Gå till innehåll

Vårgårdas mål och hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att alla måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter. Kommunerna är viktiga för omställningen mot hållbar utveckling. Enligt Svenska FN-förbundet påverkar kommunernas välfärdstjänster och service, möjligheterna att nå de globala målen, det som görs lokalt får effekter globalt.

Hållbarhetsdimensioner

De globala målen finns integrerade i styrning och uppföljning.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga, är delar i de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Kommunens fokusområden som syftar till att nå visionen är inriktade mot hållbarhet i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

illustration på tre hållbarhetsdimensioner Social, ekonomisk och ekologisk

Vårgårda kommun har en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det hållbara samhället.

Stark miljöprofil

Vårgårda har en stark miljöprofil där långsiktighet och helhetssyn tillsammans med tydliga mål och strategier skapar förutsättningar för det
hållbara Vårgårda. Kommunens miljöstrategi pekar ut riktningen för kommunens arbete. Vårgårda har antagit klimatlöften på en hög ambitionsnivå.

Som ett led i att genomföra åtgärder för att bidra till ökad hållbarhet och
de globala målen genomför förvaltningen hållbarhetsanalyser för alla beslutsärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. På så sätt säkerställs att alla politiska beslut beaktas utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk).

Upphandling används som verktyg för att stärka miljöprofilen. Där finns
krav på såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

Nyckeltal för inriktninsgmålet:

 • Andelen svenskproducerade livsmedel i kommunens verksamheter mätt i kronor
 • Andelen fossilfria fordon av det totala antalet personbilar och lätta lastbilar i kommunkoncernen.
 • Mängd insamlat mat- och restavfall, kg/invånare
 • Energiförbrukning i kommunkoncernens verksamheter, kilowattimmar per kvadratmeter och år (normalårsjusterat)
Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet för alla

Hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna

Hav och marina resurser

Hav och marina resurser

Ekologisk och biologisk mångfald

Ekologisk och biologisk mångfald

I Vårgårda finns en mångfald av boenden i attraktiva och goda
miljöer för alla livssituationer.

Mångfald av boenden

Mångfald i kommunens bostadsbestånd kan givetvis ses ur flera
perspektiv. I Vårgårda finns en befolkningsutveckling och därmed en bebyggelseutveckling i nästan hela kommunen. Förutsättningarna för att
bosätta sig på landsbygden och i tätorten är olika, och det är viktigt att
våga behålla särarten i olika boendeformer och miljöer. Det finns en tydlig
efterfrågan av bostäder både på landsbygden och i tätorten och
kommunen behöver balansera dessa behov och utveckla bebyggelsen i
alla delar av kommunen. I tätorten är det viktigt att det finns en
planberedskap, både för kommunal mark och för mark som ägs av privata aktörer. På landsbygden är det viktigt att arbeta med privata markägare och att kommunen har en effektiv och ändamålsenlig process för de som vill bygga bostäder.

Nyckeltal för inriktningsmålet:

 • Antal invånare i kommunen
 • Flyttnetto (skillnad mellan antal inflyttade till kommunen och antal utflyttade från kommunen)
 • Antal nya bostäder fördelat på:
  • tätort/landsbygd
  • hyresrätt/bostadsrätt/äganderätt
 • Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner
Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Ekologisk och biologisk mångfald

Ekologisk och biologisk mångfald

Vårgårda kommun har trygga barn och elever med goda relationer som upplever nyfikenhet och intresse för studierna. Barn och elever får de kunskaper och färdigheter som behövs för att gå vidare i studier eller arbete och att kunna leva ett gott liv.

Trygga barn och elever med goda relationer

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Trygghet och studiero är en förutsättning för att barn och elever trivas, lära sig saker och utvecklas i skolan.

Nyfikenhet och intresse för studierna

Skolan ska främja ett lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisning handlar om att fånga ett intresse och därifrån utveckla lärandet.

Kunskaper och färdigheter

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att utveckla alla barns och elevers kunskaper och färdigheter. Genom breda ämneskunskaper får barn och elever möjlighet att utveckla sitt lärande vidare. Alla förskolor i kommunen arbetar aktivt med språkutveckling. Inom skolans yngre åldrar arbetar personal med stöd av språk-, läs-, och skrivutvecklare med strukturer för både bedömningsstöd och screeningplaner.

Ett gott liv

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det är viktigt att skolan samarbetar med andra aktörer för att främja elevers utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Nyckeltal för inriktningsmålet:

 • Skolinspektionens enkät elever (grundskolan åk 5 och 8 samt gymnasieskolan år 2) och vårdnadshavare – trygghet, bemötande (lärare och elever), stöd, inflytande och stimulans
 • Närvaro
 • Andelen elever i årskurs 1 som kan läsa i enlighet med fastställd nivå
 • Nationella prov - Elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk samt matematik
 • Meritvärdet i årskurs 6
 • Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
 • Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
 • Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor
 • Etablering på arbetsmarknaden eller vidare studier två år efter gymnasieexamen.
God utbildning för alla

God utbildning för alla

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Vårgårda har ett gott näringslivsklimat och fler företag
och branscher etablerar sig i kommunen.

