Gå till innehåll

Ansök om lov och anmälan

Om du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad behöver du i de flesta fall söka bygglov eller göra en anmälan. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Innan du påbörjar din ansökan kan det vara bra att läsa om när bygglov och anmälan krävs. Där kan du ta reda på vad som gäller för ditt projekt. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller anmälan.

Du kan också läsa om hur bygglovsprocessen går till innan du gör din ansökan eller anmälan.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor.

Om din åtgärd kräver en anmälan ska du få beslut inom fyra veckor.

Handläggningstiden

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss. Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Om din bygglovsansökan är komplett.
  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan. I så fall måste grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland måste ärendet även beslutas av bygg- och miljönämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Ärendets svårighetsgrad.

Avgiftsreducering

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

Vilka underlag du behöver skicka med i din ansökan varierar beroende på ditt tänkta projekt. Här får du information om de olika underlag din ansökan oftast behöver innehålla.

När du lämnar in din ansökan i e-tjänsten blir du guidad genom de olika stegen och vilka handlingar du behöver skicka med.

Ritningar ska vara fackmässigt utförda och lättlästa. De ska vara tydliga, måttsatta, skalenliga och utskrivna eller kopierade på vitt papper. Ritningarna ska inte vara färglagda. Kontrollera alltid att rätt fastighetsbeteckning angetts på ritningar och i ansökan och att ansökan innehåller förtydligande av namn.

Tydliga och kompletta handlingar underlättar en snabb behandling av ansökan. Är inte ansökningshandlingarna kompletta kommer ditt ärende att ta längre tid att behandla än nödvändigt.

Under "Relaterad information" hittar du information och exempelritningar för tillbyggnad och nybyggnad av enbostadshus.

Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen för att få råd och hjälp om vilka handlingar du behöver ta fram.

Projektbeskrivning

En beskrivning av projektets syfte och omfattning. Hur utförlig beskrivningen behöver vara beror på hur stort ditt projekt är.

Nybyggnadskarta

VId nybyggnad ska den nya byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till två fastighetsgränser. Nybyggnadskarta beställs genom bygglovsavdelningen.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa hur hela fastigheten är disponerad och tydligt visa vad som är nytt och ändrat. En lämplig skala brukar vara 1:500, men beror på fastighetens storlek. Kontakta bygglovsavdelningen för att få information om och i så fall vilken typ av karta som behövs. Situationsplanen kan baseras på kartunderlag som du själv kan hämta i vår karttjänst.

Markplaneringsritning

Mark­planerings­ritningen visar du hur du tänkt planera din fastighet. På ritningen ska marknivåer och eventuella slänter, stödmurar med mera anges. Du kan använda situationsplanen som underlag. Ritningen ska oftast vara i skala 1:500.

Planritning

Planritningen visar byggnaden ovanifrån, så att det går att se rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner samt möblering. Det ska finnas ritningar för varje våning. Planritningen är i skala 1:100.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Plushöjd på golvnivå ska anges. Sektionsritningen är ofta i skala 1:100.

Fasadritning

Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv) och beskriver hur byggnaden är anpassad till terrängen och hur den ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader. Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs.

För enklare åtgärder kan bygglovsavdelningen hjälpa till med exempel på kontrollplan.

Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen. Läs mer om kontrollansvarig i nästa steg.

Du som ansöker om bygglov är i de allra flesta fall byggherre. Det gäller även om du tar hjälp av ett byggföretag. Byggherren ansvarar för att lagar och regler följs, och för att det finns en kontrollansvarig i de fall en sådan krävs.

Vid större och mer komplicerade åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig. Det är bygglovsavdelningen som avgör om kontrollansvarig behövs i ditt projekt.

Den kontroll­ansvarige ska bland annat:

  • Hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan.
  • Vara med på möten.
  • Se till att kontrollplanen följs.
  • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbesked.

I din ansökan lämnar du ett förslag på kontrollansvarig. Den kontrollansvariga måste vara certifierad. Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga hos RISE  Länk till annan webbplats. eller Kiwa Länk till annan webbplats..

Om du inte vill göra ansökan via e-tjänsten kan du använda blankett och skicka in med e-post, post eller lämna i kommunhusets reception. Du hittar blanketten på samma ställe som e-tjänsten.

Skicka din ansökan med e-post till: bygg@vargarda.se

Skicka din ansökan med post till:

Vårgårda kommun
Bygg- och miljöenheten
447 80 Vårgårda

Du kan också lämna in dina handlingar i kommunens reception, Kungsgatan 45.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson