Gå till innehåll

Mina rättigheter - att leva som andra

Det finns både internationella konventioner och nationella lagar som ger dig med funktionshinder rättigheter. Bärande principer i den svenska lagstiftningen är självbestämmande, helhetssyn, delaktighet, inflytande, tillgänglighet och kontinuitet.

Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. De centrala delarna av konventionen handlar om:

  • Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
  • Tillgänglighet
  • Självbestämmande och rättskapacitet
  • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kunskapsguiden: FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Bärande principer i LSS är självbestämmande, helhetssyn, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet och inflytande

Målet med LSS är att du ska ha goda levnadsvillkor och kunna leva som andra.

LSS Länk till annan webbplats.

Om du inte tillhör personkretsen enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen istället. I socialtjänstlagen finns inte några bestämda insatser på samma sätt som i LSS. Vid en utredning av en ansökan enligt socialtjänslagen prövas:

  • Om behovet behöver tillgodoses för att uppnå skälig levnadsnivå
  • Om behovet kan tillgodoses på något annat sätt

Det är alltid en individuell bedömning som görs.

Även om du tillhör någon personkrets enligt LSS har du rätt att ansöka om insatser enligt SoL.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.


Område

LSS

SoL

Vem som kan beviljas insatser

Enbart de som tillhör lagens personkrets

Alla som har behov av hjälp, även personer som tillhör LSS personkrets

Behovsprövning

För att du ska nekas insats ska behovet faktiskt vara tillgodosett på annat sätt

Du kan nekas insats om behovet kan tillgodoses på annat sätt

Lagarnas utformning

Rättighetslag

Ramlag

Lagarnas mål

Goda levnadsvilkor

Tillförsäkras skälig levnadsnivå

Vad kan man få för insatser?

Begränsat till en eller en kombination av de insatser som beskrivs i lagen

Du som söker har inte samma rätt till en specifik insats som inom LSS. Kommunen ska erbjuda en insats som tillgodoser behovet.

En av de 10 insatserna enligt LSS kallas råd och stöd. Det är en insats som regionen ansvarar för. Råd och stöd innebär att du kan få expertstöd av personer som förutom sina yrkeskunskaper har särskild kunksap om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Du ansöker om insasten hos habiliteringen

Habiliteringen i Alingsås Länk till annan webbplats.

Ofta finns det behov av att samordna insatser från olika verksamheter och huvudmän. Du som har en LSS insats kan när som helst begära att en individuell plan ska göras. Prata då med din LSS handläggare. I planen ska även stöd och hjälp som genomförs av andra än kommunen eller regionen skrivas med. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Ibland kan intitiativet till samordning av insatsern kommer från antingen kommunens verksamheter eller regionens. Det kallas för samordnad individuell plan, förkortat "SIP". Planen upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda och om du samtycker till att den upprättas. Det är alltså du som bestämmer om du vill ha en SIP eller inte.

Kunskapsguiden: samordnad individuell plan, SIP Länk till annan webbplats.

När du beviljats en insats enligt LSS eller SoL har du rätt att vara delaktig när en så kallad genomförandeplan skrivs. Utgångspunkten i genomförandeplanen är själva beslutet om insats och planen ska beskriva vad som ska göra, när det ska göras, vem som ska göra det och hur det ska göras. Planen är till för både dig och den personal som ska hjälpa dig. Du får beskriva hur just du vill ha det och personalen kan på ett tydligt och strukturerat sätt se det i planen.

Om du behöver hjälp av någon som kan hjälpa dig att bevaka dina rättigheter, ansöka om insatser och se till så att du har det bra kan du ansöka om god man.

Om du har ett beslut om boende enligt LSS kan du välja om du vill ha hemsjukvård eller inte

I samhällsplaneringen och för offentliga verksamheter ställs stora krav på tillgänglighet. Inte bara fysiskt utan även digital tillgänglighet.

I tillgänglighetsdatabasen kan du inför ett besök hos någon verksamhet kontrollera dess fysiska tillgänglighet.

Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats.

Myndigheten för tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Mårten Nygren