Gå till innehåll

Så går bygglovsprocessen till

Nybyggda hus med äng i förgrunden

Här får du information om hur det går till att söka bygglov, vilka ritningar och andra handlingar som ofta krävs, och om krav på kontrollansvarig.

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. I vissa fall finns det en detaljplan som visar mer exakt vad som får byggas på platsen. Om det inte finns någon detaljplan behöver en bedömning göras utifrån platsens förutsättningar. Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen för att få råd och hjälp.

När behövs lov och anmälan?

Prata med dina grannar

Många gånger behöver bygglovsavdelningen kontakta dina grannar när vi fått in din ansökan. Det är en god idé och underlättar ofta processen om du själv pratar med dina grannar i ett tidigt skede.

Vilka underlag du behöver skicka med i din ansökan varierar beroende på ditt tänkta projekt. Här får du information om de olika underlag din ansökan oftast behöver innehålla.

När du lämnar in din ansökan i e-tjänsten blir du guidad genom de olika stegen och vilka handlingar du behöver skicka med.

Ritningar ska vara fackmässigt utförda och lättlästa. De ska vara tydliga, måttsatta, skalenliga och utskrivna eller kopierade på vitt papper. Ritningarna ska inte vara färglagda. Kontrollera alltid att rätt fastighetsbeteckning angetts på ritningar och i ansökan och att ansökan innehåller förtydligande av namn.

Tydliga och kompletta handlingar underlättar en snabb behandling av ansökan. Är inte ansökningshandlingarna kompletta kommer ditt ärende att ta längre tid att behandla än nödvändigt.

Under "Relaterad information" hittar du information och exempelritningar för tillbyggnad och nybyggnad av enbostadshus.

Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen för att få råd och hjälp om vilka handlingar du behöver ta fram.

Projektbeskrivning

En beskrivning av projektets syfte och omfattning. Hur utförlig beskrivningen behöver vara beror på hur stort ditt projekt är.

Nybyggnadskarta

VId nybyggnad ska den nya byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till två fastighetsgränser. Nybyggnadskarta beställs genom bygglovsavdelningen.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa hur hela fastigheten är disponerad och tydligt visa vad som är nytt och ändrat. En lämplig skala brukar vara 1:500, men beror på fastighetens storlek. Kontakta bygglovsavdelningen för att få information om och i så fall vilken typ av karta som behövs. Situationsplanen kan baseras på kartunderlag som du själv kan hämta i vår karttjänst.

Markplaneringsritning

Mark­planerings­ritningen visar du hur du tänkt planera din fastighet. På ritningen ska marknivåer och eventuella slänter, stödmurar med mera anges. Du kan använda situationsplanen som underlag. Ritningen ska oftast vara i skala 1:500.

Planritning

Planritningen visar byggnaden ovanifrån, så att det går att se rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner samt möblering. Det ska finnas ritningar för varje våning. Planritningen är i skala 1:100.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Plushöjd på golvnivå ska anges. Sektionsritningen är ofta i skala 1:100.

Fasadritning

Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv) och beskriver hur byggnaden är anpassad till terrängen och hur den ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader. Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs.

För enklare åtgärder kan bygglovsavdelningen hjälpa till med exempel på kontrollplan.

Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen. Läs mer om kontrollansvarig i nästa steg.

Du som ansöker om bygglov är i de allra flesta fall byggherre. Det gäller även om du tar hjälp av ett byggföretag. Byggherren ansvarar för att lagar och regler följs, och för att det finns en kontrollansvarig i de fall en sådan krävs.

Vid större och mer komplicerade åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig. Det är bygglovsavdelningen som avgör om kontrollansvarig behövs i ditt projekt.

Den kontroll­ansvarige ska bland annat:

  • Hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan.
  • Vara med på möten.
  • Se till att kontrollplanen följs.
  • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbesked.

I din ansökan lämnar du ett förslag på kontrollansvarig. Den kontrollansvariga måste vara certifierad. Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga hos RISE  Länk till annan webbplats. eller Kiwa Länk till annan webbplats..

När du tagit reda på om ditt planerade projekt kräver bygglov och tagit fram det underlag som krävs, kan du enkelt ansöka i vår e-tjänst eller via blankett.

När din ansökan kommit in får du en handläggare som hjälper dig på vägen. Din ansökan granskas för att se om den är fullständig eller behöver kompletteras. Det kan vara så att uppgifter som krävs saknas eller att ritningarna inte är utförliga nog.

Om ansökan inte är komplett får du veta det och behöver komplettera den inom en viss tid.

Handläggningstiden är upp till 10 veckor efter den dag då ansökan kom in, eller den dag du lämnade in ytterligare underlag. Om din ansökan behöver kompletteras räknas de 10 veckorna från den dagen du har kompletterat din ansökan och den är fullständig.

Om ditt byggprojekt uppfyller detaljplanens bestämmelser och krav från lagstiftningen blir din ansökan godkänd. Om det visar sig att du behöver göra någon ändring för att projektet ska kunna godkännas kommer du bli kontaktad.

I vissa ärenden hålls ett tekniskt samråd dit du och din kontrollansvarige kallas. Först efter det kan du få startbesked. Du behöver alltid invänta startbesked innan du får börja bygga.

Innan du får flytta in eller börja använda det du byggt behöver du få ett slutbesked. För att få slutbesked måste bygglovet ha följts, kontrollplanen ska vara uppfylld och signerad och eventuella villkor i startbeskedet vara uppfyllda.

Det vanligaste är att ett slutsamråd hålls på plats vid ditt bygge innan du får slutbeskedet. Vid slutsamrådet sammanställer den som är kontrollansvarig de handlingar som ska lämnas in, och lämnar ett utlåtande över hur det har gått med projektet. Därefter kan beslut om slutbesked ges och efter det får du flytta in och använda byggnaden.

Om du inte är nöjd med ett beslut finns möjlighet att överklaga. För att överklaga ska du lämna in din överklagan till myndighetsnämnd Bygg och Miljö som har tagit beslutet.

I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om myndighetsnämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig kommer ärendet att skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning.

Vem har rätt att överklaga bygglov och andra lovärenden?

Beslut om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked kan överklagas av sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av beslutet. Sakägare är den som äger eller bor på en fastighet som gränsar till den fastighet beslutet gäller.

När ska överklagan vara inlämnad?

Överklagandet ska vara inlämnat antingen 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, eller 4 veckor från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-16
Senast uppdaterad: 2024-05-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson