Gå till innehåll

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet har som sitt största syfte att främja de saker i samhället som gör människor friska och förändra sådant som gör människors sjuka. Alla individer har både en möjlighet och ett ansvar att själv påverka sin hälsa.

Folkhälsa handlar om hälsa i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Folkhälsa i Vårgårda

Det ska vara lätt att göra hälsosamma val för alla som bor, arbetar i eller besöker Vårgårda. I Vårgårda finns det flera sjöar, skogsområden, ett rikt föreningsliv och vackra, inkluderande miljöer som inbjuder till rörelseglädje. Men precis som i alla andra kommuner finns det skillnader i hälsa även här och för att en god folkhälsa ska vara jämlik krävs långsiktigt och strukturerat arbete.

Utmaningar inom folkhälsan i Vårgårda

Vårgårda har överlag en mycket god folkhälsa. Men precis som i alla kommuner, finns det utmaningar även här. Utmaningarna när det gäller folkhälsoarbetet i Vårgårda är bland annat ohälsosamma levnadsvanor och en lägre andel skolungdomar som saknar gymnasiebehörighet, vilket kan ge långtgående effekter på hälsan hos individen och påverka samhällsutvecklingen.

Upplevelsen av ensamhet kan leda till ohälsa, både på kort och längre sikt. Personer som har en funktionsvariation rapporterar oftare sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsvariationer.

Prioriteringar inom folkhälsan

För att få koll på läget i Vårgårda kommun gjordes under 2023 en större social kartläggning inom vilka områden som bör prioriteras i det förebyggande arbetet. Detta gjordes med hjälp av fokusgruppsintervjuer, statistik och samtal mellan personal. Det förebyggande arbetet fortgår löpande med insatser enligt folkhälsoplanern, i syfte att följa den röda tråden med tidiga insatser vid normbrytande beteenden hos barn, fullföljda studier hos alla som går i skolan, god psykisk hälsa hos alla medborgare från barn till gamla, inte minst med hjälp av fysisk aktivitet och goda kostvanor.

Utmaningar som den sociala kartläggningen sett

Utan inbördes rangordning visade analysen av den sociala kartläggningen följande utvecklingsområden:

 • Segregerat bostadsområde bidrar till ojämlikhet i hälsa.
 • Osäkerhet i föräldrarollen i Sverige hos vissa utrikesfödda samtidigt som det finns rädsla och misstro mot socialtjänsten.
 • Att barn växer upp under ojämlika förhållanden och möjligheter.
 • Att sociala boendekontrakt koncentreras i ett område där det finns störst oro för barns uppväxtvillkor i kommunen.
 • Att flera barn och unga inte klarar skolan med godkända betyg.
 • Normbrytande beteende hos barn och unga.
 • Att fysisk aktivitet hos barn och unga minskar – påverkar i stor utsträckning både fysisk- och psykisk hälsa.
 • Psykisk ohälsa hos vuxna.
 • Att föreningslivet inte är tillräckligt tillgängligt för alla.
 • Att dåliga svenskkunskaper hindrar integration och självförsörjning.

Samtliga insatser som genomförs i det förebyggande arbetet i Vårgårda kommun syftar till att följa en röd tråd genom lokala, regionala och nationella mål och planer, för att alla som lever och verkar i Vårgårda ska få möjligheter att göra positiva och hälsofrämjande val i sin vardag.

Övergripande ämnen som berör folkhälsa över lag kan vara:

 • God kosthållning
 • Fysisk aktivitet
 • Alkohol, tobak och narkotikaförebyggande insatser
 • Psykisk hälsa och psykisk ohälsa
 • Fullgjord skolgång med godkända betyg
 • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser
 • Social hållbarhet och Agenda 2030
 • Förebygga våld i nära relation
 • Säkra cykelvägar
 • Barn- och ungas hälsa
 • Äldres hälsa
 • Folkhälsa i samhällsplanering

I Vårgårda finns två anställda folkhälsostrateger som arbetar 50 % vardera för att på ett strategiskt plan verka för att folkhälsan ska finnas med som en viktig och naturlig del i beslut som fattas i styrning och ledning.

Folkhälsostrategerna är delfinaniserade av den delregionala nänmnden södra (DRNS) och samverkar med regionen i processen kring att ta fram folkhälsopanen. Varje höst och varje vår har representanter från kommunen och regionen dialogmöten där tjänstepersoner och politiker träffas och pratar om mål och inriktning för arbetet.

Fokusområdena i folkhälsoarbetet i Vårgårda är barn, unga och äldres hälsa. Den ena folkhälsostrategen arbetar mot barn och unga 0-18 år och den andra arbetar mot kommunens äldre, 65 +.

Folkhälsoarbetet ska genomsyra alla verksamheter och ske i samverkan. Varje år antar kommunstyrelsen en folkhälsoplan som visar på viljeinriktning och mål för arbetet.

Organisationen för barn och unga

I det lokala folkhälsoarbetet mot barn och unga i Vårgårda kommun, genomförs delar av arbetet i bred samverkan mellan de kommunala verksamheterna förskola-/grundskola, gymnasieskola, socialtjänst samt kultur- och fritid. Organisationen för samverkan styrs av en strategisk grupp som består av verksamhetscheferna samt två tjänstepersoner; folkhälsostrategen som arbetar med inriktning mot barn och unga, samt enhetschefen för resursenheten inom socialtjänsten. Tjänstepersonerna leder sedan varsitt verksamhetsövergripande förbättringsteam; ett med inriktning mot barn i åldrarna 0–12 år och ett med inriktning mot unga, 13–18 år.

Förbättringsteamen består av tjänstepersoner som pekats ut av sina chefer att ingå i gruppen och bistå med sin kompetens som representanter för sina respektive verksamheter. De återrapporterar till sina närmsta chefer. I förbättringsteamet för barn, ingår även representanter från primärvård och i förbättringsteamet för unga ingår kommunpolisen. Externa aktörer medverkar i mån av tid.

Organisationen för äldre 65 +

Inom området äldre, finns det flera samverkansgrupper som kan ge förslag till insatser som kommunen gör. Dels finns ett råd för pensionärer och personer med funktionsvariation som består av olika föreningar och representanter från kommunen. Det finns också en samverkansgrupp för seniorer som leds av folkhälsostrategen som har fokus på gruppen äldre. Där kan seniorföreningarna på ett mycket direkt sätt framföra sina förslag på olika insatser de anser behöver prioriteras. Även denna del hanteras i kommunens egen plan för folkhälsoarbete.

Folkhälsoplaner

Arbetet är dokumenterat i två olika folkhälsoplaner. En plan är lokal och beskriver samverkan i folkhälsoarbetet mellan kommunens verksamheter. Den andra planen är regional och skrivs tillsammans med delregionala nämnden södra (DRNS), om också är med och delfinansierar folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun.

Folkhälsostrategerna stämmer av arbetet med politikerna under vårens och höstens presidiedialoger med delregionala nämnden södra (DRNS).

Folkhälsoplanerna med synkroniserad budget antas av kommunstyrelsen.

Vårgårda är en Generation Pep-kommun

Under flera år har Vårgårda varit en pilotkommun för projektet Generation Pep Kommun. Detta är ett samarbete som kommer att fortsätta utvecklas och pågå även framöver. Så här beskrivs projeketet på Generation Peps egen hemsida:

Pilotprojektet Pep Kommun genomförs tillsammans med kommunerna Katrineholm, Krokom, Lilla Edet, Sundbyberg, Uppsala och Vårgårda. Målet är att hitta nycklar för förändring på systemnivå som på något sätt inkluderar hela eller åtminstone stora delar av den kommunala verksamheten.

I projektet utgår vi från såväl befintlig och ny kunskap för att på olika sätt utmana våra befintliga system, strukturer och eventuella begränsningar. Vi arbetar mycket med dialog och erfarenhetsutbyte med nyfikenhet som ledstjärna. Ambitionen är att tillsammans utveckla och testa insatser och interventioner som är behövda, efterfrågade och användbara. Under året har vi hittat fram till ett antal investeringar som vi valt att fördjupa oss i så kallade temagrupper.

Vi tar hjälp och stöd i befintliga verktyg och arbetssätt från exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten. Vi samverkar med andra aktörer och olika koncept som ett komplement till våra egna verktyg – allt för att varje kommun ska kunna hitta metoder och modeller som passar för just deras unika förutsättningar.

Under 2022 har vi fördjupat oss i följande teman; Skolbaserade och förskolebaserade program, Aktiv transport, Barnens perspektiv och Matmiljö för bättre hälsa. Vi planerar nu för 3 nya teman för vårens arbete; Hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt Idrotts- och fritidsaktiviteter för alla, som vi inför parallellt med att vi påbörjar vår kvalitativa utvärdering som kommer baseras på kommunernas erfarenheter.

Läs mer om Generation Pep kommun och Generation Pep i stort, under rubriken realterad information nederst på sidan.

Pep kommun i Vårgårda

Kommunens samarbete med Generation Pep har i Vårgårda har bland annat lett till att kommunens förskolor och grundskolor har utsett så kallade Hälsoambassadörer på varje förskola och skola.

Hälsoambassadörerna ser till att berörda verksamheter arbetar strukturerat för mer rörlese, bättre kost och fler tillfällen till utelekar i syfte att stärka barn och ungas hälsa, bland annat med hjälp av verktygen som erbjuds i Generation Pep Förskola och Generation Pep Skola. Hälsoambassadörena träffas i ett gemensamt utvecklingsforum cirka fyra gånger per år och formumet leds av operativ utvecklingsledare inom skolan samt folkhälsostrateg med inriktning mot barn- och unga.

Några förskolor och skolor i Vårgårda, arbetar även organiserat med satsningen Rörelse på rast, som Sparbanksstiftelsen finansierar på uppdrag av skolförvaltningarna i Vårgårda, Herrljunga, Lerum och Alingsås kommuner, genom RF-SISU Västra Götaland. Det är en satsning i åk F-6 i de fyra kommunerna som går helt i linje med Generation Pep Kommun. Läs mer om Rörelse på rast under rubriken Relaterad information längts ner på sidan.

Sundler Gymnasiet genomför i Generation Pep Kommuns anda ett samarbete med Förebyggande ungdomsenheten. Det är ett frukostprojekt i skolans café, Cafée Sundler där elever som vill erbjuds gratis frukost. Efter ett kort samtal med skolkurator eller skolsköterska erhåller eleverna en frukostbiljett att lösa in i caféet. Syftet är att eleverna ska få en naturlig kontakt med elevhälsoteamtet och förstå vikten av att äta en ordenligt frukost för att orka med en hel skoldag.

Café Sundler arbetar också med att få profilen Generation Pep Kiosk, som innebär att caféet ska vara ett sunt komplement till skolbespisningen och ska erbjuda ungdomarna en lugn och sund cafémiljö där det är lätt att göra hälsosamma, prisvärda kostval. Caféutbudet ligger i linje med kommunens kostpolicy.

Caféet har på sin uteplats ett utepingisbord och erhåller pingisrack som ungdomarna får låna mot en mindre pant, i syfte att öka rörelse på rasten även för kommunens äldre ungdomar.

Hälsocoachning på dina villkor

I Vårgårda samverkar vi med verktyget Hälsocoach online. Hälsocoach online är en digital och kostnadsfri tjänst för alla som är 16 år eller äldre och bor inom Västra Götalandsregionen. Tjänsten är till för dig som vill komma i gång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta med tobak eller förändra dina alkoholvanor och som vill ha ett kontinuerligt stöd längs vägen i början av din förändring.

Hos Hälsocoach online bokar du tid på eget initiativ och vi utgår ifrån just dina behov, önskemål och förutsättningar till förändring. Du kan även boka tid hos oss för att få hjälp med att förändra dina levnadsvanor om du fått specifika råd från hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, dietist eller fysioterapeut.

För att använda tjänsten Hälsocoach online ska du uppfylla följande kriterier:

 • En eller flera ohälsosamma levnadsvanor
 • Motivation till förändring
 • Beredd att ta eget ansvar
 • Över 16 år
 • Vilja ses i videomöte.

Läs mer eller kontakta Hälsocoach online under rubriken realterad information.

Kontakt

Charlott Klug

Ansvarig för folkhälsa

Föreningsgatan 3, 447 31 Vårgårda

Öppettider

Vardagar 08.00-17.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-08
Senast uppdaterad: 2024-02-08
Sidansvarig: Pontus Lilja