Gå till innehåll

Om kommunens styrande dokument

Den kommunala verksamheten styrs av en rad styrdokument som blivit antagna i de olika politiska organen eller inom förvaltningen. Här finner du förklaringar till de olika typerna av styrdokument.

Kommunens styrdokument samlade

Matrisen visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket sammanhang och vilket organ som i de flesta fall ska anta dokumentet då lagstiftningen inte säger något annat.

Då ett styrdokument till exempel är principiellt viktigt eller är av större omfattning kan ärendet lyftas till en högre beslutsnivå än den som indikeras i matrisen.

Matris


Aktiverande styrdokument

Normerande strydokument

Beslutsnivå

Översiktligt

Strategi

Policy

Kommunfullmäktige

Allmän

Program

Riktlinjer

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, myndighetsnämnd

Detaljerad

Plan

Regler

Kommunstyrelse, myndighetsnämnd, kommunchef, verksamhetschef

Vision

Vårgårda kommun har ett överordnat styrdokument som ska påverka innehållet och förtydligas i samtliga styrdokument. Det är Vårgårda kommuns vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan/vill ta oss till.

Värdegrund

I allt vi gör tillämpar vi Vårgårda kommuns värdegrund: ”Med respektfullt bemötande, individanpassade lösningar och hög tillgänglighet levererar Vårgårda kommun välfärdstjänster som överträffar förväntningarna. Detta förutsätter kreativitet och ständig utveckling med fokus på resultat.” Värdegrunden är det grundläggande förhållningssättet som ska vara vägledande för styrdokument och de värden och inriktningar som de anger.

En strategi anger vägval, pekar ut handlingsriktning och långsiktiga mål men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Efter en upprättad strategi återstår att tolka och bryta ner strategin i mera detaljerade skrivningar. Strategier kan förvaltningen ha få av eftersom de naturligt handlar om de stora sammanhangen.

En strategi ska ange vilka inriktningar som är viktigast för verksamheter och med fördel innehålla långsiktiga perspektiv. Den ska peka ut de verksamhetsområden och avgörande val som är av väsentlig/kritisk betydelse för att nå dit.

En strategi behöver inte ange eller säga något om vilka medel och metoder som ska användas. Dessa kan vara olika för olika verksamheter. För att ange medel och metoder används styrdokumentformen program och/eller planer.

En policy anger förhållningssätt till ett område. Den tydliggör/klargör synen på något, t ex personalförmåner, kommunikation, sponsring, internationella relationer. En policy ger inte några fasta regler, den ger principer för vägledning vid bedömningar från fall till fall. Den anger vägledning inom områden, vilka allmänna mål som ska eftersträvas och vilka värden som ska beaktas.

En effektiv policy bör konkretiseras i andra styrdokument. En policy gäller tillsvidare, därför bör dess aktualitet följas upp löpande.

En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en företeelse, ett område. Till exempel kan en policy ange om förvaltningen är positiva eller negativa till sponsring, hemarbete, deltider, konkurrensutsättning med mera.

Ett program konkretiserar vilka åtgärder som ska göras, men inte i en detaljerad form med utförande och ansvar som en plan anger. Det kan vara en förstudie som senare följs av en mer detaljerad plan i samma ämne. I ett program är det möjligt att blanda långsiktiga mål och översiktliga direktiv med mer konkreta.

Ett program ska betraktas som en strategi för ett visst område och är lämpligt att använda när det inte gäller andra verksamheter. Ett program ska ange vad verksamheten vill uppnå, vilka metoder förvaltningen vill använda. Programmet ska öppna för möjligheten att skriva en mer detaljerad plan för en verksamhet utan att öppna för ytterligare ideologiska överväganden.

Riktlinjer ger ett konkret stöd för ett visst handlande. De kan ange vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt förvaltningen bör välja, och att sätta gränser i olika omfattning. Riktlinjer lämnar visst utrymme för handläggare eller verksamhet att utforma detaljer. Riktlinjer ska skapa en gemensam norm för ett önskat beteende/förfarande, att jämföra med regler som drar en absolut gräns för våra handlingar.

Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras. De ska ange en grund för vad förvaltningen ska uppnå, samt ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan vara inriktade på metodval och rekommendera tillvägagångssätt. Riktlinjer ska vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för verksamheten. De ska reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med hög kvalitet.

En plan ska ses som en instruktion över vilka initiativ som ska tas. Planen ger direktiv att utföra olika saker.

En plan ska beskriva önskade åtgärder så konkret att det säkrar det önskade utförandet, oavsett vem som gör det. Av planen ska det framgå vem som har ansvar för att åtgärderna blir genomförda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske.

En plan ska inte ange det man hoppas eller önskar åstadkomma. Den får inte stanna vid en inventering eller önskelista. Inte heller får det vara någon tveksamhet om ansvar och tidsplan för det som anges i planen.

Regler kan ses som en samling av lagtexter/paragrafer som sätter exakta gränser för vårt handlande. Regler anger hur verksamheten genomför saker, inte vad saker innehåller.

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Ord och uttryck ska formuleras som ”ska”, ”måste” och ”får inte”.

Regler får inte innehålla abstrakta eller otydliga formuleringar som i huvudsak inte är konkreta eller endast uttrycker en strävan i en viss riktning. Regler ska inte lämna åt läsaren att avgöra om denne ska följa ordalydelsen eller inte.

Övriga kommunala föreskrifter

Det finsn en rad andra styrande dokument som genom bestämmelser och/eller speciallagstiftning måste finnas.

 • Arbetsordning
 • Budgetdokument
 • Reglementen
 • Delegationer
 • Avgifter och taxor
 • Bestämmelser (lokala föreskrifter)
 • Direktiv
 • Instruktion

Styrdokument på verksamhetsnivå (inga politiska beslut)

 • Anvisning
 • Rutin
 • Guide
 • Plan
 • Regler

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-26
Senast uppdaterad: 2024-01-26
Sidansvarig: Pontus Lilja