Gå till innehåll

Detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

Plan- och bygglagen är grunden vid prövning av hur, vad och var du får bygga, men var du bor har också stor betydelse. I tätbebyggda områden finns ofta gällande detaljplaner och i dessa områden gäller särskilda regler. I områden som inte är detaljplanelagda gäller andra regler och hänsynstaganden.

Detaljplanerade områden

En detaljplan bestämmer vad du får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

I Vårgårda tätort är nästan all mark detaljplanelagd, och det finns gällande detaljplaner även i Östadkulle, Horla, och Lagmansholm, vid Tåsjön och Kvinnestadssjön och vid golfbanan i Olstorp.

Se gällande detaljplaner i karta. Länk till annan webbplats.

Om gällande detaljplaner och pågående detaljplanering i kommunen.

Detta kan detaljplanen styra

  • Hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, industri, park med mera)
  • Var inom en fastighet byggnader får ligga och inte
  • Hur stora och höga husen får vara
  • Hur långt avståndet måste vara från hus till fastighetsgräns
  • Hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till bebyggelsens omfattning. Sammanhållen bebyggelse definieras som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Översiktsplanen

Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas; var det kan ske ny bebyggelse, hur värdefulla områden ska skyddas och bevaras, med mera. Översiktsplanen är vägledande, men inte juridiskt bindande som detaljplanen. Vid en ansökan om bygglov utanför detaljplanelagt område tas stor hänsyn till översiktsplanens inriktning och vision för området.

Om översiktsplanen.

Ansök om förhandsbesked

Om du bor utanför detaljplanelagt område och har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först ansöka om förhandsbesked. Då får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Om förhandsbesked.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-25
Senast uppdaterad: 2024-06-25
Sidansvarig: Ida Bryngelsson