Gå till innehåll

Lindbladskolan

Lindbladskolan består av två skolenheter, en F-3 och en 4-6 med en rektor på respektive enhet. Verksamheten bedrivs i en ny och fin svanenmärkt byggnad med lokaler med hög standard, klassad med höga ljud- och ljuskrav. Klassrum är rymliga och utrustade med stora aktiva skrivskärmar. Skolan är anpassad för en verksamhet i tre paralleller och i dagsläget finns fem fritidsavdelningar som har och ändamålsenliga lokaler till sitt förfogande.

Skolan har ett centrala läge med närhet till både friluftsområde, träningsanläggningar, bibliotek och samhället. Genom tydligt ledarskap med fokus på resultat, tydliggörande pedagogik i en fantastisk lärmiljö görs eleverna delaktiga i sin utbildning.

Ledord för alla elever, personal och vårdadshavare:
”Vi vill varandra väl och gör varandra bra”.

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Eleverna ska få ett bra självförtroende och kunskaper för att möta framtiden. Vår ambition är att ge varje elev det stöd den behöver.

För att skapa trygghet och studiero arbetar vi med klasslärarskap för att eleverna inte ska behöva byta lärare och klassrum ett flertal gånger under dagen.

På skolan arbetar vi för att alla ska trivas och mötas med respekt. Vi arbetar aktivt mot diskriminering. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett viktigt dokument som hålls levande och aktuellt i undervisningen, på raster och andra aktiviteter. Alla elever på Lindbladskolan får utbildning av RFSL om HBTQi+ och mänskliga rättigheter.

Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar nära såväl skola som fritidshem samt består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator samt skolsköterska.

På vår skola ska alla elever få möjlighet att känna tillit till sina egna förmågor och i trygg miljö kunna utvecklas så att de känner självförtroende inför framtiden.

Undervisningssätten varieras beroende på arbetsområde och årskurs. Med ökad ålder ges eleverna ökat ansvar och inflytande. Vårt mål är att ha trygga elever med lust att lära och som har de verktyg de behöver för att utvecklas så långt det är möjligt.

Arbetssättet i våra klassrum inspireras av det kooperativa lärandet som bygger på att vi lär oss tillsammans. Kooperativt lärande utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kunskap och lärande skapas i de samtal som sker mellan eleverna och mellan elever och lärare. Genom att arbeta samarbetsinriktat i mindre grupper genom olika strukturer stödjer eleverna varandra att nå målen. Syfte är att stärka det kollegiala lärandet och bidra till ett djupare lärande.

Vårt långsiktiga mål är att utveckla förmågorna hos eleverna så de ges möjlighet att bli medskapare i morgondagens samhälle

Vi värnar om kollegialt lärande och samarbete och ser fördelarna med att jobba i starka arbetslag. I ett öppet klimat arbetar du tillsammans med kollegor och elever för att skapa nyfikenhet och lust att lära och har ett aktivt värdegrundsarbete. På Lindbladskolan arbetar vi med kooperativt lärande för att öka variationen i undervisningen samt elevernas delaktighet.

Målsättning

I skolans och fritidshemmets uppdrag ingår utöver kunskaper och färdigheter även förståelse för och ett avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Lindbladskolan präglas av demokratiska värderingar.

  • Vi vill skapa en miljö där hänsyn och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.
  • Vi ser olikheter som en tillgång.
  • Vi vill att alla elever och all personal känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Skolan har flera fritidsavdelningar, de heter: Svalan, Måsen, (för åk F-1) Ugglan, Korpen (för åk 2-3) och Klubben (för åk 4-6)

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet erbjuder en kvalitativ fritids för våra elever och har en rad roliga aktiviteter varje dag och arbetar aktivt med elevdelaktighet för att anpassa verksamheten eter elevernas önskemål.

Under eftermiddagen erbjuder även studiestöd i huvudsak för de något äldre elever på skolan.

På skolan hålls kontinuerligt klassråd, fritidsråd och elevråd

I skolan och på fritids har eleverna elevinflytande och är delaktiga för att kunna vara med och påverka sin vardag i skolan. På Lindbladskolan har vi ett elevråd som leds av rektor på respektive enhet. Elevrådet träffas regelbundet under läsåret och då medverkar representanter från respektive klass.

Schoolsoft

Kommunikation med pedagogerna på skolan sker i första hand via vår lärplattform Schoolsoft. Alla vårdnadshavare ska ha en inloggning till Schoolsoft. Detta för att kunna se all information som rör skolan och ditt barn. Inloggning sker för vårdnadshavare med koppling mot BankID. För dig som inte har tillgång till BankID kommer det att finnas annat alternativ. För mer information så kontakaktar du skoladministratören Samuel Spångberg, e-post: samuel.spangberg@vargarda.se ,telefon: 0322-600 652

Samverkansråd

Samverkan mellan vårdnadshavare och skola är viktigt för att våra elever ska lyckas väl.

På skolan finns ett gemensamt samverkansråd för Lindbladskolan F-3 och 4-6. På varje Enhet ska det finnas ett forum för samverkan mellan skola och hem. Samverkansrådet träffas en gång per termin och behandlar sådana frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna: Aktuella verksamhets- och organisationsfrågor, det systematiska kvalitetsarbetet, likabehandlingsarbetet och arbetsmiljöfrågor.

Syftet med samverkansrådet är att skolan ska få möjlighet att hämta in synpunkter från er vårdnadshavare för att ni ska kunna vara delaktiga i era barns skolgång och att vi tillsammans verkar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling, trygghet och lärande. Föräldrasamrådet är inte ett beslutande organ. Föräldrasamrådet är inte heller ett forum för enskilda ärenden kring personal, klasser eller elever.

Utvecklingssamtal och ditt barns utveckling

Utvecklingssamtal hålls två gånger per läsår. Samtliga lärare på skolan fyller kontinuerligt i ”sammantagen bedömning” och ämnesmatriserna (för åk 4-6), så att du som vårdandshavare på kan följa ditt barns kunskapsutveckling. Från årskurs 6 ges betyg varje termin.

Vill du läsa mer om kommunens arbete att utveckla skolan. I plan för ökad måluppfyllelse Pdf, 283.4 kB. kan du läsa om strategin för att nå de uppsatta målen och förbättra måluppfyllelsen i kommunens grundskolor.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00