Gå till innehåll

Barn och unga

Barnkonventionen är svensk lag och Vårgårda kommun arbetar ständigt för att stärka barns rättigheter.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
3 - Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
6 - Alla barn har rätt till liv och utveckling.
12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Kommunens ansvar

Kommuner och regioner har som uppgift att säkerställa att barnkonventionen implementeras i den egna verksamheten. Det gäller för samtliga verksamheter och inte enbart de som huvudsakligen riktar sig till barn.

Barnkonventionen gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.

Vårgårda kommun arbetar med barnkonventionen inom ramen social hållbarhet. Arbetet med barnkonventionen relaterar även till de globala målen i Agenda 2030.

Implementeringen av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter i Vårgårda kommun.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-10
Senast uppdaterad: 2023-10-10
Sidansvarig: Pontus Lilja