Gå till innehåll

Politisk ordlista A-Ö

Inom politiken används ofta formella fraser och ord som kan vara svåra att förstå. Här kan du få hjälp att läsa vad några av dem betyder.

Ordlista

Ajournera

Ajournera innebär att göra uppehåll i ett möte. Det finns flera anledningar att ajournera ett möte. En anledning är att politikerna vill diskutera enskilt med sina egna partikamrater.

Arvode

Arvode är ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete. Förtroendevalda får exempelvis arvode när de deltar i sammanträden, medborgardialoger eller utbildningar.

Avslag, avslå

Avslag innebär att avvika, neka eller säga nej till någonting. Den som säger, avslag till förslaget, menar att hen inte håller med om förslaget och att hen tycker att gruppen inte ska besluta enligt förslaget.

Beredning, bereda

Bereda innebär att förbereda en fråga för politiskt beslut. Det kan exempelvis vara att utreda vad något skulle kosta eller vad det kan komma att betyda för verksamheten. Innan ett fråga ska avgöras av kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen alltid bereda frågan. Kommunstyrelsen lämnar sedan ett förslag till beslut som fullmäktige får ta ställning till.

Beredningen kan göras av tjänstemän som tar fram fakta i ärendet och inhämtar synpunkter från andra.

Bifall

Bifalla innebär att godkänna eller säga ja till någonting. Den som säger, bifall till förslaget, menar att hen håller med om förslaget och att hen tycker att gruppen ska besluta enligt förslaget.

Bordlägga

Bordlägga innebär att skjuta upp beslut i och debatt om en fråga till ett senare tillfälle. Vid bordläggning får inget nytt läggas till i ärendet.

Delegera

Delegering är att lämna över arbetsuppgifter och rätten att fatta beslut till någon annan. Ett beslut som är fattat på delegation kallas delegationsbeslut. Vem som har rätt att fatta ett delegationsbeslut finns nedskrivet i en delegationsordning.

Delegationsordning

En delegationsordning är en lista över vilka som har fått delegation på att fatta beslut i någon annans ställe.

Diarium

Ett diarium är ett elektroniskt register över alla handlingar som förvaras i kommunen.

Föredragningslista

En föredragningslista är en lista över vilka frågor som ska behandlas på ett politiskt möte och vilka tjänstepersoner som ska komma till mötet för att informera.

Interpellation

Interpellation är en fråga som lämnats in skriftligt i förväg till en ordförande i en nämnd, ett kommunalt bolag eller till någon av kommunstyrelsens ledamöter. Skälet till att man ställer en interpellation kan vara att man vill skapa offentlig debatt om en fråga. Alla ledamöter får delta i debatten. En interpellationsdebatt leder inte till något beslut.

Justera

Att justera innebär att kontrollera och skriva under på att det som står i ett protokoll är rätt och stämmer överens med vad som bestämdes på mötet. Det är först efter justeringen som protokollet är giltigt. De personer som justerar protokollet kallas för justerare.

Kallelse

En kallelse är ett meddelande om tid och plats för ett politiskt möte. Den innehåller ofta information om de ärenden som ska behandlas på mötet.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. I Vårgårda kommun finns ett oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter.

Ledamot

En ledamot är en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ.

Minnesanteckning

Ett dokument med anteckningar över vad som har hänt och vad som har sagts under ett politiskt möte. Minnesanteckningar är mindre formella än protokoll.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Paragraf

Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje beslut får en egen paragraf när protokollet skrivs.

Protokoll

Ett protokoll är en skriftlig beskrivning av vad som hänt under ett möte. Protokollet måste justeras för att bli giltigt. I protokollet finns alla beslut som fattas under ett politiskt möte.

Remiss, remittera

Remittera innebär att lämna över ett ärende till någon annan för att ta reda på vad de tycker innan ett beslut fattas.

Reservation

Den som reserverar sig visar att hon eller han inte håller med om det beslut som har fattats.

Votering

En votering är en omröstning.

Yrkande

Ett yrkande är ett förslag till beslut.

Återremiss

När ett fråga återremitteras lämnas det tillbaka till den som har lämnat förslag. Syftet är oftast att frågan ska utredas mer.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja