Gå till innehåll

Visselblåsarfunktion

Är du anställd i Vårgårda kommun eller har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande? Misstänker du att det pågår missförhållanden på din arbetsplats? Vårgårda kommun strävar efter att fånga upp och motverka missförhållanden. Som visselblåsare är du skyddad enligt lag. Du rapporterar din misstanke via Qnisters visselblåsartjänst.

Visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja öppenheten och transparens i ett demokratiskt samhälle. Det finns en lag som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden.

Vårgårda kommuns interna rapporteringskanal är ett säkert system som tillhandahålls av oberoende parten Qnister. Qnisters visselblåsartjänst är helt fristående från Vårgårda kommuns intranät och externa webbplats och du kan rapportera dygnet runt.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Informationen ska alltså angå allmänheten och inte egna arbets- eller anställningsförhållanden.

Det kan till exempel vara:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller att någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Du som rapporterar behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Vad ska du inte rapportera?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för missförhållanden som rör endast dig och din egen arbetssituation. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef.

Funktionen ska inte heller användas för rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade eller andra uppgifter som rör nationell säkerhet, eller information som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt.

Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att Vårgårda kommun inte får hindra eller försöka hindra rapportering, eller vidta några repressalier mot någon som rapporterar.

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen är personer som har ett så kallat arbetsrelaterat sammanhang till Vårgårda kommun.

Det är till exempel:

 • kommunens anställda (heltids- och deltidsanställda)
 • personer som avslutat sin anställning i kommunen
 • kommunens förtroendevalda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer.
 • Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla.

Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

Du väljer själv om du vill rapportera anonymt eller om du vill lämna dina personuppgifter. Du behöver inte registrera ett konto, men det kan underlätta vidare utredning av ärendet och så att du kan följa ditt ärende.

För att säkerställa anonymitet sparas ingen IP-adress eller annan metadata. Systemet skyddar också din rapport och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Ansvarsfrihet för dig som rapporterar

Skyddet för dig som visselblåsare kan också innebära ansvarsfrihet. Det betyder att inte kan ställas till svars om du genom att visselblåsa bryter mot en tystnadsplikt. För att bryta mot tystnadsplikten behöver du dock ha skälig anledning att anta att rapporteringen av just den information som omfattades av tystnadsplikt är nödvändig för att avslöja missförhållandet.

Så gör du en anmälan

Lämna in din rapport:

Via visselblåsartjänsten, eller

via telefon på +46363300740 

Du kan via de två kanalerna också be om att få rapportera vid ett fysiskt möte. Visselblåsarkanalen hanteras av den externa parten Qnister.

Så hanteras din rapport

Ärendet tas emot av Qnister och bekräftar mottagandet om du skapat ett konto för vidare kontakt eller lämnat dina kontaktuppgifter på annat sätt.

Qnisters mottagningsenhet gör en första bedömning av ärendet. Rapporten och den första bedömningen vidarebefordras sedan till kontaktpersoner på Vårgårda kommun för vidare hantering och åtgärdsplanering.

Qnister säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Vårgårda kommun som berörs av rapporten. Vårgårda kommun beslutar om eventuella åtgärder, och Qnister återkopplar till dig som rapporterat, om du skapat ett konto eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-29
Senast uppdaterad: 2023-09-29
Sidansvarig: Pontus Lilja