Gå till innehåll

Detaljplan för Hol 14:8 m. fl.

Vattenfylld f.d. grustäkt i Hol

Bostäder, förskola och allmän badplats i anslutning till sammanhållen bebyggelse i Hol.

Planområdet

Planområdet är beläget i Hol, ungefär mitt emellan Vårgårda tätort och Alingsås. Området utgörs huvudsakligen av en grustäkt som avvecklats och ansluter söderut till befintlig bebyggelse i Hol. Norrut finns ett fornlämningsområde.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, förskola och allmän badplats i anslutning till sammanhållen bebyggelse i Hol.

Bakgrund

Verksamheten i den grustäkt som finns på platsen upphörde 2022. I samband med detta har Prästlönetillgångarna i Skara stift (PLT) kommit in med en begäran om planbesked för fastigheten Hol 14:8, som kommunen har bifallit. Ansökan avser utbyggnad av 200 - 250 bostäder i småskalig, blandad bebyggelse, förskola, kompletterande verksamheter och en allmän badplats vid den sjö som bildats i grustäkten.

Aktuellt skede i planprocessen: Startskede

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet. Parallellt med detaljplanen har en fördjupad översiktsplan över Hol påbörjats.

Planhandlingar publiceras i samband med att planen sänds ut för samråd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson