Gå till innehåll

Detaljplan för Flaskeberget

Flygbild över Flaskeberget och omgivande bebyggelse

Bostäder och mindre verksamheter i centrumnära läge.

Planområdet

Planområdet är beläget strax norr om Vårgårda centrum vid Stockholmsvägen och utgörs av Flaskebergets nordöstra del. Arean är ca 2,5 ha. Området är skogbevuxet förutom den östligaste delen som är ianspråktagen av småskaliga verksamheter.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med inslag av bl.a. centrumverksamhet, i anslutning till Vårgårda centrum.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av aktuellt område. Flaskeberget är utpekat som prioriterat område för utbyggnad av nya bostäder i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Aktuellt skede i planprocessen: Granskning

Granskning av planen pågår under tiden 13 juni - 26 augusti 2024. Planförslaget finns även utställt vid kommunhusets reception. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 26 augusti 2024. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Skicka dina synpunkter med e-post eller post:

kommunen@vargarda.se

Vårgårda kommun
Samhällsbyggnad Bygg och Miljö
447 80 VÅRGÅRDA

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-13
Senast uppdaterad: 2024-06-13
Sidansvarig: Stefan Olsson