Gå till innehåll

När behövs lov och anmälan?

Om du ska bygga nytt, bygga till, ändra eller riva behöver du ofta ansöka om någon form av lov eller göra en anmälan. Här får du information om olika typer av åtgärder och vilken ansökan de kräver.

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus, bygga till det du redan har, ändra användning, ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank eller sätta upp skyltar med mera.

Lov behövs även om du ska riva en byggnad eller del av byggnad eller göra markarbeten som ändrar markhöjden avsevärt inom detaljplanerat område.

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område rekommenderar vi att du söker förhandsbesked innan du söker bygglov. Även om du inte behöver bygglov för den åtgärd du vill göra, kan det vara anmälningspliktigt.

Kontakta bygglovsavdelningen för information om ifall det behövs förhandsbesked, bygglov eller anmälan för ditt byggprojekt.

När behöver du ansöka om bygglov?

Du behöver göra en bygglovsansökan om du ska:

 • Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på fasad.
 • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
 • Bygga murar eller plank.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga master, vindkraftverk, cisterner med mera.
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt.
 • Riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning. Då behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

När behöver du göra en anmälan?

Om de åtgärder du tänkt göra inte kräver bygglov kan det ändå krävas att du gör en anmälan. I dessa fall behöver du göra en anmälan:

 • Rivning av byggnader som inte kräver rivningslov.
 • Ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem.
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Underhåll av ett byggnadsverk med skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av större vindkraftsparker.

Vanliga byggprojekt

Här får du mer information om rivningslov, marklov och några vanliga byggåtgärder.

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i detaljplanen.

Du behöver inte rivningslov för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs även för sådana åtgärder.

Rivningslov krävs inte utanför detaljplanerat område, men en anmälan kan ändå krävas beroende på hur stor den aktuella byggnaden är.

Vilka handlingar behövs?

Oftast krävs att en situationsplan där de rivna byggnaderna markeras, fotografier på den aktuella byggnaden samt förslag till kontrollplan för rivning bifogas till ansökan.

Om du planerar att utföra markarbeten som innebär ändring av markens nivå med 0,5 meter inom detaljplanerat område, så behöver du ansöka om marklov. Det gäller både höjning och sänkning av markens nivå.

Om planen anger ett visst höjdläge för markytan krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar kan behövas.

Vilka handlingar behövs?

I de flesta fall behövs bara en markplaneringsritning. marksektioner och en enkel kontrollplan bifogas till ansökan för ett marklov.

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som oftast inte kräver bygglov. Där­emot ska du göra en an­mälan och få beslut om startbesked innan du kan börja bygga, och du behöver få slutbesked innan du kan börja använda byggnaden.

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad såsom garage, förråd, gäststuga eller liknande.

Den totala byggnadsarean får vara högst 30 m² och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

När det du bygger är bygglovbefriat kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickmark” (mark som inte får bebyggas) och byggnadsarean får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

Boverket om attefallshus. Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad på en- och tvåbostadshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 m² bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Takkupor på en- och tvåbostadshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en takkupa ska räknas som en attefallsåtgärd:

 • Får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det får enligt detaljplanen inte krävas bygglov för takkupor.

Inredning av ytterligare bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Åtgärden är anmälanpliktig, men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med åtgärden så behöver du söka bygglov.

Vilka handlingar behövs?

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin behöver du göra en anmälan. Arbetet med installationen får inte påbörjas förrän du fått beslut om startbesked.

Detta gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal, kräver normalt ingen anmälan. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen.

Innan du eldar i eldstaden första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av skorstensfejarmästare och slutbesked ska vara utfärdat av myndighetsnämnd Bygg och Miljö.

Vilka handlingar behövs?

 • Planritning som visar placeringen av eldstad och rökkanal/skorsten.
 • Fasadritning som visar skorstenens höjd (från takbeläggningen till skorstenens överkant). Om rökkanal/skorsten redan finns räcker det med ett foto på huset istället för fasadritning.
 • Prestandadeklaration av den eldstad du ska installera.
 • Förslag på kontrollplan.

Om du ska installera nytt eller väsentligt ändra befintligt ventilationssystem i en byggnad behöver du göra en anmälan. En väsentlig ändring är enligt Boverket exempelvis:

 • Utbyte av ventilationsaggregat eller ändrade systemfunktioner av ventilationssystemet.
 • Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
 • Ändrad verksamhet/användning av rum/lokal.
 • Byte av typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.

Installation av enbart en ny effektivare fläktmotor eller bättre filter, är inte en väsentlig ändring enligt Boverket, och kräver ingen anmälan.

Förutom anmälan kräver en väsentlig ändring av ventilationen att en ny obligatorisk ventilationskontroll, OVK, görs.

Vilka handlingar behövs?

 • Situationsplan i skala 1:500
 • Planritning/ar i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning
 • Ventilationsritning/ar
 • Kontrollplan

Utöver detta kan det i vissa fall även behövas:

 • Brandskyddsbeskrivning (vid större installationer eller om du ändrar i brandskyddet i samband med installation)
 • Uppgift om kontrollansvarig (vid större ändringar)

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-12
Senast uppdaterad: 2024-04-12
Sidansvarig: Ida Bryngelsson