Gå till innehåll

Föreningsbidrag

Funderar du på att söka föreningsbidrag? Här kan du läsa mer om vad reglerna säger om vad som krävs för att bli beviljad föreningsbidrag i Vårgårda.

Här följer de allmänna villkoren för föreningsbidrag

 • Föreningen ska ha sitt säte i Vårgårda kommun eller i regionsförbund/distriktsförening med lokal verksamhet.
 • För att bidrag ska godkännas ska föreningen ha stadgar och medlemslista eller kunna uppvisa motsvarande grundförutsättningar. Projektbidrag kan även godkännas för ungdomsgrupper eller nätverk som arbetar under föreningslika förhållanden.
 • Bidraget ska anses ha en positiv inverkan på samhällsutvecklingen och speciellt fokus ska ligga på att stötta, fostra och utveckla kommunens barn och ungdomar.
 • Bidragen ska stämma väl överens med kommunens visionsarbete, övriga politiskt antagna strategidokument och sträva efter att stärka Vårgårda som en attraktiv kommun.
 • Bidrag ska av flersektionsförening sökas av huvudstyrelsen som söker för hela föreningen.
 • Alla ansökningar om bidrag ska göras via kommunens digitala bidragssystem där föreningens ansvarige administratör bekräftar ansökan med bankID inloggning.
 • Missbruk och lämnande av oriktiga uppgifter medför att föreningen kan stängas av från fortsatt bidragsgivning.
 • Kommunen äger rätt att göra tillfälliga avvikelser från bidragsbestämmelserna.
 • Kommunen äger rätt att från sökande förening begära in kompletterande dokument så som verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
 • Varje förening som söker bidrag för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år ska ha en drogpolicy, ha utsett en droginformatör och aktivt arbeta mot ungdomars brukande av alkohol och andra droger. Ett minimikrav är att vid aktiviteter där omyndiga medlemmar deltar får inte alkohol eller andra droger förekomma. Kommunen kommer en gång per år att anordna en träff för föreningarnas droginformatörer med information. Drogpolicyn ska bifogas ansökan.
 • Verksamheten ska vila på demokratisk grund och med jämställdhet i allt agerande.
 • För samtliga bidrag gäller att de utgår inom ramen för av Kommunfullmäktige beviljade anslag.

Startbidrag

Syftet med startbidraget är att stötta nya föreningsinitiativ. När en ideell förening bildas kan ett startbidrag erhållas.

 • Maxbidraget är 1 000 kronor.
 • Ansökan om startbidrag ska innehålla stadgar, kontaktuppgifter, namn på styrelsemedlemmar och uppgift om bank eller postgiro. Av handlingarna ska föreningens målsättning tydligt framgå.
 • Startbidrag kan sökas under hela året.

Medlemsbidrag

Syftet med medlemsbidraget är att hjälpa föreningarna med deras allmänna och administrativa kostnader utifrån hur många medlemmar föreningen har. Bidraget ska också motivera föreningarna att bygga upp en verksamhet som lockar många ungdomar.

 • Bidraget utgår efter föreningens medlemsantal.
 • Bidrag utgår med max 40 kronor per medlem i åldern 7 – 25 år.
 • Lista med medlemmar ska bifogas som stöd till ansökan.
 • Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Det kommunala aktivitetsstödet ansluter till och kompletterar det statliga
bidraget. Kommunalt lokalt aktivitetesstöd är inte samma sak som LOK-stöd, det vill säga Statligt Lokalt Aktivitetesstöd. För ansökan av LOK-stöd, hänvisar vi till Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriterier för kommunalt lokalt aktivitesstöd

 • För kommunalt aktivitetsstöd gäller att minst tre personer i åldern 7 – 25 år ska deltaga i planerad verksamhet.
 • Närvaro ska registreras vid varje tillfälle.
 • Bidraget utgår med max 42 kronor per sammankomst.
 • Ledare i bidragsberättigad ålder räknas som deltagare.
 • Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.

Så här gör man för att söka lokalt aktivitetsstöd:

 • Idrottsföreingar som är anslutna till RF/IdrottOnline lägger in sina sammankomster där. När ansökan om föreningsbidrag görs, går man in på RF/IdrottOnline och skapar en kommunfil. Länk till guide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Equmeniakyrkor som använder sig av den digitala tjänsten "Repet" lägger in sina sammankomster där och gör sedan en samlad fil.
 • Övriga ungdomsföreningar lägger in sina sammankomster på e-srv Öppnas i nytt fönster.. Detta görs av utsedd person i föreningen som fått inlgg som gruppledare.

Stöd till drift av lokaler och anläggningar

Anläggning

För att få en rättvis och jämförbar fördelning av anläggningsbidrag listas här olika typer av anläggningar som kan vara berättigade till ett
anläggningsbidrag. Bidraget ska användas för att finansiera skötsel,
underhåll och övriga driftskostnader.

Tabell för typ av anläggning och maxbelopp för bidrag

Typ av anläggningMaxbelopp bidrag
Fotbollsplan gräs, minst 6000 kvadratmeter10 000 kronor styck
Fotbollsplan gräs, minst 4000 kvadratmeter 5 000 kronor styck
Fotbollsplan grus, minst 4000 kvadratmeter5 000 kr styck
Fotbollsplan konstgräs, minst 6000 kvadratmeter35 000 kronor styck
Elljusspår2 kronor metern
Vandringsleder0,25 kronor metern

För bidrag till andra anläggningar behöver en enskild bedömning göras för varje anläggning beroende på samhällsnytta, ägarförhållande, antal
besökare, tillgänglighet för allmänhet och andra faktorer som kan vara
avgörande för bedömningen.

Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.

Lokal

Syftet med bidraget är att stödja förening som äger eller hyr lokal för barn
och ungdomsverksamhet (7 – 25 år). För egna lokaler erhåller föreningen bidrag för max 40 % av el- och uppvärmningskostnader, dock till maxbeloppet per förening och år enligt tabell nedan.

Tabell för maxbelopp

AntalMaxbelopp
0 – 75 barn och ungdomarmax 10 00 kronor
76 – 150 barn och ungdomarmax 20 000 kronor
151 – 225 barn och ungdomarmax 30 000 kronor
226 < barn och ungdomarmax 35 000 kronor


Hyreskostnaderna måste också bedömas skäliga för den verksamhet som
föreningen utövar.

 • Kommunen förbehåller sig rätten att pröva såväl uthyrnings som lokalkostnad.
 • För hyreskostnader i kommunala fritidsanläggningar erhålles inga bidrag eftersom dessa lokaler redan har subventionerade hyror. Till subventionerade lokaler räknas också Tångahallen och PUA hallen.
 • Årsredovisning samt kopior på verifikationer på de kostnader som
  föreningen söker bidrag för, ska bifogas.
 • Erhåller föreningen anläggningsstöd eller någon annan typ av kommunalt stöd för lokalen, utgår inget lokalbidrag.
 • Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.som bidraget söks för.

Driftsbidrag av kommunal anläggning

Flera av kommunens fritidsanläggningar drivs av föreningar där ersättningen och ansvaret för anläggningen regleras i individuella avtal. I dagsläget finns inget standardiserat avtal för denna typ av drift. Bidraget
regleras via enskilda avtal.

Kulturverksamhet

Bidrag till kulturverksamhet beviljas enligt följande:

Bidraget är till för att stötta kulturgrupper och övriga organisationer vars verksamhet inte går att kategorisera under något av de andra bidragsformerna. Verksamheterna ska bidra på ett positivt sätt till Vårgårdas kulturutbud, fritidsutbud eller skapa engagemang i samhällsfrågor.

 • Alla som uppfyller kraven för detta stöd erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor per år.
 • Alla som uppfyller kraven för detta stöd erhåller ett medlemsbidrag på 20 kronor per medlem och år. Medlemslista ska bifogas ansökan.
 • Utöver grundbidraget och medlemsbidraget kan ytterligare bidrag beviljas utifrån den verksamhet som föreningen har bedrivit under året.

Detta ska beskrivas och motiveras i ansökan i ett bifogat dokument. Hänsyn tas då till följande faktorer:

 • Arbete med ungdomar
 • Publika evenemang (antal, storlek, innehåll)
 • Publik verksamhet
 • Verksamhetens omkostnader
 • Hur verksamheten stärker kommunens attraktionskraft som helhet och/eller bidrar till samhällsutvecklingen
 • Alla publika aktiviteter ska informeras om på kommunens aktivitetskalender.
 • Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.

Pensionärsverksamhet

Bidrag till pensionärsverksamhet beviljas enligt följande:

 • Administrationsstöd med 1500 kronor per förening och år.
 • Medlemsstöd med 20 kronor per medlem och år.
 • Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.

 

Syftet med investeringsbidraget är att stötta föreningar som behöver ett engångsbidrag för investeringar i sin verksamhet.

 • Betalas ut för fysiska investeringar så som material, redskap, nybyggnationer, reparationer och liknande. Bidraget kan även användas för betalning av hantverkare.
 • Maxbelopp att söka är 50 000. Ansökningar på högre belopp hanteras av kommunstyrelsen.
 • Handläggare av ansökan har möjlighet att bevilja ett lägre bidrag än det som föreningen sökt för.
 • Bidraget går att söka för både famtida och redan genomförda investeringar.
 • Bidraget går att söka två gånger per år och bidragsansökningar ska
  vara kommunen tillhanda senast den 31 mars eller den 30 september.

Syftet med evenemangs- och projektbidragbidraget är att stötta nya initiativ som gäller projekt eller evenemang i kommunen som stärker kommunens fritids och kulturutbud och som stärker kommunens attraktionskraft.

 • Maxbelopp att söka är 50 000 kronor. Ansökningar på högre belopp hanteras av kommunstyrelsen.
 • Handläggare av ansökan har möjlighet att bevilja ett lägre bidrag än det som föreningen sökt för.
 • De evenemang som beviljas bidrag ska kommunicera information om evenemanget på kommunens evenemangskalender.
 • Kommunens logotype, ”Vision & tradition” ska kommuniceras i
  evenemangets annonser, affischer och i annan tryckt eller digital
  information.
 • Bidrag kan sökas hela året.

Kontakt

Arvid Johansson

Ansvarig för Föreningar

Föreningsgatan 3, 447 31 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-10
Senast uppdaterad: 2024-04-10
Sidansvarig: Charlott Klug