Gå till innehåll

Tillgänglighet

Vårgårda kommun arbetar för tillgänglighet på flera olika sätt. Tillgänglighet kan innebära olika saker för olika personer. Det kan handla om nödvändighet eller angelägenhet att något är tillgängligt när något behövs. Oftast pratar vi dock om att inte skapa hinder för personer som har funktionsnedsättningar. Det arbetar vi med såväl i den fysiska miljön som den digitala, till exempel här på vår webbplats.

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

Vårgårda kommun är en del av Tillgänglighetsdatabasen. Länk till annan webbplats.

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande för att kunna ta del av information eller utföra ett ärende.

Att digital offentlig service är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Tillgängliga webbplatser och appar är ofta bättre för alla målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda.

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, som är en tillämpning av Europeiska unionens Tillgänglighetsdirektiv.

Tillgänglighetskraven

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara,

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Länk till annan webbplats. och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och Diggs föreskrifter Länk till annan webbplats..

Krav:

  1. Utforma kommunens webbplatser, appar och dokument och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, är hanterbara, begripliga och robusta. Förutsätter att uppfylla krav i den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG (plus några ytterligare krav).
    Webbriktlinjer nivå AA Länk till annan webbplats.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  • Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

Tillgänglighetredogörelse

Tillgänglighet i byggd miljö

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Om du planerar att bygga eller ändra något är det din kommun som kan berätta vad du får göra eller måste göra. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Vilka regelverk gäller?

FN-konventionen

Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De svenska lagarna bygger på konventionen.

Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF)

Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.

Plan- och bygglag Länk till annan webbplats.

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning.

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Ett attefallshus som är ett komplementbostadshus och ska användas för permanentboende ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Det gäller även gator, torg, badplatser med mera.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är undantagna om det är obefogat att göra lokalerna tillgängliga och användbara med hänsyn till verksamhetens art.

Boverkets byggregler Länk till annan webbplats.

Standarder

Man kan följa de standarder som Boverkets byggreglers allmänna råd hänvisar till. Du kan göra på ett annat sätt om du kan visa att kraven i föreskriften uppnås.

Enkelt avhjälpta hinder, HIN

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt.

Boverkets byggreglers allmänna råd Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM

När man anlägger nya allmänna platser och områden ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller till exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2).

Föreskrift och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet Länk till annan webbplats.

Tillgängligheten prövas redan i bygglovet

När det gäller tillgänglighet så finns det i plan- och bygglagen både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Skillnaden är att utformningskraven ska prövas i bygglov medan de tekniska egenskapskraven hanteras i startbeskedet och kontrollplanen.

Certifiering av sakkunniga i tillgänglighet – TIL

Byggnadsnämnden kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att kraven på tillgänglighet är uppfyllda, när byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig.

Minimikrav

Kraven i Plan- och bygglag, Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler är samhällets minimikrav på byggnader när det gäller bostadsutformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, säkerhet, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning, och energihushållning.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-10
Senast uppdaterad: 2023-10-10
Sidansvarig: Pontus Lilja