Gott näringslivsklimat

Vårgårda har som mål att vara en ledande företagskommun, med tillgång
till kompetens, mark, lokaler och möjlighet att starta nytt, driva, samverka
och utvecklas. Vårgårda vill vara en attraktiv plats att driva och utveckla
företag på.

En av framgångsfaktorerna inom området har varit samarbetet inom
föreningen Center of Innovation (COI) och kommunen avser att fortsätta
stötta COI:s arbete med näringslivsutveckling.

Etableringar i kommunen

Det är viktigt att kommunen ser positivt på de etableringar som kompletterar eller stärker kommunens befintliga näringsliv eftersom näringslivets utveckling är en viktig del i det hållbara samhällsbygget.

Nyckeltal för inriktningsmålet:

 • Placering i Svenskt Näringslivs företagsranking.
 • Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) -totalt, index
 • Antal nystartade företag per 1000 invånare, 16–64 år
 • Yta planlagd mark avsedd för företagsetablering (i hektar)
God utbildning för alla

God utbildning för alla

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Alla Vårgårdabor har möjlighet att leva ett gott liv och får utifrån sina behov insatser av god kvalitet.

Ett gott liv i Vårgårda

Att ha en fungerande skolgång eller ett arbete att gå till, att ha en god hälsa, att ha tillgång till ett umgänge med andra och att det ska finnas tillgång till olika sysselsättningar för fritiden är några delar av ett gott liv. Förutom kommunens olika ansvarsområden är föreningslivet i hög grad med och bidrar till möjligheten att leva ett gott liv i Vårgårda.

Insatser av god kvalitet

För att kunna erbjuda goda insatser krävs kompetenta medarbetare och uppdragstagare vilket är nyckeln till den uppleva kvaliteten.

Nyckeltal för inriktningsmålet:

 • Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst två besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde
 • Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
 • Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
 • Brukarbedömning LSS gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet
 • Sammanvägda värdet på enkät Signs of Safety - andelen positiva svar
 • Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd
 • Arbetslöshet, statistik från Arbetsförmedlingen
 • Andel elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år
 • Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare 7–20 år
Ingen fattigdom

Ingen fattigdom

Ingen hunger

Ingen hunger

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Vårgårda kommun har engagerade och ansvarstagande medarbetare och ledare. Alla arbetar för det gemensamma uppdraget och bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten.

De skapar värde tillsammans med och genom dialog med de som bor, lever och verkar i Vårgårda.

Engagerade och ansvarstagande medarbetare och ledare

För att öka motivationen hos medarbetare och ledare behövs ett tillitsbaserat arbetssätt med handlingsutrymme. Delar som driver medarbetarengagemang är att medarbetare och ledare känner mening med arbetet, att man känner att man behärskar sina arbetsuppgifter, samt har möjlighet att påverka hur arbetet utförs.

Ledarskapet och vikten av stabilitet och långsiktighet samt engagemang från kommunens ledning på alla nivåer är grundläggande för att skapa goda hållbara resultat.

Arbeta för det gemensamma uppdraget

Den mest grundläggande förutsättningen för att kunna göra rätt saker är att föra dialog kring verksamhetens syfte. Det är även viktigt att klargöra vilka individer eller andra organisationer som verksamheten är till för, samt vilka behov dessa har. Syftet och behov är vägledande för arbetssättens utformning och förbättringsarbeten.

Värde skapas genom dialog

Dialog med de som bor och verkar i Vårgårda och omsätta behoven till arbetssätt är nödvändigt. Verksamheterna behöver dessutom arbeta aktivt med att förbättra arbetssätten utifrån förändrade och framtida behov.

Nyckeltal för inriktningsmålet:

 • Medarbetarenkäten - Hållbart medarbetarengagemang; totalindex, motivationsindex, ledarskapsindex och styrningsindex
 • Andel sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
 • Personalomsättning - andel tillsvidareanställda medarbetare avgångna till extern arbetsgivare (redovisas per verksamhet)
Jämställdhet

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Vårgårda kommun har en god ekonomisk hushållning med en hållbar ekonomi och finansiering.

Varje generation bär under sin livscykelkostnaderna för den service den konsumerat.

Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Hållbar ekonomi och finansiering

Hållbar ekonomi och finansiering innebär att resursfördelning i Vårgårda
kommun sker utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. Gapet ökar mellan möjlig finansiering och behovet av service i kommunerna framöver. En väg att minska detta gap och få en hållbar ekonomi är att öka kvaliteten, se över vad som skapar värde för kommuninvånarna och hitta kvalitetsbristkostnader. I detta arbete är kommunens ledare och medarbetare mycket viktiga.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar om att skapa förutsättningar för långsiktigt god ekonomi i all kommunens verksamhet och att kommunens investeringar till största del kan finansieras med egna medel. Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska över tid uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nyckeltal för inriktningsmålet:

 • Ekonomiskt resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
 • Soliditet (eget kapital i förhållande till balansomslutning)
 • Självfinansieringsgrad
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-02
Senast uppdaterad: 2023-11-02
Sidansvarig: Pontus Lilja