Gå till innehåll

Kommunens information och arbete vid en händelse

Vårgårda kommun ska snabbt ta ansvar, samordna insatser och ge tillförlitlig information när det uppstår en kris. Som invånare i kommunen har du också ett eget ansvar att hålla dig underrättad och klara dig själv under en tid då kommunens resurser vid en kris först går till dem som bäst behöver den.

Information i händelse av kris

Om det inträffar en kris som påverkar vårt område på något sätt kan du alltid hitta information eller hänvisning om information på denna webbplats. På kommunens Facebook-sida gör vi uppdateringar som du kan få i ditt nyhetsflöde. Vid större kris startar kommunens krisledningsstab för att samordna arbetet och få fram aktuell information till alla som behöver den.

Vårgårda kommun på Facebook Länk till annan webbplats.

113 13 – nationellt informationsnummer

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information – numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Information om 113 13 hos SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Genom VMA kan kommuner och myndigheter få ut viktig information genom radio, tv och i utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Information om meddelanden

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats.

Polisen

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisen finns att nå genom att ringa till 112 vid en nödsituation eller till 114 14 vid övriga ärenden.

Kommunen

Kommunen har en särskild krisorganisation som ska kunna hantera samhällsstörningar om den vanliga organisationen inte räcker till.

Tre grundprinciper vid kris

Det svenska krishanteringssystemet bygger på de tre grundprinciperna ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Vårgårda kommuns krisarbete följer också tre grundprinciperna.

Krishanteringens grunder hos Krisinformation Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar inför och vid en kris

”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” är styrande för hur kommunen ska arbeta förebyggande och med planering för att bedriva kommunal verksamhet även under en kris. Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra.

Som exempel är det kommunens ansvar att till vardags bedriva äldreomsorg. I händelse av en kris så är det också kommunens ansvar. För att klara detta genomför kommunen varje mandatperiod fram en risk- och sårbarhetsanalys. Då identifieras vilka verksamheter i kommunen som är de mest samhällsviktiga och planer tas fram för att säkra att dessa verksamheter kan bedrivas även under en kris. Risk- och sårbarhetsanalysen utgår även från olika tänkbara scenarier, exempelvis storm, elavbrott, översvämning, större bränder etc.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunen genomför varje mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys för att kartlägga vilka risker som finns ur ett krisberedskapsperspektiv. Analysen utgår från den samhällsviktiga verksamhet kommunen bedriver. Klarar kommunen att bedriva den även under störda eller ansträngda förhållanden? Exempel kan vara större elavbrott, en svårare storm eller vid en allvarlig olycka.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-11
Senast uppdaterad: 2023-12-11
Sidansvarig: Pontus Lilja