Gå till innehåll

Information om Vårgårda kommun

Entré kommunhuset, fasad med dörr

Har du funderat över kommunens alla verksamheter någon gång? Har du i sådana fall frågat dig själv eller för den delen funderat över hur företag, föreningar, politiker, medborgare ska kunna arbeta för en samsyn på hur en kommun ska se ut? Att arbeta och ge allt för samma mål och samma värderingar.

Vi tror att kommunens vision ger förutsättning för det!

Det är fantastiskt att samarbeta över organisationsgränser och yrkesgränser för gemensamma värderingar och gemensamma mål. I Vårgårda kommun har vi en vision och en värdegrund som ska råda över, och inspirera oss i allt vi gör. Den ska vägleda oss och skapa en ideal bild av vad vi tillsammans kan nå.

Vår vision: Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår gemensamma vilja att göra Vårgårda till en ständigt bättre kommun att leva i. Vi skapar den tillsammans varje dag. I den goda kommunen vill vi ge möjlighet till delaktighet och engagemang som utvecklar. Vi är en gemenskap och tar tillsammans ansvar för den plats som vi tycker så mycket om.

I den goda kommunen bryr vi oss om varandra och respekterar allas olika förutsättningar. Här finns en välkomnande öppenhet och allt vi gör, det gör vi med respekt och omtanke. Vi agerar goda förebilder för våra barn, ungdomar och alla andra i vår omgivning. Detta bidrar till vår gemensamma önskan om en trygg och säker kommun att leva i.

I den goda kommunen ger vi alla förutsättningar att växa och att utvecklas som individer. Vi vågar tänka olika, kreativt och arbetar tillsammans mot utstakade mål. Vi är nyfikna och vågar agera annorlunda. Vi tror på framtiden, en framtid som vi alla delar.

I den goda kommunen formas framtiden av en hållbar livsstil. Det är självklart, enkelt och medvetet att leva hållbart. Det fungerar därför att vi har närhet till den service och infrastruktur som detta kräver. Vi har en rik fritid som en del i vår hållbara livsstil.

Ingen kan göra allt, men vi kan bidra till den goda kommunen utifrån våra egna förutsättningar. Vi gör det genom små och stora handlingar i vår vardag, varje dag. Vi är stolta över den goda kommunen som vi lever och verkar i och låter gärna omvärlden få veta det.

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås.

Engagera, inspirera och inkludera

​Hur vi vill se kommunen i framtiden är en viktig ingrediens. Kan vi komma överens om vad det är kan vi arbeta med samsyn och engagemang. En vision ska engagera för att skapa kraft i vårt dagliga arbete. En vision ska inspirera för att väcka lust att arbeta framåt. En vision ska inkludera för att alla ska känna att det berör oss alla.

Vi har byggt visionen tillsammans

Visionen är framtagen genom er. Representanter för kommunens personal, föreningar, företagare och förtroendevalda har fått beskriva vad Vårgårda är och vad det ska bli. Innehållet i visionen är era ord, era formuleringar och er syn på Vårgårda i framtiden.

Ansvaret för att planera och följa upp verksamheternas mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt från kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamheternas grundläggande uppdrag(grunduppdraget) ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. (SOU 2018:47)

Organisationsschema politikFörstora bilden

Klicka för att zooma

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF). Kommunfullmäktige väljs av medborgarna i kommunen genom val vart fjärde år. Består av 41 ledamöter.

Fasta beredningar

Under kommunfullmäktige finns tre fasta beredningar. Det är Fullmäktiges presidium, Valberedning och Arvodesberedning.

Tillfälliga beredningar

Huvudregeln är att en beredning ska hållas i varje politiskt fokusområde en gång permandatperiod. Fokusområdena är skola, miljö, boende och näringsliv. Ytterligare tillfälliga beredningar kan tillsättas om kommunfullmäktiges presidium så beslutar.

Revision

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala ekonomin och verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, utskotten och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet. Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och ska agera opolitiskt. Kommunrevisionen granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Valnämnden är en kommunal nämnd som är vald av kommunfullmäktige. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Även val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutat om ansvarar valnämnden för.

Valnämnden får också anlitas av kommunen för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning. Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att utse valförrättare, vallokaler och tillhandahålla valmaterial vid allmänna val, delegatsval till EU-parlamentet samt eventuella folkomröstningar.

Nämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen.

Valnämnden sammanträder enbart valår. Valnämnden ska inte förväxlas med kommunfullmäktiges valberedning.

Administrationen av valen utförs normalt av en utsedd grupp av tjänstepersoner.

Krisledningsnämnd

I kommuner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i 2 kap 2 § SFS , Lag (2006:544) om extraordinära händelser.

I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas. Vid höjd beredskap är det kommunstyrelsen (KS) som ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva (3 kap 2 § SFS, Lag (2006:544) om extraordinära händelser).

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för krisledningsnämnden som består av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt fem ersättare.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter med 11 ersättare.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i kommunala företag, kommunalförbund, gemensam nämnd eller genom interkommunala avtal.

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivnämnd och trafiknämnd. Ledamöterna i kommunstyrelsens allmänna utskott utses enligt särskilt val till ledamöter i krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd.

Kommunstyrelsen är den enda verksamhetsnämnden och har fyra utskott under sig.

Utskott

Ett utskott är en mindre del av en beslutande församling med uppgift att till exempel förbereda beslut.

I vårgårda har vi Allmänna utskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Utbildningsutskottet och Omsorgsutskottet.

Övriga nämnder

 • Myndighetsnämnd Bygg och Miljö
 • Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg
 • Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal
 • Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Vårgårda Bostäder AB

För bolaget har kommunfullmäktige fastställt ett ägardirektiv och kommunfullmäktige tillsätter styrelsen i bolaget. Styrelsen har fem ledamöter, vara en ordförande och en vice ordförande samt fem ersättare. Bolaget ska verka inom ramen för kommunens vision. Bolagets styrelseordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen.

Kommundirektör

Kommundirektören är kommunförvaltningens högste tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. I rollen ingår ansvar för verksamhetschefer och för kasnlienheten. Som kommundirektör är du länken mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen. Kommundirektören ansvarar för att verksamheterna samverkar och arbetar mot samma mål.

Kansli

Kommunkansliet arbetar med:

 • Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
 • Kommunarkiv.
 • Administration av borgerliga vigslar.
 • Kommunkansliet är serviceorgan till kommunstyrelsen och tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendevalda, övriga verksamheter och allmänheten.
 • Kommunkansliet har hand om valadministrationen vid riksdags- region- och kommunval samt EU-val.
 • Reception, samhällsvägledning i kommunhuset.
 • Registratur.
Schema på kommunal nämndadministration

Biträdande kommundirektör

Biträdande kommundirektören ansvarar för särskilda delar av verksamheten som innefattar funktionerna kvalitetsutveckling, miljöstrategiskt arbete, Kommunikation, säkerhet, Kultur och fritid, Samhällsbyggnad, Turism samt näringslivsfrågor.

I övrigt är biträdande kommundirektör komplement till kommundirektören, ha det yttersta ansvaret för styrning och ledning av kommunens tjänsteorganisation.

Kommunledningskontoret

Driver kommunövergripande strategiska utvecklingsprojekt, både i kommunens egna verksamheter såväl som i samhället i stort. KLK består av strateger med olika specialistkunskaper inom olika kompetensområden.

IT, personal och ekonomi

Ekonomiavdelningen består av Controllergrupp och Redovisningsgrupp.
Redovisningsgruppen ansvarar för intern- och externredovisning. Controllergruppen arbetar med att budget och ekonomiska uppföljningar, som månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut.

HR (Human Resource) arbetar som chefsstöd i personalfrågor, ledning, arbetsrätt, arbetsmiljö osv. En underenhet till HR är lönenheten.

IT-enheten ansvarar för systemförvaltning och applikationsdrift, infrastrukturen inom IT, integrationer samt helpdesk och support.

Utbildning Gymnasieskola

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggande innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö. Detta för att uppnå ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Socialtjänst

Socialtjänsten är en stor och varierad verksamhet som ansvarar för många olika områden. Socialtjänsten arbetar mycket med stöd till barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna samt stöd och service till människor med funktionsnedsättning i form av bland annat avlastning, boende, och daglig verksamhet.

Utbildning F-9

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande värderingar och ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Det ska ske i nära samarbete med hemmen för att främja personlig utveckling samt bidra till att eleverna blir kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Vård och omsorg

I verksamheten Vård och omsorg finns äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Hemtjänst, särskilt boende och förebryggande verksamhet, till exempel aktivitetsgrupp, ingår också inom vår verksamhet för äldreomsorg.

Korttidsboende ges vid växelvård, palliativ vård, rehabilitering samt i avvaktan på annan insats. Hälso- och sjukvårdsenheten utför kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Syftet är att stärka hälsa samt förebygga ohälsa och sjukdom utifrån brukarens individuella möjligheter.

Kultur och fritid

Vår verksamhet bygger på goda relationer med civilsamhället som tar ett stort ansvar för kommunens samlade kultur- och fritidsutbud.

Vi har ansvar för kommunens fritidsanläggningar som drivs i samarbete med lokala föreningar. I arbetet ingår också att stötta kommunens föreningar i deras löpande verksamhet, utvecklingsprojekt, aktiviteter och evenemang.

Denna stöttning bidrar till kommunens folkhälsa, trivsel och tillväxt.

Vi arbetar för ett rikt kulturutbud och en meningsfull och lustfylld fritid med särskilt fokus på barn och unga.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-01
Senast uppdaterad: 2024-02-01
Sidansvarig: Pontus Lilja