorening.
 • Oljeutvinning och raffinering: Utvinning och bearbetning av olja och gas kan leda till läckage och utsläpp som påverkar både land och vatten.
 • Avfallshantering: Felaktig hantering av farligt avfall kan resultera i förorening av mark och grundvatten.
 • Jordbruk: Användning av bekämpningsmedel och gödselämnen kan leda till vattenförorening och negativ påverkan på ekosystem.
 • Gruvdrift: Utvinning av mineraler kan skapa miljöproblem som avskogning, förorening och habitatförstöring.
 • Transport: Fordonstrafik, särskilt tunga fordon och flygtrafik, kan leda till utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Syftet med att reglera miljöfarlig verksamhet är att minimera dess negativa effekter på miljön och människors hälsa genom att införa standarder, övervakning och åtgärder för att minska risken och följa principen om hållbar utveckling. Det är också viktigt att främja alternativa, miljövänligare teknologier och metoder för att minska den totala miljöpåverkan från olika industrier och verksamheter.

Tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet?

En miljöfarlig verksamhet kan vara antingen tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats..

C-anläggningar

C-anläggningar är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på C-anläggningar är lantbruk utan djur, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar ska anmälas till kommunen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar. De tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

A-anläggningar

A-anläggningar är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempelpappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

I miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats. kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Utdrag ur 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats.
Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten.

Anmälan gör du till miljöavdelningen. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det anmälan har
gjorts.

Ändring av miljöfarlig verksamhet

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet behövs en anmälan om ändringen kan ha betydelse ur störningssynpunkt.

Om du ska ändra en tillståndspliktig verksamhet ska du vända dig till den myndighet som har tillsyn över ditt företag. Det kan vara Länsstyrelsen eller kommunens miljöavdelning. Om det rör sig om en betydande ändring kan det behövas ett nytt tillstånd för din verksamhet.

En anmälan om ändring ska lämnas in senast sex veckor innan ändringen genomförs.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta miljöavdelningen i god tid innan nedläggning.

Skicka in blankett för nedläggning av verksamhet. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare.

Checklista inför nedläggning:

 • Hur ska processutrustning tas om hand (gäller även tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)
 • Hur ska energianläggningen för verksamhetens produktion och uppvärmning tas om hand?
 • Hur ska avveckling och rengöring av processavloppsvatten och eventuella reningsanläggningar med kemikalier och slam göras?
 • Hur ska kemiska produkter, restprodukter, avfall och farligt avfall tas omhand? Detta gäller även rengöring och/eller borttagande av tankar och oljeavskiljare)
 • Vem tar hand om luftreningsutrustning och rengöring av ventilation?
 • Hur ska tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer) tas om hand?
 • Behövs rengöring/sanering av väggar, golv och tak?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 • Finns behov av sanering/efterbehandling av förorenad mark?

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-17
Senast uppdaterad: 2023-10-17
Sidansvarig: Pontus Lilja