Gå till innehåll

Fritidshem

Vårgårda kommun erbjuder fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och anpassade grundskola, till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Plats kan även erbjudas elev om denna av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (14 kap. 5–6 §§ skollagen).

Plats i fritidshem ska erbjudas snarast efter det att vårdnadshavare har anmält behov av plats (14 kap. 4 § skollagen).