Gå till innehåll

Exempel på hållbarhetsarbete

För att få en bra helhetsbild av hur hållbarhetsfrågorna påverkar varandra, oss människor och våra verksamheter är det viktigt att hitta samverkansprocesser i de system vi själva ingår i, som individer och organisation. Det finns flera modeller och skärningar som beskriver hur hållbarhet kan definieras och delas in. Det finns också modeller som visar möjliga systemperspektiv för verksamheter som hjälper till att visualisera effekter och konsekvenser för planeten och mänskligheten.

Hållbarhetsfrågor

Det finns många olika hållbarhetsfrågor, och en bra början kan vara att skaffa en överblick över de olika frågorna. Efter det kan du identifiera vilka av dem som ligger närmast din verksamhet, och vad du kan jobba med för att skapa så stor effekt som möjligt.

Offentliga verksamheter eller företag i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera på de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna. Företag som producerar varor kan till exempel göra stor skillnad genom att jobba medvetet med de hållbarhetsfrågor som har med miljö och resurser att göra. 

Här vill vi ge dig ett urval av de frågor som finns.

Resursförbrukning

Resursförbrukning handlar om förbrukning av till exempel energi, kemikalier, vatten och andra naturresurser. Vi behöver skilja på förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser. Många resurser kan återvinnas och återanvändas.

Klimatpåverkan

Den största orsaken till de klimatförändringar vi ser är våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen uppstår vid förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Mängden utsläpp påverkas bland annat av energiförbrukning, transporter och resor.

Kemikalieanvändning

En stor mängd skadliga kemikalier finns i omlopp överallt i vår omgivning, till exempel i leksaker, kläder, byggvaror, möbler och elektronik. I Sverige jobbar Kemikalieinspektionen för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Avfallshantering

Trots EU:s riktlinjer om minskat avfall, stiger mängden avfall per person varje år. För att minska mängden avfall behöver vi både dra ner på vår konsumtion och öka återvinningen och återanvändandet.

Biologisk mångfald

Vi människor är beroende av den biologiska mångfalden. Samtidigt är vi också orsaken till den massutrotning som pågår av olika arter. Vi behöver vara medvetna om hur våra verksamheter påverkar den biologiska mångfalden, och hur vi kan minska de negativa effekterna.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är naturens produkter och tjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar till exempel om spannmål, kaffebönor och träråvara, men också om tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Mer om ekosystemtjänster hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Mutor och korruption

Mutor och korruption skadar samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens. Därför behöver vi arbeta aktivt för att förebygga det.

Etiska investeringar

Att organisationens pengar investeras hållbart, så kallat SRI (sustainable responsible investment) är bland det viktigaste du kan göra för att maximera den positiva påverkan.

Skatt

Genom att betala skatt bidrar vi och ger tillbaka till det samhälle vi är en del av. Både som privatpersoner och organisationer.

Levnadslön

Ekonomisk hållbarhet handlar delvis om att bekämpa fattigdom. En viktig del av det är att lönen ska täcka de grundläggande behov som en familj har av mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning och sjukvård med mera. Det kallas för levnadslön.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Alla sociala hållbarhetsfrågor grundar sig i de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi behöver sträva efter att respektera dem, inte bara på vår egen arbetsplats utan också hos våra leverantörer. Det handlar till exempel om rätten att organisera sig, lika lön för lika arbete, minimiålder för arbete och att inte behöva bli diskriminerad eller tvingad att arbeta.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är både fysisk och psykosocial. Som chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.

Jämställdhet

Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter.

Mångfald

Mångfald handlar bland annat om att ta tillvara människors olikheter och undvika diskriminering. Det gynnar vårt samhälle på lång sikt.

Produktsäkerhet

Produkter ska produceras med omtanke om människor och miljö, vara säkra och fria från farliga kemikalier.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-27
Senast uppdaterad: 2023-10-27
Sidansvarig: Pontus Lilja