Gå till innehåll

Detaljplan för Flaskeberget

Flygbild över Flaskeberget och omgivande bebyggelse

Bostäder och mindre verksamheter i centrumnära läge.

Planområdet

Planområdet är beläget strax norr om Vårgårda centrum vid Stockholmsvägen och utgörs av Flaskebergets nordöstra del. Arean är ca 2,5 ha. Området är skogbevuxet förutom den östligaste delen som är ianspråktagen av småskaliga verksamheter.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med inslag av ej störande verkamheter, centralt i Vårgårda tätort.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av aktuellt område. Flaskeberget är utpekat som prioriterat område för utbyggnad av nya bostäder i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Aktuellt skede i planprocessen: Samråd

Planen var utställd för samråd 14 september - 9 oktober 2023.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson