Gå till innehåll

Dagvatten

Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på asfaltsytor, tak och gator vid nederbörd och snösmältning. Det leds i allmänhet i ledningsnätet för dagvatten direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö för att inte belasta avloppsreningsverken.

Dagvattnet går orenat ut i våra sjöar och vattendrag, som vi tar dricksvatten från eller badar i. Därför är det viktigt att inte släppa ut miljöfarliga ämnen i dagvattnet.

Du kan hjälpa till att minska föroreningarna i dagvattnet genom att:

 • inte tvätta bilen på gatan
 • undvika olje- och bensinläckage
 • slänga skräp i papperskorgen.

Här kan du läsa om olika lösningar för att hantera det dagvatten som rinner på din fastighet och förhindra översvämning.

Leda bort dagvatten till kommunalt ledningsnät

I tätorter med kommunalt ledningsnät finns separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten. Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på din fastighet är separerade. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn och eventuella golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade till det kommunala dagvattenledningsnätet. Om det är möjligt bör du fördröja dagvattnet på din egen tomt innan det rinner vidare till dagvattenledningen, för att minska belastningen på det kommunala ledningsnätet. Läs mer om detta under "Ta hand om dagvatten på tomten".

Koppla rätt för att förhindra översvämning

För att minska risken för översvämning och därmed kostsamma vattenskador kan du kontrollera att vattnet rinner undan som det ska. Stuprören ska vara kopplade till dagvattenledningen om du inte har utkastare som leder vattnet ut på tomten. Stuprör som är felaktigt kopplade till avloppsledningen kan vid ett kraftigt regn medföra att ledningen fylls upp. Avloppsledningen är dimensionerad för att ta emot vatten från exempelvis toaletter, dusch och disk, och är inte tillräckligt grov för att ta emot takvatten när det kommer ett riktigt skyfall. Det kan orsaka översvämning i källare genom att vattnet trycks upp genom golvbrunnar.

Källartrappa

Om du har en källartrappa, där vatten lätt kan rinna ner, är det bra att ha en kant längst upp, och gärna ett tak över. Se också till att spygatten (brunnen längst ner i källartrappan) inte är igentäppt med skräp.

LOD - Lokalt omhändertagande av vatten

Istället för att leda bort vattnet till kommunens dagvattenledning kan det tas om hand lokalt i en så kallad LOD-anläggning (LOD står för ”lokalt omhändertagande av dagvatten”). Dagvattnet kan exempelvis infiltreras i marken, fördröjas i en damm eller ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort inom din egen tomt.

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut. Att ta hand om dagvattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som belastningen på ledningsnätet minskar. En enkel och effektiv form av för att ta hand om sitt dagvatten är att låta vattnet infiltrera på någon lämplig vegetationsklädd yta.

Vad ska jag tänka på?

Gräsmattan måste luta något bort från huset för att vatten inte ska kunna rinna in mot husväggen och ned i dräneringen. En lutning på 5 centimeter per meter är bra. Lägg en plattrad närmast husgrunden eller se till att det är väldränerat runt grunden. Om du lägger plattor, lämna en liten spalt mellan plattor och grund.

För att kunna omhänderta takvattnet bör tomtytan vara minst 1-2 gånger större än takytan.Det är inte tillåtet att leda ut vattnet på gatan eller in på grannens tomt. Du som fastighetsägare har driftansvar för din anläggning. Om problem uppstår på grund av de bortkopplade stuprören bör lämpliga åtgärder vidtas. Du är alltid välkommen att kontakta Vårgårda kommun om du har frågor.

Kapning av det gamla stuprörsavloppet

Var noggrann med proppningen av de gamla stuprören om du kapar dem, så att det varken kan komma upp eller ned något i dem.

 1. Kapa det gamla stuprörsavloppet cirka 15 cm under mark.
 2. Kram ihop en hård pappersboll, pressa ned den en bit i röret och häll i betong så att det svämmar över kanten.
Kapa stupröret och täpp igen

Regnvattenbehållare

Ett alternativ för att ta hand om regnvattnet från taket är att låta stuprören mynna ut i en behållare. Vattnet kan sedan användas till att vattna på tomten. En behållare som samlar upp regnvatten fylls relativt snabbt varför det är viktigt att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är helt fylld.

Illustrationen nedan visar:

 1. En behållare för att samla upp dagvatten
 2. Tappkran
 3. Slang för att leda bort överskottsvatten
Regnvattenbehållare, tappkran och slang för bortledning av vatten

Regnvattenbehålare kan kombineras med en ränndal genom att en fällbar utkastare, så kallad ”läpp", monteras på stupröret. Om ”läppen” är nedfälld leds vattnet till tunnan, och om den är uppfälld leds vattnet till ränndalen.

Illustrationen nedan visar:

 1. "Läppen" uppfälld. Vattnet leds vidare till ränndalen
 2. "Läppen" nedfälld. Vattnet leds till en regnvattenbehållare.
Stuprör med läpp in- respektive utfälld

Ränndal

Ett annat sätt att ta hand om regnvattnet från taket är att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna leder regnvattnet till en gräsmatta där vattnet kan tränga ner i marken. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.

 1. Lägg en plattrad närmast husgrunden eller se till att det är väldränerat runt grunden. Om du lägger plattor, lämna en liten spalt på cirka 5 cm mellan plattor och grund.
 2. Plantera aldrig växter direkt mot husgrunden, lämna ett mellanrum.
 3. Använd en tät och skålad vattenavledare till exempel en ränndal i betong.
 4. Placera ränndalen (vattenavledaren) så att den mynnar ut över en gräsyta.
 5. Placera erosionsskydd av makadam närmast utloppet.
Ränndal 

Stuprörsutkastare med ränndal

 1. Använd gärna ett stuprör med förlängd utkastare. Avståndet mellan utkastaren och ränndalen bör vara max 5 cm.
 2. Stampa och bearbeta ytan där du ska placera ränndalen. Vid behov, använd en fiberduk under ytan.
 3. Lägg på sandblandad matjord ovanpå den bearbetade ytan.
 4. Placera erosionsskydd av makadam närmast utloppet.
 5. Placera en vattenavledare ovanpå matjorden, till exempel ränndalsplattor i betong.
Stuprörsutkasttare med ränndal 

Stenkista med ”singelöga”

Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista bestående av sten eller makadam.

Stenkistor fungerar som husgrundsdräneringar – de sätter igen med tiden och måste göras om.

Dimensioneringsexempel: cirka 1 m³ singel / 35 m² takyta klarar 10 mm regn.

 1. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via ett lövrens
 2. Dagvattnet leds vidare i en rörledning till stenkistan
 3. Stenkistan är förbunden med markytan med ett stående, singelfyllt rör för att få viss rensning och evakuering av överskottsvatten.
Stuprör leder dagvatten via ledning till stenkista

Avleda dräneringsvatten

Dräneringsvattnet från fastigheten ska avledas till en dagvattenservis som ansluter till den allmänna dagvattenledningen. Om husets dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn dämma upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka skador. Är dessutom husets stuprör kopplade till dräneringsledningen kan detta ytterligare påskynda och förstärka skaderisken.För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringen bör man vid ombyggnad av sitt dräneringssystem installera en dränkbar pump som lyfter dräneringsvattnet upp till marknivån så att det sedan med självfall via en dagvattenbrunn kan rinna till kommunens allmänna ledning. Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Bra att tänka på i samband med omdränering

Se gärna över konditionen (ålder och material) på vatten- och avloppsservisen i samband med att man gräver runt huset för ny dränering. Detta är ett bra tillfälle att förnya servisledningen i förebyggande syfte.

För att ytterligare skydda sig mot översvämning kan man med fördel installera en backventil efter pumpen.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson