Gå till innehåll

Bygg- och rivningsavfall

Vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Följande avfallsslag ska minst sorteras ut i separata fraktioner:

 • Trä
 • Mineral exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet.
 • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja
 • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp
 • Returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper

Alla fraktioner ska sorteras ut separat från de övriga avfallsfraktionerna. Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma ämne.

Var lämnas avfallet?

Ditt bygg- och rivningsavfall ska lämnas till en godkänd mottagare av den aktuella avfallskategorin, exempelvis en återvinningscentral som Tumberg återvinningscentral.

Som privatperson kan avfall som är förpackningar lämnas till någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Verksamheter ska däremot lämna även förpackningsavfall till mottagare som får lov att ta emot förpackningsavfall från verksamheter, exempelvis en återvinningscentral som Tumberg återvinningscentral.

Avfall i kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärder

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga (exempelvis nybyggnation, renovering eller vid rivning) ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka avfallsslag som åtgärden kan ge upphov till,
 • hur du ska ta hand om avfallet,
 • hur du kommer säkerställa att avfallet materialåtervinns med hög kvalitet,
 • hur du kommer hantera farliga ämnen säkert och på vilket sätt de kommer avlägsnas.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du sortera ditt avfall enligt reglerna.

Generellt undantag

Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som:

 • har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att det tekniskt är ogenomförbart att separera och sortera dem på plats. Exempel på när det kan vara omöjligt att sortera avfall är när en träbalk är ingjuten i betong
 • är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Dispens från sorteringskravet

Om det finns andra fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna krävs en dispens från tillsynsmyndigheten.

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering med motivering:

 • att det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet eller
 • att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna.

Avgift och handläggningstid för dispens

Vid komplett dispensansökan är handläggningstiden upp till två veckor. Myndighetsnämnd bygg och miljö tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Innan beslut om dispens

Innan er dispensanmälan är handlagd och ni fått ett beslut ska avfallet hanteras och sorteras separat enligt de nya reglerna.

Tillsyn av sortering

Miljöavdelningen är ansvarig för tillsyn av reglerna och kommer göra slumpvisa kontroller för att se att kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs. Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Regler för avfallshantering - från avfall till resurs

Reglerna för bygg- och rivningsavfall ingår i en omfattande översyn av avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Om det finns möjlighet ska produkter alltså återanvändas så att det inte uppstår avfall.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja