Gå till innehåll

Medborgardialog

Vårt demokratiska samhälle står idag inför en rad utmaningar och förändringar. Det gäller såväl i Vårgårda kommun som i det nationella och internationella perspektivet. En stor del av medborgarna är intresserade av att diskutera frågor samt vara med och påverka beslut som får konsekvenser för den egna vardagen.

För att fånga engagemang och nya infallsvinklar är det viktigt att kommunen öppnar upp för en dialog på medborgarnas villkor. Det kan vara genom att använda befintliga arenor eller skapa nya. För en ökad medborgardialog gäller det att hitta dialogformer för olika målgrupper och frågor, men också skapa förutsättningar så att alla medborgare har möjlighet att deltaga i en dialog.

Kommunfullmäktige i Vårgårda kommun har antagit riktlinjer och principer om hur kommunen ska arbeta med att de som bor eller vistas i kommunen ska få en större möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i beslut som rör deras vardag.

Vårgårda kommuns övergripande syfte med Medborgardialog är:

 • Dialogen mellan förtroendevalda och kommuninvånare ska förbättras och utvecklas för att upprätthålla en levande demokrati.
 • Dialogen ska möjliggöra att fler medborgare för möjlighet att vara med och påverka påverka beslut som rör deras vardag.
 • Dialogen ska syfta till att förbättra underlaget till de politiska besluten genom att underlaget kompletteras med medborgarnas synpunkter, önskemål och visioner

Val av frågor

En grundförutsättning för att medborgardialogen ska bli meningsfull är att den som initierar dialogen ska ha ett verkligt intresse av att ta del av
resultatet och ta hänsyn till vad medborgarna tycker i frågan.

För att komma fram till vilka frågor som kan vara aktuella för en
medborgardialog bör följande två frågor vara vägledande:

 • Finns det ett behov av att förtroendevalda behöver mer kunskaper
  om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter kring denna
  fråga för att fatta det bästa beslutet?
 • Kan en medborgardialog kring denna fråga ge medborgarna större
  kunskap om kommunens ansvar och behov av prioriteringar?

Delaktighetstrappan

En av de viktigaste förutsättningarna för dialog är att lägga dialogen på "rätt nivå". För att på ett enklare sätt förstå de olika nivåerna används
delaktighetstrappan. Det finns en beskrivning av de olika nivåerna.

Delaktighetstrappan ska ses som en hjälp till att strukturera
medborgardialogen i förhållande till de beslut de förtroendevalda ska fatta och utgå från de lokala förutsättningar som råder.

Information

För att kunna vara delaktig behöver man vara väl informerad och ha
möjlighet att ta till sig kunskaper om den fråga som ska behandlas. Vissa
beslut är inte lämpade för medborgardialoger men medborgarna har rätt att bli informerade om vilket besluts som fattats. En transparent skapar tillit och förtroende.

Konsultation

Innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ de tycker är mest lämpligt för en aktuell fråga. Här utgår man från färdiga alternativ som är beredda av professionen och godkända av de förtroendevalda och där medborgarna får ta ställning till om de föredrar exempelvis alternativ 1 eller 2 eller A eller B.

Dialog

Här ger man människor möjlighet att möta andra för att föra dialog om en aktuell fråga. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och
argumentera för sin syn på frågan. Grunden är att man behöver inte nå
konsensus.

Delaktighet

Innebär att medborgarna deltar under en längre tid och är med i en
utvecklingsprocess från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska beslut. Deltagandet blir på en djupare nivå.

Medbeslutande

Här har den representativa valda församlingen valt att delegera ansvar till
nämnd eller styrelse där delegaterna inte är valda utifrån partitillhörighet
utan valda som person.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-10
Senast uppdaterad: 2023-10-10
Sidansvarig: Pontus Lilja