Gå till innehåll

Elevhälsa, stöd och anpassningar

I Vårgårda kommun finns elevhälsopersonal dels centralt och lokalt på skolorna. Här finns skolsköterskor, kuratorer, psykolog, logoped, skolläkare och specialpedagoger/speciallärare.

Elevhälsopersonal arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsopersonal arbetar till exempel med hälsobesök, främjar närvaro i skolan, bidrar med stöd och anpassningar, sprider kunskap om hälsa och sunda levnadsvanor, och arbetar mot kränkande behandling.

Skolan, i samarbete med vårdnadshavare, har möjlighet att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Det är viktigt att våga fråga, reagera och agera. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har alla vuxna på skolan en viktig roll.

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på din skola.

Alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet. Det innebär att vid oro eller misstankar om att ett barn far illa, ska en anmälan till Socialtjänsten göras.

Alla roller inom elevhälsan har tystnadsplikt och all hälso- och sjukvårdsdokumentation behandlas enligt gällande sekretesslag.

Elevhälsans medicinska insats och medicinsk ledningsansvarig följer upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta till huvudmannen årligen i patientsäkerhetsberättelsen.

Ledord: Tillsammans i samverkan för lärande och utveckling

Centrala barn- och elevhälsan fokuserar på:

  • trygghet och trivsel med barnets/elevens bästa i centrum
  • fokus på styrkor och möjligheter
  • att arbetet utgår från kompetens, forskning och beprövad erfarenhet
  • förebyggande och främjande arbete och tidiga insatser
  • handledning, coachning, rådgivning, konsultation och fortbildning
  • observationer, kartläggningar och utredningar m.m.

Elevhälsans olika roller

Elevhälsans medicinska insats erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskolan.

Till skolsköterskan kan du vända dig för råd i frågor som rör barnets hälsa. Skolsköterskan kan utföra enklare sjukvårdsuppgifter i mån av tid. Skolsköterskan träffas säkrast efter överenskommelse. Du hittar kontaktuppgifter till skolsköterskan på ditt barns skola på skolans sida.

Tid till skolläkare erbjuds efter överenskommelse med skolsköterska.

Skolkuratorn kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor. Det kan handla om situationen i skolan eller hemma, bland kamrater eller på fritiden. De kan också ge råd om vilka möjligheter det finns för barn och ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan.

Som elev eller förälder kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Du hittar kontaktuppgifter till kuratorn på ditt barns skola på skolans sida.

Skolpsykologens viktigaste uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och bidra med kunskap för en optimal utveckling för barn och elever.

Skolpsykologen arbetar främst med att handleda och utbilda skolans personal. Skolpsykolog deltar regelbundet i skolornas elevhälsoteam och kontakt sker via rektor.

Logopeden vägleder och handleder när förskola, grundskolan och anpassad grundskola behöver stöd i barnets eller elevens kommunikation.

Logopeden arbetar med att förebygga och åtgärda kommunikationssvårigheter som kan påverka inlärning och socialt samspel. En logopedinsats kan vara aktuell när ett barn eller en elev har läs- och skrivsvårigheter, språkliga eller kommunikativa svårigheter, när barnet eller eleven stammar eller har andra talsvårigheter.

Kontakt med logoped sker via rektor.

Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuell funktionsnedsättning. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare.

Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum.

Kontakt

Maria Ekström

Ansvarig för central barn och elevhälsa

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-18
Senast uppdaterad: 2024-03-18
Sidansvarig: Sara Röjd