Gå till innehåll

Ansökan alkoholtillstånd, serveringstillstånd

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Ansökan om serveringstillstånd görs hos kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd.

Avgiftstaxan

Avgiften ska vara inbetald i samband med att ansökan skickas till: Lidköpings kommun bankgiro 863-5260.

Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt.

Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar och bestämmelser om att alkoholdrycker ska serveras under sådan former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överseverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika vilkor.

Typer av tillstånd

Olika sammanhang kräver olika typer av serveringstillstånd. I vissa sammanhang krävs heller inget serveringstilldtånd.

När behövs inte serveringstillstånd?

  • Då det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
  • Då det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Då det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska ske utan tillstånd.

För att göra en nyansökan om serveringstillstånd krävs ingen inloggningskod eller e-legitimation. Ansökan behandlas inte innan ansökningsavgiften är betald. Betala till bankgiro 863-5260.

Avgifter

Stadigvarande serveringstillstånd

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. För att få tillståndet måste du visa att du är lämplig att ha det.

Stadigvarande serveringstillstånd (ett tillstånd som gäller tills vidare) gäller bara för den som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person eller annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Serveringstillståndet löper på tills ett beslut om upphörande fattas eller så länge som verksamheten uppfyller alkohollagen och kriterierna som tillståndet ges utifrån.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls.

Krav för att få serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Kunskapskrav

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Provet görs hos kommunen. Observera att ett godkänt kunskapsprov krävs (med vissa undantag) för alla typer av tillstånd, även vid tillfälliga tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet.

Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats.

Mat

Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället dessutom ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en viss standard. Det är till exempel inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Lokal

Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning. Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

För uteservering ska förutom alkoholserveringstillstånd, upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Detta utfärdas av polismyndigheten i samråd med kommunen. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen.

Om du vill servera alkohol vid enstaka tillfällen eller perioder, till exempel vid festivaler, kan du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

Tillståndet kan sökas av företag och registrerade föreningar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Ett tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Servering till allmänheten

Alkoholen måste köpas in från Systembolaget eller partihandlare.

Servering till slutet sällskap

All alkohol måste köpas in från Systembolaget. För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget. Kan medlemskap lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap, inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Serveringstider

Enligt alkohollagen får servering börja klockan 11:00 och ska vara avslutad senast 01:00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Kommunen får i sina riktlinjer ange vilka serveringstider som bör gälla.

Serveringstiderna har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för närboende samt alkohol- och ordningsproblem.

Permanent serveringstid efter klockan 02:00 beviljas inte. Utökad serveringstid vid enstaka speciellt tillfälle kan beviljas till klockan 03:00.

Serveringstid för tillfälliga tillstånd till allmänheten är till klockan 01:00.

Allmänt gäller att serveringslokalen ska var utrymd ½ timma efter serveringstidens utgång.

Servering till allmänheten

De flesta restauranger med serveringstillstånd har tillstånd för "servering till allmänheten".

Detta är vad som vanligen menas med att ha alkoholrättigheter. Ett serveringstillstånd till allmänheten innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg.

Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen t.ex vid tillfälliga evenemang.

Serveringstillstånd - slutet sällskap

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta.

Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är heller inte fråga om slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop. Tillstånd till slutna sällskap kan också vara stadigvarande där t.ex restaurangrörelse på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Servering av alkoholdrycker på särskilt boende

Det är tillåtet att utan serveringstillstånd, servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap 5 § andra stycket i socialtjänstlagen (2001:453) och sådana bostäder med särskild service för funktionshindrade som regleras i 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den som bedriver servering av alkoholdrycker på ett särskilt boende som nämnts ovan ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För detta ändamål ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program, ett så kallat egenkontrollprogram.

Om den som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i Alkohollagen om ordning och nykterhet, åldersgränser eller utlämnande av alkoholdrycker, kan denne förbjudas att fortsätta med serveringen eller meddelas en varning, om ett förbud är en alltför ingripande åtgärd. Ett förbud gäller i 6 månader.

Om brister föreligger kontaktas kommunens alkoholhandläggare som gör en utredning. Beslut om eventuella förbud och varning fattas av Socialnämnden.

Kontakt

Alkoholhandläggare

Ansvarig för Alkoholhandläggning

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-29
Senast uppdaterad: 2023-09-29
Sidansvarig: Pontus Lilja