Gå till innehåll

Frågor och svar om socialtjänstens arbete med barn och unga

På den här sidan kan du få svar på vanliga frågor om socialtjänstens arbete med barn och unga.

Alla kommuner har en socialtjänst. En av socialtjänstens viktigaste uppdrag är att verka för att alla barn och unga har goda uppväxtvillkor och att arbeta förebyggande så att problem inte uppstår. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga som riskerar att utvecklas ogynsamt. I nära samarbete med barnets hem ska socialtjänsten arbeta så att barn får skydd och stöd när de behöver det.

Socialtjänstens arbete med barn och unga - för föräldrar Länk till annan webbplats.

En ansökan till oss är en formell begäran om hjälp. Den kan göras muntligt eller skriftligt. Du måste inte veta exakt vilken hjälp du vill ansöka om. Det kan du och socialsekreteraren tillsammans ta reda på. Även barn som fyllt 15 år kan göra en egen ansökan.

När du gör en ansökan inleds en utredning som ska ta reda på hur dina behov ser ut och om vilken insats eller hjälp som passar bäst. En utredning som startas efter en ansökan skiljer sig lite från en utredning som startas efter en orosanmälan. Du kan när som helst ta tillbaka din ansökan och då avslutas utredningen.

Utredningen avslutas med en bedömning / prövning om du har rätt till att få den hjälp du ansökt om eller om ditt behov tillgodoses på annat sätt. Du kan överklaga beslut om du inte är nöjd.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och unga har en laglig skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel för förskolepersonal, lärare, sjukvårdspersonal eller poliser. Allmänheten har inte en laglig skyldighet att göra det, men i socialtjänslagen uppmanas alla att anmäla oro för barn till socialtjänsten.

En orosanmälan ska göras vid misstanke om att barnet far illa. Du måste inte veta att barnet far illa.

Det första som socialtjänsten gör med alla orosanmälningar är en bedömning om oron för barnet är såpass stor att barnet kan behöva omedelbart skydd. Om så är fallet inleds en utredning direkt och socialtjänsten har då befogenhet att ta reda på mer fakta om barnets situation och, vid behov, agera för barnets skydd och stöd.

En förhandsbedömning är en värdering om det finns skäl att inleda utredning eller inte. Under en förhandsbedömning kan socialtjänsten kontakta den som gjort anmälan, prata med barnet och vårdnadshavarna samt undersöka om socialtjänsten har tidigare kännedom om barnets situation, t. ex. om det gjorts utredningar tidigare. En förhandsbedömning ska göras inom 14 dagar efter att orosanmälan kommit in. Om en orosanmälan innehåller uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för våld eller övergrepp inleds alltid en utredning direkt. Det är inte alla orosanmälningar som leder till utredning efter att förhandsbedömningen gjorts.

När socialtjänsten fattat beslut om att inleda en utredning efter en orosanmälan innebär det att socialtjänsten får rätt att ta kontakt med personer som kan berätta om barnets situation, t.ex. läraren i skolan.

Både barnet och vårdnadshavarna har rätt att få ta del av och delta i planeringen av hur utredningen ska genomföras. Det finns undantag och det är om oron handlar om att barnet kan behöva skyddas från våld eller övergrepp inom familjen. Då kan socialtjänsten, initialt, agera utan att prata med föräldrarna. Oftast samarbetar socialtjänsten då med barnahus Länk till annan webbplats. i Borås där polis, åklagare, psykologer och läkare finns samlade för att hjälpa barnet.

Du har rätt att få reda på varför en utredning görs. Det är viktigt att en utredning inte görs mer omfattande än vad som krävs.

I början av utredningen ska en utredningsplan göras. Där ska det framgå vad som ska göras, hur information ska samlas in och en tidsplan när det ska göras.

En utredning får maximalt ta fyra månader om det inte finns särskilda skäl för längre tid

BBIC Länk till annan webbplats. står för barns behov i centrum och är en utredningsmetodik som socialtjänsten använder sig av.

Signs of safety Länk till annan webbplats. är från början ett arbetssätt som utvecklades av socialarbetare i Australien. Fokus i arbetssättet är att socialarbetaren arbetar tillsammans med familjen för att hitta de lösningar och de förändringar som behöver göras.. Det är ett lösnings- och nätverksfokuserat arbete som inte gör avkall på barnets säkerhet och skydd.

Vårgårda kommuns socialtjänst arbetar enligt Signs of safety.

En insats är den hjälp som du och din familj får efter att en utredning avslutats. En del utredningar avslutas utan insats, ibland för att behov inte finns, ibland för att du och din familj tackar nej till insatser.

Om det finns en stor risk att ett barn eller ungdoms hälsa och utveckling skadas, och frivilliga insatser inte är möjliga, kan socialtjänsten ansöka om LVU. LVU ät en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Enligt LVU kan socialtjänsten ansöka om vården av två huvudanledningar:

  • Påtaglig risk utifrån miljön

Det kan handla om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som gör att barnets hälsa och utveckling allvarligt skadas.

  • Påtaglig risk utifrån eget beteende

Det kan handla om att den unge skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Frivilliga insatser måste prövas först

Innan socialtjänsten ansöker om ett LVU ska alltid frivilliga insatser prövas. Det är först när frivilliga insatser inte är möjliga som ett LVU kan bli aktuellt.

Förvaltningsrätten beslutar om LVU

Det är socialtjänsten som, efter att ha gjort en utredning, ansöker om ett LVU. Det sker sedan en förhandling i förvaltningsrätten där både vårdnadshavare och barnet har rätt till eget offenligt biträde (jurist eller advokat) som hjälper dem att föra deras talan.

I vissa fall kan det vara såpass bråttom att skydda ett barn eller ungdom att det inte hinns med att ha en förhandling i rätten innan. Det kallas omedelbart LVU. Då är det myndighetsnämndens ordförande som fattar beslutet. Men därefter ska beslutet i efterhand granskas och godkännas av förvaltningsrätten. Om de inte gör det slutar LVU att gälla.

FAQ om LVU:

English Länk till annan webbplats.

العربية Länk till annan webbplats.

Somali Länk till annan webbplats.

Français Länk till annan webbplats.

Pусский Länk till annan webbplats.

Svenska Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten kan få uppdrag av andra myndigheter att yttra sig gällande en individs sociala situation. Det kan handla om körkortsyttranden eller att åklagare eller domstol begär in yttranden inför en förhandling i domstol. Ett yttrande är detsamma som en utredning.

För att arbeta med barn och unga inom socialtjänsten krävs att man har en socionomexamen. Socionomutbildningen är en bred utbildning och innehåller kurser i samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.

Det är den politiska nämnd som hanterar socialtjänstens frågor. I Vårgårda, som inte har den traditionella facknämndsorganisationen, finns ingen nämnd som heter socialnämnden. Men kommunstyrelsen, och myndighetsnämnden Lärande och omsorg har samma uppgifter som en socialnämnd skulle haft. Myndighetsnämnden Lärande och omsorg beslutar i individärenden. Du har rätt att närvara vid myndighetsnämndens sammanträde om de ska fatta beslut som rör dig.

Många beslut som fattas av socialtjänsten fattas med så kallad delegation. Det innebär att politikerna har delegerat beslutanderätten till vissa tjänstepersoner. Vissa frågor får inte delegeras utan sådana beslut måste tas av politiker. Det gäller bland annat för beslut om omedelbart LVU.

Förvaltningsrätten är första insats i Sveriges förvaltningsdomstolar. Länk till annan webbplats. Här avgörs tvister mellan privatpersoner och myndigheter. Det är hit du kan överklaga beslut som socialtjänsten fattat som du inte är nöjd med.

Det är hos förvaltningsrätten som socialtjänsten ansöker om LVU

Barnets bästa innebär att alla beslut och avgöranden särskilt ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Du kan läsa mer om begreppet barnets bästa på kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

Ibland händer det att socialtjänsten, vårdnadshavare och / eller barnet inte är överens om barnets behov av insatser. Socialtjänsten kanske föreslår insatser som vårdnadshavarna eller den unge säger nej till. Om socialtjänstens bedömning är att det finns risker för barnets hälsa och utveckling, men inte såpass stora att ett LVU kan vara aktuellt, kan socialtjänsten besluta om att efter två månader följa upp och se hur barnet har det då. Det kan socialtjänsten göra även om vårdnadshavarna och / eller den unge inte vill det.

Socialtjänstlagen är i grunden en lag som bygger på frivillighet och respekt för alla människors integritet och självbestämmande. Men socialtjänsten har uppdraget att, om det finns misstanke att barn far illa, utreda barnets situation för att ta reda på om barnet behöver samhällets stöd och skydd. Mot bakgrund av det kan man inte neka till en utredning som startats utifrån en orosanmälan. Som förälder kan du neka att träffa socialtjänsten men utredningen kommer genomföras i alla fall.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-05
Senast uppdaterad: 2024-03-05
Sidansvarig: Mårten Nygren