Gå till innehåll

Ledighet i grundskola

Ledighetsansökan görs i SchoolSoft (under Närvaro) . Ledighetsansökan ska ske i god tid innan den avsedda ledigheten inleds. På skolan har lärarna möjlighet att bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Längre ledighet (mer än tio dagar) får enligt skollagen endast beviljas vid synnerliga skäl och av rektor (se nedan). Det betyder att det ska finnas mycket starka skäl för att bevilja längre ledigheter.

(Skollag: 7 kapitlet 18 § - En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.)

Barnets rätt till utbildning

Skolans personal gör en samlad bedömning om huruvida eleven kan vara borta från skolan eller inte. Skolan kan ge en elev ledigt, men det är ingen skyldighet. Frånvaro från undervisningen innebär alltid att eleven går miste om sin rätt till en komplett utbildning och således måste skolan därför alltid ta hänsyn till detta vid en ledighetansökan.

Inskränkning av ledighet kan även ske utifrån
- att det finns ett stort antal lovdagar under läsåret och resor bör i möjligaste mån förläggas till dessa tider.
- att de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 utförs under bestämda perioder eller dagar
- att det i Sverige är skolplikt och att skolan är ytterst ansvarig för att tillgodose barn och ungdomars rätt till utbildning.

Kompensation av missad utbildning

Skolan bedriver inte undervisning på distans. Det är istället vårdnadshavaren som ansvarar för att eleven under frånvaron får sin utbildning tillgodosedd vid sökta ledigheter. Detta sker oftast genom att vårdnadshavaren ser till att eleven under ledigheten eller i samband med den (före/efter) utför skoluppgifter enligt instruktioner från elevens lärare.

Frånvaro utan beviljad ledighet

Barn bosatta i Sverige har skolplikt. Det är vårdnadshavarens skyldighet och ansvar att barnen kommer till skolan. Kommunens ansvar är att bevaka att varje barn får den utbildning som barnet har rätt till. Om en vårdnadshavare håller ett barn hemma från skolan kan kommunen via barn- och utbildningsnämnden förelägga ett vite

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-06
Senast uppdaterad: 2024-05-06
Sidansvarig: Sara Röjd