Gå till innehåll

Mångfald

 

I arbetet med mångfald finns det alltid mycket att göra i strävan att göra Vårgårda till en kommun för alla. I Vårgårda kommun ska alla som arbetar här stå upp för kommunens gemensamma värdegrund, för de mänskliga rättigheterna och för allas rätt att få lov att älska vem man vill.

Diskrimineringsgrunderna

I arbetet som handlar om att bejaka och ta tillvara alla människors olikheter finns det sju så kallade diskrimineringsgrunder att luta sig mot, alltså sju grundprinciper som människor inte får diskrimineras på grund av. Diskrimineringsgrunderna är:

 1. kön,
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck,
 3. etnisk tillhörighet,
 4. religion eller annan trosuppfattning,
 5. funktionsvariation,
 6. sexuell läggning,
 7. ålder

Dessa diskrimineringsgrunder är det viktigt att ta hänsyn till i det dagliga arbetet, vid anställning av nya medarbetare, samt i allmänna frågor som kan uppkomma i en kommun. Det handlar även om hur vi som arbetar i kommunen bemöter invånare, brukare, alla som går i kommunens förskolor, skolor, fritidsaktiviter och allt annat som kommunen erbjuder.

Arbetet med HBTQIA+

HBTQIA+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter och läggningar och är det begreppet Vårgårda kommun använder.

I kommunens strävan att arbeta för ett öppet och inkluderande klimat, finns en tvärsektoriell arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamheter, som arbetar för att öka kunskapen om HBTQIA+ hos samtliga anställda i kommunen. I gruppen deltar även en representant från polisen, samt en representant från RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter).

Arbetsgruppen leds av anställd folkhälsostrateg på Kultur- och fritidsverksamheten och träffas 4-6 gånger per år för att samverka genom att exempelvis kartlägga nuläge och behov i de olika verksamheterna. En vecka på våren och en vecka på hösten inbjuder gruppen samtliga verksamheter och invånare att delta i kunskapshöjande temaveckor. Det kan handla om att verksamheterna pratar om eller erbjuder:

 • forum för samtal om mänskliga rättingheter, HBTQIA+, etiska dilemman, hur vi beter oss mot varandra etcetera,
 • kärleksveckor där elever ifrån förskola till gymnaieskola, får sprida kärlek och lära sig mer om mångfald, mänskliga rättigheter och utmana normer såsom tillexempel machoideal,
 • regnbågsmässor i kommunens kyrkor,
 • utställningar,
 • föreläsningar,
 • filmer,
 • utbildningar och temadagar inom ämnen som berör diskrimineringsgrunderna och dess betydelse för oss som lever och verkar i Vårgårda kommun och/eller allmänhet.

Kontakt

Charlott Klug

Ansvarig för Folkhälsa

Föreningsgatan 3, 447 31 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-12
Senast uppdaterad: 2023-10-12
Sidansvarig: Pontus Lilja