Gå till innehåll

Kommunalt avlopp

Kommunalt omhändertagande av avloppsvatten görs i Vårgårda tätort, Lagmansholm och Östadkulle.

Avloppsvatten består av spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som kommer från disk, tvätt, dusch och toalett, medan dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på asfaltsytor, tak och gator vid nederbörd och snösmältning.

Spillvatten leds till Hjultorps avloppsreningsverk i Vårgårda. Dagvatten leds ut i närmaste vattendrag eller dike.

På reningsverket renas allt spillvatten som kommer från kommunens spillvattennät. Anläggningen har mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Provtagning sker på spillvatten både före och efter reningen i reningsverket. Resultaten bevakas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över Hjultorps avloppsreningsverk.

Skräp som spolas ner i avloppet täpper igen ledningar, ventiler och försvårar reningsprocessen i reningsverket. Även skräp som spolas ner i enskilda avlopp hamnar så småningom på reningsverket när slamsugaren har tömt trekammarbrunnen eller den slutna tanken. Kommunen har krav på vilka ämnen som får släppas ut i spillvattenledningarna. Lite förenklat så får inget annat släppas ut än det som kommer från kroppen, och toalettpapper.

Kraven finns angivna i Allmänna Bestämmelser för den allmänna VA-anläggningen (ABVA), som du hittar under "Relaterad information".

Häll inte ut fett i avloppet

Undvik att spola ner överblivet smör eller olja. Torka istället bort överblivet fett med hushållspapper och släng sen pappret. Efter det kan du diska stekpannan. Genom att göra det förebygger du att fettet stelnar och bildar en propp som skapar stopp i ledningen.

Du kan också samla upp större mängder överblivet fett i en PET-flaska och slänga i restavfallet. Använd en miljö-tratt, som du kan få i kommunhusets reception eller på Tumbergs återvinningscentral.

Uppströmsarbete innebär att stoppa miljöföroreningar redan vid källan för att förhindra att de hamnar i vattnets kretslopp.

Vårgårda kommun har arbetat med uppströmsarbete under åren 2019‑2020, för att minska mängden metaller i slammet som samlas vid Hjultorps avloppsreningsverk. Det har varit problem med för höga halter av zink, kadmium och koppar.

Sedan sommaren 2020 har halterna av zink sjunkit och ligger på godtagbara nivåer under gällande gränsvärden. Även halterna av koppar, som periodvis varit för höga, har sjunkit till godkända nivåer.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson