Gå till innehåll

Flaggning

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Vårgårda kommun har i egenskap av offentlig organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat allmänna flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen.

I och med det höga symbolvärdet är det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt, som allmänheten kan förstå.

Regler för flaggning

Reglerna som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av kommunen samt flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Vårgårda kommun. Utgångspunkt för kommunens regler är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder.

Vårgårda kommuns officiella flaggstänger

Kommunens fem flaggstänger finns placerade på Centrumtorget, dessa ska användas vid kommunens officiella flaggning.

Allmänna flaggdagar

Flagga ska hissas på allmänna flaggdagar. Undantag då annan flaggning har företrädesrätt såsom vid dödsfall och begravning. På allmän flaggdag ska endast de flaggor som hör ihop med flaggdagen användas. På allmän flaggdag ska flaggning ske på framsidan kommunhuset vid Centrumtorget. På övriga platser avgör respektive verksamhet om flaggning ska ske.

På valdagar kan flaggning ske på de skolor och institutioner som används som vallokal om det finns möjlighet till det. Flaggning vid vallokaler på valdagen får alltså ske frivilligt.

Flaggdagar

Dag

Tillfälle

1 januari

Nyårsdagen

28 januari

Kung Carl XVI Gustafs Namnsdag

12 mars

Kronprinsessans Victorias namnsdag

En söndag i perioden 22 mars till 25 april

Påskdagen

30 april

Kung Carl XVI Gustafs födelsedag

1 maj

Första maj

49 dagar efter påskdagen

Pingstdagen

29 maj

Veterandagen

6 juni

Sveriges nationaldag

Lördagen i perioden 20-26 juni

Midsommardagen§

14 juli

Kronprinsessans Victorias födelsedag

8 augusti

Drottning Silvias namnsdag

Andra söndagen i september under valår

Dag för val till Sevriges riksdag

24 oktober

FN-dagen

6 november

Gustav Adolfsdagen

10 december

Nobeldagen

23 december

Drottning Silvias födelsedag

25 december

Juldagen

EU-flaggning

På Europadagen 9 maj och vid val till Europaparlamentet ska flaggning ske vid kommunhuset. För övriga verksamheter är det valfritt. Flaggningen sker med en svensk flagga och en EU-flagga. Flaggning med EU-flagga kan bli aktuellt vid besök från andra länder inom EU.

Annan flaggning

Beslut om flaggning gällande särskilda flaggdagar fattas av kommunchef eller den som tjänstgör i dennes ställe på delegation av kommunstyrelsen i Vårgårda kommun.

Exempel på flaggdagar där ett sådant beslut krävs:

 • 8 mars – Internationella kvinnodagen
 • 23 mars – Nordens dag
 • 9 maj – Europadagen
 • 17 maj – Norges nationaldag
 • 5 juni – Danmarks grundlagsdag
 • 9 juni – Ålands självstyrelsedag
 • 17 juni – Islands nationaldag
 • 21 juni – Grönlands nationaldag
 • 29 juli - Färöarnas nationaldag
 • 6 december - Finlands självständighetsdag
 • På de av Sveriges riksdag erkända nationella minoriteters nationaldag
  • 6 februari – samernas nationaldag
  • 24 februari – sverigefinnars nationaldag
  • 8 april – romernas nationaldag
  • 15 juli – tornedalingarnas nationaldag

När regeringskansliet, länsstyrelsen m.fl. rekommenderat flaggning gäller samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelats.

Flaggning vid dödsfall och begravning

När någon anställd eller förtroendevald i kommunen har avlidit ska flaggning om möjligt ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe.

Flaggning ska ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på den dag för jordfästning om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag.

Om permanent boende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider sker flaggning vid boendet om flaggstång finns. Närmaste chef, alternativt verksamhetschef ser till att flaggning genomförs.

Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång. Detta innebär att flaggan på fristående stång ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd. På fasadstång gäller till mitten av stången. Då flaggan hissas ska den först gå i topp och därefter omedelbart sänkas till angiven höjd. Så snart begravningen är avslutad hissas flaggan i topp varefter den omedelbart halas ner eller förblir i topp till ordinarie tid för nedhalning.

Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive allmän flaggdag. För statsbegravningar ska centralt utfärdade bestämmelser följas. Endast nationsflaggan hissas på halv stång – ej vimpel, EU-flaggan, företags- eller föreningsflaggor.

Flaggning vid internationella besök

Som en del av välkomnandet bör gästande lands flagga, svensk flagga, EU-flagga och kommunflagga hissas vid dessa tillfällen. Vid internationell flaggning intar den svenska flaggan alltid hedersplatsen. Övriga nationsflaggor placeras i heraldisk bokstavsordning från hedersplatsen och utåt efter ländernas namn på svenska.

Evenemang

Vid evenemang av större vikt och/eller där det finns stort intresse för Vårgårda från omvärlden kan flaggning ske.

Katastrofer

Vid större katastrofer som drabbar kommunen eller samhället har kommunchef avgörandet om flaggning på halv stång ska ske.

Kommunflagga

Kommunflaggan för kommunen ska vara hissad vid kommunhusets flaggstänger som utsmyckning för att profilera kommunen.

Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader om man vill profilera kommunal verksamhet, så som skola, idrottsplats eller annat.

Övriga flaggor

Vid kommunal flaggning ska endast nationsflagga, kommunflagga, EU-flagga, FN-flagga eller vänortsflagga användas. Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av kommunchef i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Utöver de ovan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor restriktivitet. Inga kommersiella flaggor hissas, och förenings- och organisationsflaggor endast i undantagsfall, och då antingen på initiativ av Vårgårda kommun eller genom skriftlig ansökan från respektive förening eller organisation.

Andra flaggstänger

Flaggstänger förekommer även på andra platser i kommunen och rekommenderas att i möjligaste mån följa föreskrivna regler. Dessutom förekommer det tillfällen där det sker kommunal verksamhet tillfälligt på platser där dessa regler ska vara gällande, såsom skolavslutningar, nationaldagsfirande osv.

Svenska flaggor vid avslutningsdag i de kommunala skolorna ska rektor vid respektive skola besluta om flaggning. Eventuella flaggstänger som används i första hand för profilerande syfte har kansli företräde i sina önskemål om profileringsflaggning. Arrangörsflaggor för pågående konferenser eller evenemang av regional, nationell och internationella karaktär får förekomma på dessa flaggstänger. Denna flaggning ska planeras av ansvarig tjänsteperson inom kommunikation.

Ansvarsfördelning för kommunens flaggstänger

Ansvarig chef på platsen där flaggning ska ske är ansvarig för att flaggning sker enligt dessa regler. I ansvaret ingår också att se till att flaggstänger, flagglinor och erforderliga flaggor hålls i gott skick.

Flaggningstider Från 1 mars till och med 31 oktober gäller:

Flaggan hissas klockan 08.00.

Flaggan halas ner vid solnedgången dock senast klockan 21.00 och tidigast klockan 15.30.

Från 1 november till och med 28(29) februari gäller:

Flaggan hissas klockan 09.00.

Flaggan halas ned vid solnedgången dock senast klockan 21.00

Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas.

Flaggning ska inte ske då en anläggning hålls stängd för säsongen, till exempel skolbyggnader.

Flaggan ska behandlas med respekt. Den ska hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång. Flaggan ska vara hel och ren och med färgerna i behåll.

Flaggans färger

Den svenska flaggan kom till på 1500-talet efter modell från danska Dannebrogen. Färgerna från riksvapnets tre gyllene kronor i blått fält. Flaggans höjdlängdförhållande är 10:16.

 • enligt det internationella färgsystemet NCS: gult NCS 0580-Y10R, blått NCS 4055-R95B
 • enligt PMS-systemet: gult 116C eller 109U, blått 301C eller 301U
 • enligt EC (fyrfärgstryck): gul färg = 100% gul/20% magenta; blå färg = 10%gul/50% magenta/100% cyan

Flaggkonstellationer – placering på flaggor

Vid flaggning med flera utländska flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk alfabetisk ordning.

Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen, det vill säga i mitten av flaggraden, vilket är enklast med udda antal stänger. Har man två stänger använder man principen ”heraldiskt höger”, vilket innebär att den svenska flaggan hissas till höger om man står med ryggen mot den byggnad som ska flaggsmyckas eller flaggraden. Vid flaggning med flera stänger med enbart nordiska flaggor placeras flaggorna i svensk alfabetisk ordning från heraldiskt vänster till heraldiskt höger.

Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska flaggorna.

Vid internationell flaggning med flera stänger i flera rader, placeras flaggorna i fransk alfabetisk ordning, det vill säga nationens namn enligt fransk stavning. Den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Vanligtvis placeras en svensk flagga också i början och slutet av flaggraden.

Vid flaggning på stänger av olika längd, placeras de svenska flaggorna på de högre stängerna.

Vid flaggning med svenska och endast en utländsk nations flaggor, hissas de högre stängerna med svenska flaggan heraldiskt höger. Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan, företagsflaggor och liknande.

Kombinerad flaggning, det vill säga nationsflagga och till exempel föreningsflagga ska undvikas.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja