Gå till innehåll

Din säkerhet - Hot, hat och våld mot politiker

Din säkerhet

Som vald politiker har du en nyckelroll i den svenska demokratin. Förtroendevalda ska kunna utöva sitt uppdrag under säkra former. Det är ett allvarligt problem om människor undviker att delta i det demokratiska samtalet för att det innebär risk för hot, hat eller kränkningar. Demokratin kan inte tas för given, att värna om den är ett ständigt pågående arbete.
Som förtroendevald har du en stor möjlighet att synliggöra demokratin och att engagera medborgarna i samtal om politik. Om alla samtal genomsyras av respekt kan människor i allmänhet känna förtroende för både de folkvalda och demokratin som samhällssystem.

Tyvärr så utsätts förtroendevalda för kränkningar, hot, hat och våld. Det kan skapa oro, för egen del och för anhöriga, och leda till att förtroendevalda censurerar sig själva.

Bland det viktigaste du som förtroendevald kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem.

Genomför gärna SKR:s guide om hot, hat och våld för förtroendevalda.

Trygg som förtroendevald Länk till annan webbplats.

Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom. Till varje steg hör ett par frågeställningar, att fundera över på egen hand eller tillsammans med partikamrater. På en avslutande sida finns länkar till källor och vidare läsning.

Trygg och Säker kommun

Säkerhetschef i kommunen har i uppdrag att samordna i organisationen som arbetar strategiskt med bl.a trygghetsfrämjande arbete och åtgärder, motverka hot, hat och våld, motverka organiserad brottslighet, utbildning av organisationen, samverkanspart med polis, bostadsbolag och myndigheter. Vårgårda kommun använder sig av metoden EST, Effektiv Samordning för Trygghet. Med hjälp av metoden EST kan vi effektivisera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som kommunen, bostadsbolaget och polisen och andra aktörer utför. En viktig del i EST är att arbeta med en aktuell lägesbild. Syftet är att bevara Vårgårda kommun som en trygg plats att bo, leva och verka i.

Kommunpoliser

Vårgårda kommun har en kommunpoliser. Kommunpolisen driver Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen, lokalt näringsliv och andra lokala aktörer.

Kommunpolis Vårgårda Länk till annan webbplats.

Otillåten påverkan

När hot, hat och trakasserier tjänar syftet att på olika vis påverka en förtroendevald i sitt beslutsfattande handlar det om en påverkansform som benämns som otillåten påverkan.

Otillåten påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i myndighetsutövning och beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption som avser otillbörliga erbjudanden.

En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen.

Otillåten påverkan handlar inte bara om konsekvensen av ett hot eller trakasserier mot en enskild person, utan ett hot eller trakasserier som också påverkar samhällets funktioner och utgör ett demokratiproblem. Myndigheter, domstolar och andra organ som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” (1 kap. 9 § regeringsformen). Det är på detta demokratiplan som otillåten påverkan blir ett problem eftersom otillåten påverkan syftar till att myndighetsutövare inte ska följa de beslutade lagarna och förordningarna.

Olika former av otillåten påverkan

Otillåten påverkan omfattas av flera olika typer av handlingar. Det kan vara allt från att en person försöker påverka en tjänsteperson att inte inleda en utredning eller ta ett visst beslut genom trakasserier till att handla om att en person som genom att erbjuda pengar eller gåvor försöker påverka en myndighetsperson att fatta ett gynnsamt beslut. Otillåten påverkan kan också vara en följd av händelser eller handlingar som inte är en direkt påverkan. Det gäller självcensur, socialt tryck och selektion där det handlar mer om kontexten som tjänstepersonen arbetar i än om enskilda fall av till exempel trakasserier och hot.

Trakasserier som är den vanligaste formen av otillåten påverkan är ofta inte straffbara och går ut på att hota en befattningshavare med subtila metoder.

Exempel på trakasserier

 • Okvädningsord
 • Obehagliga samtal – såväl under arbetstid som privat.
 • Olovliga anspelningar – till exempel genom hänvisning till den utsattes familj.
 • Olovlig filmning och fotografering

Otillåten påverkan tar sig även uttryck i form av konkreta hot, genom våld (den minst vanliga påverkansformen), som en följd av händelser eller handlingar som inte är en direkt påverkan eller genom otillbörliga erbjudanden.

Exempel på otillbörliga erbjudanden

 • Gåvor
 • Pengar
 • Rabatter
 • Måltider

Vad kan du göra före en hotsituation uppstår?

Det förebyggande arbetet med individen i fokus är basen för allt säkerhetsrelaterat arbete. Om du som en del av det förebyggande arbetet har förberett dig mentalt genom att tänka igenom möjliga scenarion samt förberett dig för hur du ska agera i olika situationer har du ett försprång när något händer.

Mental förberedelse kan bidra till att du känner dig tryggare i situationen, då du har tänkt tanken innan och bestämt dig för hur du ska agera. Har du dessutom övat på olika händelser ökar chansen att du agerar på ett bra sätt i en stressad situation.

Dessa delar är bara aktuella om du upplever att din situation kräver det. Allt måste vara rimligt utifrån din situation.

I vardagen

 • Var sunt uppmärksam.
 • Reflektera över vanor, är du lätt att kartlägga?
 • Säkerhetshöjande åtgärder i och kring bostaden.
 • Mental förberedelse - vad är det värsta som kan hända, vad är troligast, vad gör jag i olika situationer?

Sunt uppmärksam

Var sunt uppmärksam i vardagen. Det är bra att ha rätt fokus i olika situationer och göra medvetna val. När du är ute och rör dig bland folk eller i trafiken, ha din uppmärksamhet riktad mot vad som händer i din omgivning. Låt mobiltelefonen ligga kvar i fickan. Anpassa din promenadväg efter tidpunkt på dygnet. Är det mörkt ute kanske du går en annan väg än när det är ljust ute, eller till och med väljer att ta taxi eller buss istället för att gå. Reagerar du på att något avviker från ”normalbilden”, bör du lita på din magkänsla och exempelvis välja en annan väg.

Reflektera över dina vanor

Människor är i regel vanedjur, så det kan vara värt att reflektera över dina vanor. Om någon skulle vilja kartlägga dig, är du då lätt att kartlägga? Som ett led i detta kan du utmana dig själv och bryta vanor, kanske ta ett annat färdsätt till jobbet, åka en annan tid, variera väg till jobbet, parkera någon annanstans. Det kan i alla fall vara värt att tänka tanken och reflektera över det som ett sätt att förbättra din egen säkerhet. I bästa fall uppstår aldrig den där hotsituationen och då har du ändå vunnit något genom att känna till den där alternativa vägen till jobbet när den ordinarie vägen var avstängd, eller du visste vilka andra färdsätt du enklast tar dig från A till B med, då den ordinarie bussen var inställd.

Säkerhet kring din bostad

Hur är säkerheten i och kring din bostad? Är bostaden utrustad med larm, finns säkerhetsdörr? Hur är standarden på altan/balkongdörrar, lås? Är det insyn in i bostaden? Finns det vegetation på utsidan som gör att någon kan befinna sig där dolt? Finns utebelysning som aktiveras vid rörelse (det kan vara både vara bra och dåligt beroende på känslighet med tanke på vilt, vind och vegetation i rörelse)? Bor du i lägenhet, är porten i så fall låst för obehöriga? Är din brevlåda försedd med lås? Har du brevinkast i dörren? I så fall kan det vara en god idé att installera en säkerhetsbrevlåda på insidan av dörren. Har du bil? Parkeras den alltid på samma ställe? Finns det möjlighet att ha den i ett låst garage?

Mental förberedelse

Det är även bra att ha mental förberedelse för att olika saker kan hända. Det skulle exempelvis kunna börja brinna i ditt hem. Som ett komplement till den mentala förberedelsen bör du införskaffa och installera brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Därefter kan du iscensätta en brandövning med familjen och på så sätt har du både väckt den mentala förberedelsen och övat på ett scenario i praktiken, något som ökar ens trygghet och handlingsförmåga om något händer. Inför olika situationer kan du mentalt förbereda dig på vad det värsta är som kan hända och det troligaste. Har du dessutom övat på olika händelser ökar chansen att du agerar på ett bra sätt i en stressad situation.

Internet och sociala medier

 • Googla på dig själv, hur mycket förekommer du och i vilka sammanhang?
 • Ta bort kontaktuppgifter Eniro, Hitta, spärra obehörig adressändring Skatteverket.
 • Sekretessinställningar, separata sidor privat/offentligt.
 • Använd en genomtänkt strategi i sociala medier.
 • Berätta om saker du har gjort och inte om sådant som du ska göra.
 • Ha en avancerad inloggning till dina konton och byt ofta lösenord.
 • Koppla inte upp dig mot oskyddade WiFi-nätverk.
 • ”Allt som lagts ut på Internet stannar på Internet.”
 • Insynsskydd dator, läsplatta, mobil.

Googla dig själv

Att ”googla” på dig själv kan vara bra för att få en fingervisning om i vilken omfattning och i vilka sammanhang du förekommer på internet.

Kontaktuppgifter

På söksajter som Eniro och Hitta kan du ta bort dina adressuppgifter och telefonnummer genom att kontakta företagen. Möjligheterna att ta bort dina uppgifter från kreditupplysningssajter ser lite olika ut beroende på bolag. För att få bort dina uppgifter helt från sådana sidor krävs att du har skyddade personuppgifter genom Skatteverket.

Spärra obehörig adressändring görs för att förhindra att någon obehörig ändrar din folkbokföringsadress. Detta minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. När spärren är aktiverad godkänns bara adressändringar som görs med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänster.

Sekretessinställningar

Vill du vara ute i sociala medier är det att rekommendera att se över dina sekretess/säkerhetsinställningar med viss regelbundenhet. Du kan också välja att ha en sida (på till exempel Facebook eller Instagram) i rollen som förtroendevald och en annan som privatperson.

Genomtänkt strategi i sociala medier

Ha en genomtänkt strategi i sociala medier. I vilka forum vill du nå ut? Var medveten om hur du agerar och uttrycker dig och undvik att dras med om språkbruket spårar ur. Använd blockeringsfunktioner på tjänster vid behov. Var personlig, men inte privat i dina inlägg, tänk över vilka gränser du har, vad är skillnaden mellan personligt och privat för dig?

Lägg upp information om tillställningar du närvarat på i efterhand för att minimera risken för kartläggning eller att bli uppsökt av personer (om du nu ens måste lämna ut den informationen). Lägg inte ut information om ställen du vanemässigt besöker (lokala gymmet exempelvis),”checka inte in” på platser du besöker, eftersom det avslöjar din geografiska position, stäng av platstjänster på mobil och läsplatta. Ha en gemensam policy som gäller för familj och anhöriga avseende vad ni lägger ut på nätet om varandra.

Avancerad inloggning

Ha en avancerad inloggning till dina konton, ha olika lösenord för olika tjänster och byt ofta lösenord. Exempel på avancerad inloggning är så kallad tvåstegsautentisering där du måste ha lösenord och kod från mobil eller koddosa för att kunna logga in på ett konto. Det finns olika lösenordshanterare på nätet som kan laddas ned som appar.

I arbetslivet

 • Ta reda på vilka säkerhetsrutiner som gäller, tala med säkerhetsansvariga och med din partiorganisation.
 • Har din partiorganisation rutiner för hur ni hanterar snabb ryktesspridning i sociala medier? Du och ditt parti behöver ha en plan för hur ni ska agera.
 • Lär känna kommunen och aktuella politiska konflikter.
 • Planera för offentliga möten där känsliga ämnen ska debatteras och informera säkerhetsansvariga i god tid innan.
 • Ta inte mot okända besökare i enrum, eskortera besökare ut ur lokalerna.
 • Planera och riskvärdera inför resor.
 • Gemensamt ansvar för språkbruk och ton i det politiska rummet.

Säkerhetsrutiner

Både på arbetsplatsen och i lokaler där du har regelbundna möten bör du ha kännedom om var utrymningsvägar, brandsläckare och annan skyddsutrustning finns. Vad gäller vid brandlarm? Vad gör du om du blir utsatt för hot i din roll som förtroendevald? Vad gör du om du får en misstänkt försändelse skickad till dig?

Plan för kommunikation

Planera för kommunikationen vid sakfrågor som misstänks kunna bli kontroversiella eller beslut som befaras väcka missnöje i samråd med kommunikatörer, ha även dialog med- och informera säkerhetsansvariga.

Planera för offentliga möten

När du själv eller ditt parti arrangerar offentliga möten bör ni rådgöra med säkerhetsansvariga om de rutiner som finns. Gör en riskanalys, bedöm även om det är något som påverkar hur mötet bör genomföras. Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten? Är det en kontroversiell fråga som ska diskuteras eller är platsen särskilt utsatt? Om du och dina kollegor vet att de frågor som ska lyftas under mötet varit hårt kritiserade bör ni beakta detta och ha en plan för hur ni eller andra med ansvar för säkerheten ska agera om stämningen blir obehaglig.

Bedöm också i god tid vilken information ni ska gå ut med inför mötet. Exempelvis vilka uppgifter kring mötet som ni kommunicerar i sociala medier. Var noggrann med vilka som informeras om detaljerna i programmet.

Ta inte mot okända besökare i enrum

Bedöm risker vid enskilda möten. Är du osäker på situationen eller misstänker att något obehagligt kan uppstå, så träffa inte en okänd besökare ensam. Tänk även på din placering i rummet, så att du enkelt kan ta dig ut om en hotfull situation skulle uppstå. Eskortera alltid besökare ut från arbetsplatsen. Se till att dörrar går igen efter dig när du kommer till och lämnar din arbetsplats, för att minimera risken att obehöriga kommer in på arbetsplatsen.

Planera och riskvärdera inför resor

Det är ovanligt med allvarliga hotsituationer vid resor, men de senaste årens terrorattacker har skapat en större medvetenhet om säkerheten i samband med resor. Planera därför noggrant för både in- och utrikesresor. Informera dina närmaste om resplan och färdväg och meddela dem om det blir förändringar under resans gång. Uppdatera dig om läget om du ska resa till ett land som är drabbat av konflikter.

Ta ansvar för språkbruket

Var medveten om din egen och andras ton och språkbruk i det politiska rummet. Skilj på sak och person och bemöt andra som du själv vill bli bemött. Påminn varandra och ha bemötandefrågan som en levande fråga i partigruppen och även över partigränserna.

Vid pågående hotsituation så försök att agera så lugnt som möjligt, lyssna utan att avbryta, undvik motargument och försök påkalla andras uppmärksamhet. Du kan ställa frågor för att vinna tid och lägga på processer på hotutövaren.

 • Vid nödsituation - fly, ropa på hjälp eller försvara dig och larma 112.
 • Hot via röstsamtal - notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt etc.
 • Hot via Internet/mobil/brev - spara allt, ta skärmdumpar.
 • Misstänkta försändelser - öppna inte, tillkalla polis

Vid nödsituation

Den som blir utsatt för våld har rätt till nödvärn, vilket betyder att den utsatte har rätt att med våld försvara sig mot anfallet. Rätten upphör inte förrän anfallet avbrutits. Det är även tillåtet att ”ta över” en annan persons nödvärn, vilket till exempel kan innebära att med våld försvara någon som blir misshandlad. Värt att betona är att det inte finns någon skyldighet att ingripa. Du måste värdera situationen och din egen kapacitet i varje given situation. Det kan vara bättre att fly och larma 112.

Hot via röstsamtal

Om hot inkommer via telefon bör du lyssna uppmärksamt, inte avbryta uppringaren och notera så mycket som möjligt under samtalets gång, tid, bakgrundsljud, ålder kön, accent. Har du sinnesnärvaro och någon annan finns i närheten kan det vara bra att sätta på högtalarfunktion så att även den andre hör samtalet. Har du inspelningsfunktion på mobilen kan även den aktiveras. Det är viktigt att notera exakt tidpunkt för samtal. Vid hot via telefon kan samtalet i vissa fall spåras.

Hot via Internet/mobil/brev

För hot via brev, mejl och sms gäller det att spara allt och ta skärmdumpar i förekommande fall. Hotbrev ska du röra så lite som möjligt, lägga i en papperspåse och lämna till polis vid polisanmälan.

Misstänkt försändelse

Om du får en misstänkt försändelse ska du inte öppna den, hantera den så lite som möjligt och tillkalla polis. Beroende på hur försändelsen ser ut och på omständigheterna i övrigt måste även en bedömning göras om lokalen bör utrymmas.

Det är alltid viktigt att spara bevis och vara noga med detaljer om du har utsatts för hot av något slag. Misstänker du att händelsen har att göra med ditt politiska uppdrag så bör följande åtgärder beaktas:

 • Spara bevis, var noga med detaljer.
 • Kontakta partiets säkerhetsansvarige.
 • Polisanmäl alltid och så fort som möjligt (obehagskänsla)
  • Berätta att du är utsatt i rollen som förtroendevald.
  • Be om att anmälan åtkomstskyddas.
  • Ange nummer till arbetsmobil istället för till privat telefon (om du har olika nummer).

Kan du utifrån händelsen utröna om hoten härrör från en fråga i specifik nämnd/styrelse, så vänd dig till säkerhetschefen i Vårgårda kommmun för vidare stöttning. Diarieför hot som inkommit via e-post eller brev, då du är utsatt i din roll som förtroendevald. Det är i sammanhanget viktigt att händelsen hanteras där den har inträffat, så att rätt åtgärder vidtas lokalt.

Har händelsen väckt obehag hos dig, gör en polisanmälan. Du behöver inte ha klart för dig vad det är för typ av brott du har utsatts för eller om de lagliga kraven för brottet är uppfyllda. Det är upp till polisen att sköta brottsrubriceringen och bedömningen i övrigt.

När du gör polisanmälan så ange att du tror att du har blivit utsatt i din roll som förtroendevald. Det finns en straffskärpningsregel för brott mot förtroendevalda, vilket innebär att rätten bedömer brottet allvarligare om ärendet leder till fällande dom.

Du kan begära att få polisanmälan åtkomstskyddad. Åtkomstskyddet innebär att sekretessen kring ärendet ökar och på så sätt avgränsas vilka som kan ta del av anmälan. Det är förundersökningsledaren som i slutänden avgör om åtkomstskyddet beviljas.

I och med att angreppet har skett i din roll som förtroendevald kan det vara skönt att få lite distans till brottet. Använd ditt arbetsnummer som kontaktuppgift i polisanmälan om du har olika telefonnummer som privatperson och i rollen som förtroendevald.

Det finns många anledningar till att göra en polisanmälan om du har blivit utsatt för hot eller våld. Ett ökat inflöde av anmälningar bidrar till Polisens arbete genom att de får större vana att hantera demokratibrott.

 • Minska mörkertalen.
 • Medverka till förändring - lagstiftning, stöd/rutiner, uppklarning av brott.
 • Bidra till bättre förebyggande arbete.
 • ”Det som inte anmäls har inte hänt.”
 • Vissa gärningar bedöms som brott om de har skett upprepade gånger, anmäl därför varje gång.
 • Är hotet allvarligt kan säkerhetshöjande åtgärder från polisen sättas in även om ingen åtalas och döms.
 • Andra kan ha blivit utsatta för samma sak, kanske till och med av samma gärningsperson.
 • Motverka normaliseringen - sänder signal att det inte är ok.

Fler anmälningar ger Polisen mer material att hantera underrättelsemässigt, något som kan leda till att fler åtalas och döms för demokratibrott, vilket i sin tur sänder signaler ut till samhället att gärningen inte är ok och att det faktiskt kan bli konsekvenser.

Fler polisanmälningar gör att det statistiska underlaget förbättras, vilket i sin tur kan leda till att demokratibrott prioriteras högre, faktorer som kan föra både lagstiftning och forskning framåt. Det må vara en händelsekedja som kan te sig väldigt trög och tungrodd, men det är viktigt att vi försöker hjälpas åt att vända skutan tillsammans, för alternativet kan i det yttersta bli att ingen vågar/vill/orkar vara förtroendevald och att vår demokrati sätts ur spel.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja